KARTA OCENY JEDNOSTKI wg rozporządzenia MNiSW
OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK czyli WYTYCZNE W SPRAWIE KRYTERIÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

K O M U N I K A T  M I N I S T R A   N A U K I    I    S Z KO L N I C T WA  W Y Ż S ZE G O z dnia 29 września 2020 r.w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 31 lipca 2020 r. .

zgodnie z powyższym rozporządzeniem punkty otrzymują:

1. Artykuły naukowe w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach

    z międzynarodowych konferencji naukowych zgodnie z wykazem czasopism, który
został opublikowany w 2019 r.

 – artykuły w czasopismach spoza ww. wykazu w latach 2017-2018 – 1 pkt.

 – artykuły w czasopismach spoza ww. wykazu w latach 2019-2020 – 5 pkt. Artykułem naukowym nie jest:

list, edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, errata, nota redakcyjna.

Listy oraz prace wieloośrodkowe wydane od roku 2017 zachowują punkty IF, jeśli czasopismo znajduje się w Journal Citation Reports, ponieważ w analizie bibliometrycznej kandydatów do habilitacji i tytułu profesora podaje się liczbę listów i łączny IF.

2. Monografie naukowe.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących – recenzowane monografie naukowe.

– autorstwo monografii:

            wydawnictwo z II poziomu – 200 pkt.

            wydawnictwo z I poziomu – 80 pkt.

            wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw – 20 pkt.

 – redakcja naukowa monografii:

            wydawnictwo z II poziomu – 100 pkt.

            wydawnictwo z I poziomu – 20 pkt.

            wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw – 5 pkt.

– autorstwo rozdziału w monografii:

            wydawnictwo z II poziomu – 50 pkt.

            wydawnictwo z I poziomu – 20 pkt.

            wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw – 5 pkt.

Publikacje w czasopismach naukowych ujętych w wykazach ministerialnych A,B,C od roku 2013 do 2018, punktowane są według listy czteroletniej 2013-2016. Publikacje z lat 2019 – 2021 punktowane będą zgodnie z najnowszą listą czasopism.

W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w tych latach w bazach:

a) Scopus – jeżeli posiada status czasopisma aktywnego,

b) Science Citation Index Expanded,

c) Social Sciences Citation Index,

d) Arts & Humanities Citation Index,

e) Emerging Sources Citation Index

–  i nieujętym w wykazie czasopism naukowych, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A wykazu czasopism naukowych, czyli 15 punktów.

W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A wykazu czasopism naukowych, czyli 15 punktów.

Podstawa prawna dla punktu 2 i 3 : art. 95 pkt 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Konstytucja dla Nauki

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 rw sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. 2019, poz. 392) .

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych artystycznych (Dz. U. 2018, poz. 1818)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r.
(Dz.U.2016 z 27.12.16, poz. 2154) w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
rozporządzenie weszło w życie 01.01.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Scalony wykaz czasopism

Scalony wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism. Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych

K O M U N I K A T  M I N I S T R A   N A U K I    I    S Z KO L N I C T WA  W Y Ż S ZE G O z dnia 29 września 2020 r.w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych : Załączniki do komunikatu z 17 grudnia 2019 r.

Alfabetyczna lista czasopism z dyscyplinami

.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Listy oraz prace wieloośrodkowe wydane od roku 2017 zachowują punkty IF, jeśli czasopismo znajduje się w Journal Citation Reports, ponieważ w analizie bibliometrycznej kandydatów do habilitacji i tytułu profesora podaje się liczbę listów i łączny IF.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem punkty otrzymują:

1. Artykuły naukowe w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach

    z międzynarodowych konferencji naukowych zgodnie z wykazem czasopism opublikowanym w 2019 r.

 – artykuły w czasopismach spoza ww. wykazu w latach 2017-2018 – 1 pkt.

 – artykuły w czasopismach spoza ww. wykazu w latach 2019-2020 – 5 pkt. Artykułem naukowym nie jest:

list, edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, errata, nota redakcyjna.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących – recenzowane monografie naukowe.

2. Monografie naukowe.

– autorstwo monografii:

            wydawnictwo z II poziomu – 200 pkt.

            wydawnictwo z I poziomu – 80 pkt.

            wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw – 20 pkt.

 – redakcja naukowa monografii:

            wydawnictwo z II poziomu – 100 pkt.

            wydawnictwo z I poziomu – 20 pkt.

            wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw – 5 pkt.

– autorstwo rozdziału w monografii:

            wydawnictwo z II poziomu – 50 pkt.

            wydawnictwo z I poziomu – 20 pkt.

            wydawnictwo spoza wykazu wydawnictw – 5 pkt.

Publikacje w czasopismach naukowych ujętych w wykazach ministerialnych A,B,C od roku 2013 do 2018, punktowane są według listy czteroletniej 2013-2016. Publikacje z lat 2019 – 2021 punktowane będą zgodnie z najnowszą listą czasopism.

W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w tych latach w bazach:

a) Scopus – jeżeli posiada status czasopisma aktywnego,

b) Science Citation Index Expanded,

c) Social Sciences Citation Index,

d) Arts & Humanities Citation Index,

e) Emerging Sources Citation Index

–  i nieujętym w wykazie czasopism naukowych, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A wykazu czasopism naukowych, czyli 15 punktów.

W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A wykazu czasopism naukowych, czyli 15 punktów.

Podstawa prawna dla punktu 2 i 3 : art. 95 pkt 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych artystycznych (Dz. U. 2018, poz. 1818)

WYKAZY CZASOPISM ARCHIWALNE

Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. )

Sprostowanie z 01.08.2019 do wykazu czasopism

Publikacje w czasopismach naukowych, zgodnie z ogłoszeniem MNiSW z 09.12.2016 r. 

o liście czasopism punktowanych:

A. CZASOPISMA NAUKOWE POSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIK WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF), ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH (2016)

B. CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH (2016)

C. CZASOPISMA NAUKOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH)WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH (2016)

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016

obowiązujący tylko podczas składania ankiety jednostki w roku 2017:K O M U N I K A T  M I N I S T R A  N A U K I  I  S Z K O L N I C T W A  W YŻS Z E G O z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016.

Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Części  B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych MNiSW 2010-2017

2015

A. CZASOPISMA NAUKOWE POSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIK WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF), ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH

B. CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH

C. CZASOPISMA NAUKOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH)WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH

2014

A. CZASOPISMA NAUKOWE POSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIK WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF), ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH

B. CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH

C. CZASOPISMA NAUKOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH)WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH

2013

A. CZASOPISMA NAUKOWE POSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIK WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF), ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH

B. CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH

C. CZASOPISMA NAUKOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ W BAZIE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES (ERIH)WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH

ZOBACZ TEŻ – Archiwalne wykazy czasopism GUMed 

„LISTA FILADELFIJSKA” CZASOPISM

INDEX COPERNICUS

 

 

Ranking KBN polskich czasopism naukowych zespołu P05 za lata: 2000, 2001,  2002-2004, 2005

patrz :
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Impact Factor

patrz:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu