Programy studiów – zasady opracowywania

Zarządzenie Rektora Z-37-2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. – w sprawie zasad opracowywania programów studiów oraz trybu ich realizacji i informowania studentów o programach studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Z-37-2023

Załącznik nr 1Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów (tabele 1-6)

Załącznik nr 2Opis efektów uczenia się

Rozporządzenie w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2218)

Załącznik nr 3Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się

Załącznik nr 4Wykaz zajęć lub grup zajęć, godzin, punktów ECTS, form zaliczeń

Załącznik nr 5Wzór wniosku o zmiany w programie studiów (do przedłożenia Senackiej Komisji ds. Kształcenia)

Załącznik nr 6Wzór karty opisu zajęć (sylabusa)

Załącznik nr 7Wzór wniosku dla Rady Programowej ds. Jakości i Programów Studiów kierunku dotyczące modyfikacji procesu kształcenia i/lub doskonalenia programów studiów (do przedłożenia Radom Programowym ds. Jakości i Programów Studiów)

Załącznik nr 8Wzór harmonogramu realizacji programów studiów

Uchwała nr 36 z dnia 29 kwietnia 2021r. – w sprawie wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów – Uchwała uchylona


Procedura postępowania przy tworzeniu studiów

Zarządzenie Rektora Z-4-2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. – w sprawie procedury postępowania przy tworzeniu studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz obowiązków informacyjnych w zakresie tworzenia i zaprzestania prowadzenia studiów

Z-4-2021

Załącznik nr 1 Ogólna charakterystyka tworzenia studiów (W przypadku kierunków studiów, których uruchomienie nie wymaga uzyskania pozwolenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki)

Załącznik nr 2Wniosek o pozwolenie na utworzenie kierunku studiów (W przypadku kierunków studiów, których uruchomienie wymaga uzyskania pozwolenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki)