Badanie jakości kształcenia – ankiety

Ankietyzacja w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbywa się w ramach Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Ankietyzacja oceny nauczycieli akademickich oraz jakości organizacji i warunków kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku przez studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych odbywa się na podstawie procedury, którą określa Zarządzenie Rektora Z-85-2022 z 16 września 2022 roku.

Badanie opinii studentów przeprowadza się regularnie:

  • Ankieta ocena nauczycieli akademickich – dwa razy w roku akademickim
    (w semestrze zimowym i semestrze letnim)
  • Ankieta jakości organizacji i warunków kształcenia – raz w roku.

Wszystkie ankiety są anonimowe, dobrowolne. Ankiet są przekazywane studentom na ostatnich lub przedostatnich zajęciach przez wykładowców (dotyczy ankiet oceny nauczycieli akademickich) oraz przez odpowiednie dziekanaty (dotyczy ankiet jakości organizacji i warunków kształcenia).

Wyniki ankiet służą miedzy innymi:

  • jako jeden z elementów okresowej oceny nauczycieli akademickich,
  • do określenia atutów i niedoskonałości procesu kształcenia,
  • do działań naprawczych.

Ankiety zostały opracowane przez  Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia.

Ponadto w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu przeprowadza się ankiety wśród absolwentów Uczelni dotyczące monitorowania losów zawodowych  absolwentów AWFiS. Ankietyzacja odbywa się na podstawie procedury, którą określa Zarządzenie Rektora Z-16-2019 z 12 kwietnia 2019 roku.

Badania ankietowe odbywają się w celu poznania przebiegu kariery zawodowej absolwentów, poznania oceny osiągniętych efektów uczenia się i programu studiów do potrzeb rynku pracy i oczekiwań studentów.

W AWFiS odbywa się również ankietyzacja oceny jakości kształcenia przez nauczycieli akademickich na podstawie procedury, którą określa Zarządzenie Rektora Z-5-2024 z 17 stycznia 2024 roku.  Ankietyzacja przeprowadzana jest raz w roku.