Potwierdzenie efektów uczenia się 

Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów jeżeli posiada:

 • pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach albo
 • kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, albo dyscypliny wiodącej, do której przyporządkowany jest dany kierunek studiów.

Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach studiów, dla których określone zostały standardy kształcenia się zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1-10 Ustawy.

W wyniku pozytywnej weryfikacji (potwierdzenia) efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych można zaliczyć kandydatce/owi nie więcej niż 50% punktów ECTS, przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się.

Liczba studentek/ów, którzy zostaną przyjęci na studia na podstawie potwierdzania efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentek/ów na tym kierunku, poziomie i profilu studiów.

O przyjęcie na studia w AWFiS w Gdańsku poprzez potwierdzanie efektów uczenia się mogą ubiegać się kandydatki/ci na kierunki:

1) Sport:

– studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny, prowadzone w języku polskim

– studia stacjonarne drugiego stopnia, profil praktyczny, prowadzone w języku polskim

2) Turystyka i Rekreacja:

– studia stacjonarne drugiego stopnia, profil praktyczny, prowadzone w języku polskim

3) Turystyka i Hotelarstwo:

– studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny, prowadzone w języku polskim

4) Diagnostyka Sportowa:

– studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny, prowadzone w języku polskim

5) Dietetyka w Sporcie i Rekreacji:

– studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny, prowadzone w języku polskim

6) Trener Personalny i Fitness:

– studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny, prowadzone w języku polskim

6) Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych:

– studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny, prowadzone w języku polskim

7) Zarządzanie w Sporcie:

– studia stacjonarne drugiego stopnia, profil praktyczny, prowadzone w języku polskim

*  w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia:

a) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego oraz jeden z następujących dokumentów:

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 3. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 4. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 5. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 6. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz 2021 r. poz. 4);
 7. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz 2021 r. poz. 4);
 8. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 9. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

b) kwalifikację pełną na poziomie 5PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o którym mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2018, str. 1);

*  w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:

a) dyplom ukończenia studiów,

b) kwalifikację pełną na poziomie 6PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia;

*  w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia – kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

 

 

 

Złożenie wniosku oraz wymagane dokumenty

Warunkiem rozpoczęcia procedury potwierdzenia efektów uczenia się jest złożenie przez kandydatkę/a kompletu dokumentów,  w tym:

 • wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się  – załącznik nr 1 do Regulaminu (zał. nr 1 do Uchwały 58/2021),
 • dokumentów, będących podstawą do potwierdzania efektów uczenia się takich jak: 
  1. Curriculum Vitae (życiorys);
  2. dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, w tym dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe;                                              
  3. inne dokumenty potwierdzające efekty uczenia się, np.:
   • certyfikat kwalifikacji zawodowej,
   • certyfikat ukończenia kursu, szkolenia,
   • dyplom kwalifikacji zawodowej,
   • certyfikat językowy,
   • zakres obowiązków służbowych,
   • dokumenty potwierdzające udział w projekcie (naukowym, sportowym) wraz z zakresem wykonywanych obowiązków,
   • przykłady wykonywanych prac, potwierdzone przez przełożonych, współpracowników,
   • odbyte staże, praktyki z zakresem wykonywanych obowiązków potwierdzone np. raportami lub przez pracodawców;
 • dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się.

Kandydat/ka ma obowiązek samodzielnie zgromadzić dokumentację poświadczającą uzyskane efekty uczenia się.

Kandydaci/ki mogą zostać zobligowani do złożenia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę medycyny pracy, w przypadku uzasadnionym sposobem weryfikacji efektów uczenia się.

Decyzja o potwierdzeniu efektów uczenia się jest ważna w danym roku akademickim, umożliwiając rekrutację na studia od kolejnego roku akademickiego.

W przypadku wydania decyzji o niepotwierdzeniu efektów uczenia się, kandydat/ka może ubiegać się o ponowną ich weryfikację w kolejnym roku akademickim, pod warunkiem nabycia nowych efektów uczenia się lub udokumentowania posiadania dotychczasowych efektów uczenia się na poziomie wyższym niż w poprzednim roku akademickim.

Wniosek o przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Dziale Kształcenia w AWFiS w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, w terminie:

 • do końca lutego roku, w którym rozpoczyna się rok akademicki, od którego kandydat zamierza rozpocząć studia.

W Dziale Kształcenia następuje:

 • udzielenie Kandydatce/owi informacji na temat prowadzonych w AWFiS kierunków studiów,
 • przyjmowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu potwierdzania efektów uczenia się.
 1. Kandydat/ka ubiegający się o przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się wnosi opłatę zgodnie z cennikiem opłat edukacyjnych obowiązujących w AWFiS, w roku przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się, umieszczonym na stronie BIP.
 2. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek AWFiS.

     CITI BANK HANDLOWY  
     88 1030 1117 0000 0000 8899 5007

     3. Negatywny wynik procedury potwierdzenia efektów uczenia się nie  stanowi podstawy do zwrotu opłaty wniesionej przez Kandydata/kę.

 

Potwierdzania przez AWFiS efektów uczenia się dokonuje Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, zwaną dalej Komisją, którą powołuje Rektor.

W skład Komisji wchodzą:

 • dziekan – jako przewodniczący,
 • co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, specjalistów, właściwych ze względu na potwierdzane kompetencje będące efektem uczenia się Kandydata.
 • w pracach Komisji uczestniczą z głosem doradczym nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia, o zaliczenie których ubiega się Kandydat/ka.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza złożonych przez Kandydata/kę dokumentów, w  wyniku której Komisja może:

 • wezwać Kandydata/kę do uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień (Załącznik nr 2 do Regulaminu) pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania,
 • odrzucić wniosek z powodów formalnych (Załącznik nr 3 do Regulaminu),

2) określenie, które z deklarowanych przez Kandydata/kę efektów uczenia się (zajęcia lub grupy zajęć z programu studiów) mogą podlegać weryfikacji potwierdzania efektów uczenia się oraz określić sposób i termin przeprowadzenia weryfikacji (Załącznik nr 3 do Regulaminu);

3) możliwość zobowiązania Kandydata/kę do osobistego stawienia się na weryfikację efektów uczenia się w terminie wskazanym przez Komisję. Nieobecność w wyznaczonym terminie skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosku. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, spowodowanej sytuacją losową, Kandydatowi/ce przysługuje dodatkowy termin wyznaczony przez Komisję.

4) przeprowadzanie merytorycznej weryfikacji efektów uczenia się, przy czym wynik weryfikacji jest wyrażany w formie oceny, zgodnie ze skalą ocen zawartą w Regulaminie studiów;

5) w wyniku przeprowadzenia procedury potwierdzenia efektów uczenia się , w drodze decyzji:

 • potwierdzenie w całości lub części efektów uczenia się, albo
 • odmowa potwierdzenia w całości lub części efektów uczenia się;

6) sporządzanie protokołu z walidacji efektów uczenia się (Załącznik nr 4 do Regulaminu),

7) wydawanie Kandydatowi/ce zaświadczenie o potwierdzeniu efektów uczenia się (Załącznik nr 5 do Regulaminu).

 

Od decyzji Komisji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji.

Rektor rozpoznaje odwołanie w terminie 21 dni od dnia wniesienia odwołania.

Podstawę odwołania może stanowić jedynie  naruszenie zasad, warunków lub trybu postępowania weryfikacyjnego, określonego w Regulaminie.

W przypadku uwzględnienia odwołania przez Rektora, Komisja wydaje Kandydatowi/ce zaświadczenie o potwierdzeniu efektów uczenia się, którego  wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

 

 1. Osoba, która uzyskała potwierdzenie efektów uczenia się, może ubiegać się o przyjęcie na studia w ramach limitu miejsc dla osób z potwierdzonymi efektami uczenia się.
 2. Po przyjęciu Kandydata/ki na studia, potwierdzenie efektów uczenia się może spowodować skrócenie okresu odbywanych przez niego studiów, bądź zmniejszenie ich intensywności. Osoby przyjęte na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się mają prawo do zaliczenia zajęć odpowiadającym potwierdzonym w ramach procedury potwierdzania efektów uczenia się na oceny uzyskane w tej procedurze, pod warunkiem złożenia dziekanowi zaświadczenia o uzyskanym potwierdzeniu efektów uczenia się. Decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan, na pisemny wniosek osoby przyjętej na studia, złożony przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów.
 3. Zaliczenie zajęć lub grupy zajęć, których efekty zostały potwierdzone w wyniku weryfikacji efektów uczenia się, dokumentowane jest w protokołach zaliczenia oraz w karcie okresowych osiągnięć studenta.
 4. Oceny uzyskane w procesie potwierdzania efektów uczenia się wliczane są jako oceny końcowe zajęć lub grupy zajęć do średniej ocen ze studiów.