Celem Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentek i studentów przez:
  • wprowadzenie odpowiednich procedur zapewniających jakość kształcenia,
  • wzmocnienie atrakcyjności i poziomu kompetencji zawodowych absolwentki i absolwenta na rynku pracy poprzez podejmowanie działań doskonalących proces kształcenia i poszerzanie oferty edukacyjnej w AWFiS,
  • podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty studiów AWFiS na krajowym i międzynarodowym rynku edukacyjnym, dążenie do szerokiej internacjonalizacji,
  • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji oraz stałego rozwoju nauczycieli akademickich,
  • szeroką współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w tworzeniu optymalnej oferty kształcenia i budowaniu kwalifikacji absolwentki i absolwenta,
  • stworzenie odpowiednich warunków do właściwej realizacji procesu kształcenia,
  • stałe monitorowanie i analizę jakości kształcenia,
Za jakość kształcenia odpowiedzialni są wszyscy członkowie i członkinie społeczności akademickiej AWFiS.