ZARZĄDZANIE W SPORCIE 

Studia na kierunku Zarządzanie w sporcie mają koncentrować się na pracy w branży sportowej, zarówno w obszarze zarządzania organizacjami i zespołami sportowymi, zarządzania infrastrukturą sportową, jak i organizacji imprez sportowych. Podkreślić należy, że przygotowanie absolwenta będzie dotyczyło zarówno sportu wyczynowego, jak i prowadzenia działalności w obszarze sportu dla wszystkich. Połączenie klasycznej wiedzy akademickiej oraz umiejętności praktycznych powinno odróżniać ich pośród absolwentów zbliżonych kierunków, a szczególnie kierunków sport oraz zarządzanie i marketing, ze względu na wybitne skupienie się na praktycznych aspektach funkcjonowania działalności sportowej.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w ramach aktywności zawodowej.

KOMPETENCJE

 • umiejętności zarządzania organizacjami sportowymi różnego typu
 • pełnienia roli lidera w zespole, w tym zespole sportowym
 • samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej i społecznej w sporcie
 • analizy rynku sportu i wykorzystywania wyników analizy w pracy zawodowej
 • doboru i prowadzenia działań marketingowych w sporcie, kształtowania sponsoringu oraz stosowania narzędzi oraz technik Public Relations w zarządzaniu organizacjami sportowymi
 • projektowania i budowania marki sportowej ludzi i osób działających w sporcie
 • projektowania i oceny innowacyjnych modeli e-biznesu sportowego na bazie postępującej digitalizacji sportu
 • kształtowania zachowań wszystkich grup interesariuszy w biznesie sportowym
 • wykorzystywania narzędzi zarządzania wartością w procesie tworzenia strategii biznesu sportowego
 • zarządzania zróżnicowanymi zespołami ludzkimi funkcjonującymi w sporcie
 • tworzenia i realizacji planów imprez sportowych i rekreacyjnych
 • rozwiązywania konfliktów pojawiających w związku z imprezami sportowym

STOPIEŃ/ drugi

FORMA/ stacjonarna

PROFIL/ praktyczny

Kryteria kwalifikacji

 • konkurs średnich ocen ze studiów
 • ocena stanu zdrowia

Kariera i praca:

 • organizacje sportowe – sekcje, kluby, związki, zrzeszenia, ligi i federacje sportowe
 • firmy budujące i zarządzające obiektami sportowymi
 • producenci i dystrybutorzy sprzętu sportowego oraz pozostałych dóbr materialnych związanych ze sportem (np. gadżetów, pamiątek, gier komputerowych etc.)
 • agenci sportowi, reprezentujący w relacjach handlowych organizacje sportowe i sportowców
 • firmy konsultingowe i agencje marketingu sportowego, specjalizujące się w obsłudze podmiotów rynku sportowego w zakresie sponsoringu lub badań marketingowych
 • sponsorzy, w rozumieniu dostawców dóbr materialnych i funduszy
 • media sportowe, jako dostawcy informacji, z których korzystają widzowie
 • organy władzy rządowej i samorządowej