Ochrona danych osobowych

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1; 80-336 Gdańsk, NIP: 584 – 09 – 62 – 525, REGON: 000327876, nr telefonu 58 55 47 230, dalej „AWFiS”.

Inspektor ochrony danych
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod nr telefonu 58 55 47 241 lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.gda.pl

Do Inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez „AWFiS”.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana dane osobowe mogą być zbierane w celu nawiązywania komunikacji marketingowej, przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez „AWFiS” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Pani/Pana dane osobowe, mogą być przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane osobowe, mogą być przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z „AWFiS” umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych np. kancelarie radców prawnych lub adwokatów, firmy informatyczne, firmy ochroniarskie, podmioty świadczące usługi w zakresie BHP.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
– przez okres niezbędny do realizacji umowy, jak również w celu dochodzenia roszczeń;
– przez czas wynikający z przepisów prawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego;
– do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane osobowe zostały pozyskane na podstawie wyrażonej zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiana) danych;
– usunięcia danych zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO;
– ograniczenia przetwarzania danych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby chronić Pani/Pana dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tomasz Granda
e-mail: iod@awf.gda.pl
tel. 58 55 47 241