„AWFiS w Gdańsku uczelnią dostępną”

(nr Umowy: POWR.03.05.00-00-A016/21)

Celem projektu jest wzrost dostępności AWFiS i jej oferty do potrzeb ON poprzez: wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni, zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni, wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni, opracowanie i wdrożenie procedur mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię, wprowadzenie do programów nauczania na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami, realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji.

 

Działania podejmowane w projekcie:

1. Modyfikacja struktury i procedur Uczelni pod kątem dostępności dla ON.

2. Pomoc psychologiczna dla studentów i kadry Uczelni.

3. Rozwinięcie systemu informacji kierunkowej o rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami (np. kody QR, tablice tyflograficzne, tabliczki brajlowskie na drzwi, linie naprowadzające, pola uwagi, nakładki na schody.

4. Zakup schodołazów umożlwiających dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami ruchu (np. na wózkach inwalidzkich).

5. System wspomagania słyszenia z pętlą indukcyjną oraz mobilna pętla indukcyjna stanowiąca udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami słuchu.

6. Modernizacja windy w budynku NCŻ AWFiS.

7. Dostosowanie toalety dla ON na 1 piętrze budynku A.

8. Dostosowanie strony internetowej Uczelni do potrzeb ON.

9. Dostawa i wdrożenie Systemu Bibliotecznego.

10. Utworzenie stanowisk do digitalizacji zasobów biblioteki Głównej i Archiwum z obsługą multimedialną, przystosowanych do potrzeb ON.

11. Wdrożenie systemu RFID HF w Bibliotece Głównej AWFiS.

12. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dostoswanego do potrzeb ON (m.in. tablety realizujące usługę tłumacza migowego, tablice interaktywne z projektorami oraz monitory interaktywne do sal dydaktycznych, notebooki do wypożyczenia dla studentów z niepełnosprawnościami.

13. Utworzenie stref nauki i ciszy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

14. Zakup drobnego sprzętu wspomagającego procesy dydaktyczne dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (powiększone klawiatury z podświetleniem, jednoręczna klawiatura i myszka Big Track dla studentów z niepełnosprawnościami ruchu, słuchawki z niezależną regulacją głośności, urządzenia umożliwiające odtwarzanie książek z technologią nawigacji, dyktafony, powiększalniki ekranowe.

15. Szkolenia dla kadr dydaktycznych i administracyjnych uczelni podnoszące świadomość niepełnosprawności.

 

Okres realizacji projektu: 2021.11.02 – 2023.12.29

Wartość projektu: 4 120 909,56 zł

Wartość dofinansowania: 3 997 282,26 zł

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS – etap II”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na AWFiS w Gdańsku poprzez wdrożenie w okresie od 01.05.2019 do 30.04.2022 drugiego etapu Zintegrowanego Programu Rozwoju Uczelni obejmującego następujące działania:

 1. Staże studentów u pracodawców,
 2. Poradnictwo zawodowe,
 3. Szkolenia dla kadry ACK,
 4. Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych,
 5. Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni,
 6. Wdrożenie na Uczelni sieci WiFi jako integralnego elementu systemu zarządzania Uczelnią – etap II,
 7. Podnoszenie kompetencji kadry zarządzczej i administracyjnej w zakresie języka angielskiego,
 8. Współpraca ACK z PUP i organizacjami pracodawców.

Okres realizacji projektu: 2019-05-01 – 2023-04-30

Wartość projektu: 2 995 390,05 zł

Wartość dofinansowania: 2 859 590,05 zł

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Mistrzowie Dydaktyki”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje projekt, w ramach którego wyłania oferty uczelni, które wdrożą do swojej praktyki prowadzenie zajęć ze studentami wykorzystując model tutoringu.

Zadaniem nauczycieli akademickich AWFiS zakwalifikowanych do udziału w projekcie jest:

 • udział w zagranicznych wizytach studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (Uniwersytet w Gandawie, Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet w Aarhus, University College London, Uniwersytet w Oslo) w celu odbycia szkolenia;
 • przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu z około 3 wybranymi studentami przez okres 1 semestru akademickiego (około 5 miesięcy) w maksymalnym wymiarze 100 godzin dydaktycznych. Zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu ze studentami mogą odbywać się zarówno w ramach normalnego toku studiów jak i konsultacji.

Okres realizacji projektu: 2018-11-02 – do 2022-06-30

Wartość projektu po stronie AWFiS: 112 888,00 zł

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 „Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli w AWFiS w Gdańsku z  zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych”

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 90 studentów wydziału WF, kierunku Wychowanie Fizyczne, specjalności nauczycielskiej AWFiS w Gdańsku oraz wzrost jakości kształcenia na tej specjalizacji w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2021 poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie, poprzez integrację treści poszczególnych modułów zajęć realizowanych na uczelni z praktyką szkolną

Okres realizacji projektu: 2018-10-01 – 2023-06-30

Wartość projektu:  1 190 854,80 zł

Wartość dofinansowania: 1 127 694,80 zł

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na AWFiS w Gdańsku poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Uczelni obejmującego:

 1. podniesienie kompetencji zawodowych i przedsiębiorczości przez studentów,
 2. podniesienie kompetencji prowadzenia dydaktyki w języku angielskim przez pracowników dydaktycznych AWFiS,
 3. włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 4. wdrożenie informatycznego systemu zarządzania uczelnią.

 Okres realizacji projektu: 2018-09-03 – 2022-08-31

Wartość projektu: 1 958 448,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 898 448,00 zł

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Zdolni z Pomorza”

Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013.

W ramach projektu zaplanowane jest wspieranie uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, przyrody i kompetencji społecznych. Corocznie ponad 1500 uczniów uzdolnionych z terenu województwa pomorskiego uzyskuje szansę na rozwój swoich ponadprzeciętnych uzdolnień, m.in. uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach rozwijających kreatywność, spotkaniach akademickich, konkursach, uczniowskiej konferencji naukowej, opiece mentorskiej i innych formach.

System „Zdolni z Pomorza” prowadzony jest przez Województwo Pomorskie w partnerstwie z samorządami powiatowymi i największymi uczelniami z Pomorza. Jednym z partnerów jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, która odpowiada za realizację obozów naukowych dla najzdolniejszych Pomorzanek i Pomorzan.

Tygodniowe turnusy obozów naukowych stanowią jedną z licznych form wsparcia oferowanych uzdolnionym uczniom zamieszkałym w województwie pomorskim, którzy zostali zakwalifikowani do systemu w procesie kilkuetapowej diagnozy i rekrutacji. Aby zakwalifikować się na obóz konieczna jest rzetelna praca podczas całego roku szkolnego, w tym osiągnięcia w konkursach oraz aktywne korzystanie z form wsparcia oferowanych w ramach projektu. W obozach udział bierze łącznie 120 uczniów rocznie.

 

Okres realizacji projektu: 2015-01-01 – 2023-10-31, przy czym AWFiS realizuje projekt od 2016-10-12

Wartość projektu: 7 091 026,12 zł

Wartość dofinansowania: 7 464 238,02 zł

Wartość projektu po stronie AWFiS: 1 283 879,60 zł

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”

 

 

Projekt stanowi kontynuację realizowanego w latach 2012-2015 przez SWP w partnerstwie z Fundacją Navigare oraz Ligą Morską i Rzeczną projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską” w ramach Poddziałania 9.2.1 PO KL 2007-2013. Projekt jest  ukierunkowany na kompleksowe wsparcie szkół i placówek w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej w zakresie wskazanym w przedsięwzięciu strategicznym pn. „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” zdefiniowanym w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie”.

 

Działania w ramach projektu dedykowane są nauczycielom  oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Z czego może skorzystać nauczyciel w ramach projektu?

 1. Wsparcie nauczycieli w zakresie uzyskiwania kwalifikacji do prowadzenia zajęć żeglarskich Szkolenia obejmą tematykę z zakresu wykorzystania edukacji morskiej i żeglarskiej do kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz bezpieczeństwa nad wodą, a także doskonalenia umiejętności żeglarskich. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów żeglarstwa i kadrę ekspercką w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku. Zaplanowane są następujące szkolenia:
 • szkolenie doskonalące nauczycieli posiadających uprawnienia instruktora żeglarstwa (standaryzacja),
 • szkolenie nauczycieli przygotowujące do uzyskania uprawnień instruktora żeglarstwa,
 • szkolenie nauczycieli przygotowujące do uzyskania uprawnień żeglarza,
 • szkolenie nauczycieli przygotowujące do zdobycia patentu Sternika Motorowodnego.
 1. Sieci współpracy dla animatorów

Sieć współpracy i samokształcenia, jako międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów, spotykać się będzie celem wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk, analizy bieżących działań/problemów projektowych itp. oraz aby wspólnie rozwiązywać problemy, dzielić się pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi. Do wsparcia pracy sieci będzie wykorzystywana również platforma internetowa.

Spotkania będą prowadzone w trybie hybrydowym: 6 szkoleń stacjonarnych (wyjazdowych) i 6 szkoleń w formie zdalnej. Jedno spotkanie sieci trwać będzie min. 4 godz. dydaktyczne (w tym 2 godziny dydaktyczne seminarium z ekspertem zewnętrznym, 2 godziny dydaktyczne – wymiana dobrych praktyk, przygotowanie do konkursów.

 1. Szkolenia on-line

Szkolenia doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe m.in. w zakresie:

 • pracy metodą projektów w kontekście edukacji morskiej,
 • szeroko pojętej edukacji morskiej,
 • rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów.
 1. Współpraca z konsultantami

Wsparcie metodyczno-doradcze uczestników sieci na rzecz rozwoju edukacji morskiej. Konsultacje indywidualne i zbiorowe obejmować będą m.in. tematykę edukacji morskiej oraz pracy metodą projektu.

 1. Dostęp do platform edukacyjnych

Dostęp do platform edukacyjnych, umożliwiających tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych, takich jak:

 • Portal Wordwall (tworzenie ćwiczeń interaktywnych oraz do wydruku),
 • pl (udostępnianie treści do pobrania i do wygenerowania),
 • https://www.testportal.pl (tworzenie testów, quizów, konkursów możliwych do wykorzystania w zdalnej i stacjonarnej edukacji morsko-żeglarskiej).

Opcje platform edukacyjnych dają szeroki zakres możliwości ich wykorzystania zarówno w ramach zajęć zdalnych, stacjonarnych jak i do pracy własnej uczestników.

 

Z czego może skorzystać szkoła w ramach projektu?

 1. Konkurs na najlepszy projekt edukacyjny dla uczniów

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych biorących udział w projekcie na podstawie Koncepcji w ramach Przedsięwzięcia strategicznego w obszarze kształtowania Kompetencji kluczowych poprzez Edukację morską i żeglarską ze środków RPO WP 2014-2020, którzy pod opieką nauczyciela realizują, podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, projekty uczniowskie w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej.

 1. Konsulting ekspercko-doradczy dla szkół w zakresie edukacji morskiej

Dyrektorzy szkół certyfikowanych udzielą konsultacji i podzielą się przykładami dobrych praktyk w zakresie wdrażania edukacji morskiej w szkołach uczestniczących w projekcie.

Tematyka materiałów szkoleniowych obejmować będzie m.in.: przykładowy program edukacji morskiej w szkole, program koła edukacji morskiej, rozkład materiału z zakresu danego przedmiotu szkolnego uwzględniający treści z zakresu edukacji morskiej, scenariusz imprezy o charakterze marynistycznym.

 1. Konferencja

Doskonalenie kompetencji i umiejętności w zakresie wdrażania edukacji morskiej przeznaczone jest dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego biorących udział w projekcie. Dwudniowa konferencja stanowić będzie okazję do wymiany doświadczeń nt. realizacji projektu, pozwoli na zaplanowanie dalszych działań sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.

 1. Pikniki żeglarskie

Jednodniowy piknik edukacyjny, upowszechniający kulturę żeglarską i morską, edukację morską dzieci i młodzieży oraz sporty wodne. Program zawierać będzie zajęcia edukacyjne w formie wykładów, prezentacji, warsztatów, stoisk edukacyjnych. Program będzie dotyczyć edukacji w zakresie szeroko pojętego żeglarstwa, budowy i funkcjonowania jednostek pływających, bezpieczeństwa na plaży oraz w wodzie, nazewnictwa żeglarskiego, poruszania się po jachcie.

 1. Materiały filmowe dla nauczycieli

Cztery materiały filmowe (ok. 20 minut każdy) z zakresu edukacji morskiej i rozwijania kompetencji kluczowych będą inspiracją do włączenia obszaru edukacji morskiej w ramach realizacji procesu edukacyjnego z uczniami. Filmy będą podzielone na cztery obszary tematyczne:

 • edukacja wczesnoszkolna,
 • matematyczno-przyrodniczy (np. matematyka, biologia, przyroda, chemia, fizyka, informatyka),
 • humanistyczny (np. język polski, język obcy nowożytny, historia, WOS),
 • inne (np. plastyka, muzyka, wf).
 1. Opracowanie materiałów dydaktycznych dla szkół

Opracowanie różnorodnych przykładów dobrych praktyk na wszystkich poziomach kształcenia w zakresie edukacji morskiej na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, praktycznych zajęciach żeglarskich, organizacji klas żeglarskich w szkołach publicznych w tym materiałów dydaktycznych (scenariusz lekcji + karty pracy; plany pracy dla danej klasy/na dane zajęcia pozalekcyjne/programy edukacji morskiej, scenariusz imprezy morskiej). Materiały będą użyteczną pomocą dydaktyczną wszechstronnie ukazującą możliwości wdrażania edukacji morskiej w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Okres realizacji projektu: 2021-01-01 – 2023-10-31

Wartość projektu: 2 088 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 983 600,00 zł

Wartość projektu po stronie AWFiS: 1 068 982,22 zł

Wartość dofinansowania po stronie AWFiS: 1 015 533,22 zł

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Welcome to friendly AWFiS in Gdańsk”

Projekt nr PPI/WTP/2019/1/00008 pn. „Wsparcie instytucjonalne AWFiS w Gdańsku w zakresie obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej”

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej AWFiS w obszarze obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry dydaktycznej, których na Uczelni przybywa z roku na rok.

Projekt obejmuje:

 1. Wykonanie polsko-anglojęzycznego Systemu Informacji Kierunkowej na terenie na terenie zewnętrznym i wewnętrznym kampusu AWFiS.
 2. Przygotowanie procedur obowiązujących na AWFiS w języku angielskim na potrzeby studentów i doktorantów zagranicznych.
 3. Przystosowanie strony i serwisów internetowych do potrzeb studentów i kadry zagranicznej.
 4. Spotkania integracyjne, wyjścia kulturalno-turystyczne i wycieczki z udziałem zagranicznych i polskich studentów.
 5. Wyposażenie biblioteki uczelnianej w 250 podręczników w języku angielskim.

Okres realizacji projektu: od 01-10-2019 do 31-03-2022

Wartość projektu: 479 690,00 PLN

Wartość dofinansowania: 479 690,00 PLN

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.