„Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS – etap II”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na AWFiS w Gdańsku poprzez wdrożenie w okresie od 01.05.2019 do 30.04.2022 drugiego etapu Zintegrowanego Programu Rozwoju Uczelni obejmującego następujące działania:

 1. Staże studentów u pracodawców,
 2. Poradnictwo zawodowe,
 3. Szkolenia dla kadry ACK,
 4. Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych,
 5. Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni,
 6. Wdrożenie na Uczelni sieci WiFi jako integralnego elementu systemu zarządzania Uczelnią – etap II,
 7. Podnoszenie kompetencji kadry zarządzczej i administracyjnej w zakresie języka angielskiego,
 8. Współpraca ACK z PUP i organizacjami pracodawców.

Okres realizacji projektu: 2019-05-01 – 2022-04-30

Wartość projektu: 2 995 390,05 zł

Wartość dofinansowania: 2 859 590,05 zł

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Mistrzowie Dydaktyki”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje projekt, w ramach którego wyłania oferty uczelni, które wdrożą do swojej praktyki prowadzenie zajęć ze studentami wykorzystując model tutoringu.

Zadaniem nauczycieli akademickich AWFiS zakwalifikowanych do udziału w projekcie jest:

 • udział w zagranicznych wizytach studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (Uniwersytet w Gandawie, Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet w Aarhus, University College London, Uniwersytet w Oslo) w celu odbycia szkolenia;
 • przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu z około 3 wybranymi studentami przez okres 1 semestru akademickiego (około 5 miesięcy) w maksymalnym wymiarze 100 godzin dydaktycznych. Zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu ze studentami mogą odbywać się zarówno w ramach normalnego toku studiów jak i konsultacji.

Okres realizacji projektu: 2018-11-02 – do 2022-06-30

Wartość projektu po stronie AWFiS: 112 888,00 zł

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 „Opracowanie i wdrożenie programu kształcenia nauczycieli w AWFiS w Gdańsku z  zastosowaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych”

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 90 studentów wydziału WF, kierunku Wychowanie Fizyczne, specjalności nauczycielskiej AWFiS w Gdańsku oraz wzrost jakości kształcenia na tej specjalizacji w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2021 poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie, poprzez integrację treści poszczególnych modułów zajęć realizowanych na uczelni z praktyką szkolną

Okres realizacji projektu: 2018-10-01 – 2021-09-30

Wartość projektu:  1 190 854,80 zł

Wartość dofinansowania: 1 127 694,80 zł

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na AWFiS w Gdańsku poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Uczelni obejmującego:

 1. podniesienie kompetencji zawodowych i przedsiębiorczości przez studentów,
 2. podniesienie kompetencji prowadzenia dydaktyki w języku angielskim przez pracowników dydaktycznych AWFiS,
 3. włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 4. wdrożenie informatycznego systemu zarządzania uczelnią.

 Okres realizacji projektu: 2018-09-03 – 2022-08-31

Wartość projektu: 1 958 448,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 898 448,00 zł

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Zdolni z Pomorza”

Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013.

W ramach projektu zaplanowane jest wspieranie uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, przyrody i kompetencji społecznych. Corocznie ponad 1500 uczniów uzdolnionych z terenu całego województwa uzyskuje szansę na rozwój swoich ponadprzeciętnych uzdolnień, m.in. uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach rozwijających kreatywność, spotkaniach akademickich, konkursach, uczniowskiej konferencji naukowej, opiece mentorskiej i innych formach.

System „Zdolni z Pomorza” prowadzony jest przez Województwo Pomorskie w partnerstwie z samorządami powiatowymi i największymi uczelniami z naszego regionu. Jednym z partnerów jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, która odpowiada za realizację obozów naukowych dla najzdolniejszych Pomorzanek i Pomorzan.

Tygodniowe turnusy obozów naukowych stanowią jedną z licznych form wsparcia oferowanych uzdolnionym uczniom zamieszkałym w województwie pomorskim, którzy zostali zakwalifikowani do systemu w procesie kilkuetapowej diagnozy i rekrutacji. Aby zakwalifikować się na obóz konieczna jest rzetelna praca podczas całego roku szkolnego, w tym osiągnięcia w konkursach oraz aktywne korzystanie z form wsparcia oferowanych w ramach projektu. W obozach udział bierze łącznie 120 uczniów rocznie.

Okres realizacji projektu: 2015-01-01 – 2021-12-31, przy czym AWFiS realizuje projekt od 2016-10-12

Wartość projektu: 5 187 364,84 zł

Wartość dofinansowania: 4 927 996,60 zł

Wartość projektu po stronie AWFiS: 1 063 159,83 zł

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.https://zdolnizpomorza.pl/index.php/regionalne-formy-wsparcia-rcnk