W AWFiS funkcjonuje nowe Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi.

Zadania Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi:

1. Zarządza strategicznymi projektami Akademii;

2. Prowadzi rejestr realizowanych w AWFiS projektów, który obejmuje:

  • programy ramowe Unii Europejskiej (UE) tj. Horyzont 2020 i następne,
  • fundusze strukturalne UE,
  • Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • inne programy międzynarodowe (np. Inicjatywy Wspólnotowe, Interreg, NAWA),
  • projekty w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym np. STRATEGMET, TECHMATSTRATEG, TANGO i inne).
  • Programy Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

3. Przygotowuje, we współpracy z jednostkami Akademii i instytucjami zewnętrznymi, strategiczne projekty rozwojowe w ramach programów międzynarodowych, funduszy strukturalnych, programów pozostających w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do współpracy.