Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) została powołana jako Państwowa Komisja Akredytacyjna

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn w jej pracach. Z chwilą jej utworzenia, objęła swą działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne, zarówno utworzone na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, jak i działające na postawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
1 stycznia 2002 r. na podstawie art. 38 ust. 1 – znowelizowanej 20 lipca 2001 r. – ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.).

Zadania PKA

  •  wyrażanie opinii w sprawie wpisu uczelni niepublicznej do ewidencji;
  • wyrażanie opinii w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni;
  • przeprowadzanie oceny programowej;
  • przeprowadzanie oceny kompleksowej;
  • prowadzenie działalności analitycznej, szkoleniowej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia;
  • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego;
  • wydawanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez ministra.

 

Stanowisko interpretacyjne PKA