Ramowy zakres zadań działu:

 • bieżąca weryfikacja obowiązujących aktów prawnych w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, rozporządzeń MEiN, uchwał Senatu AWFiS, zarządzeń Rektora i Dziekana Wydziału,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją procesu dydaktycznego na wszystkich studiach prowadzonych w AWFiS, w tym szczególności planowaniem  zajęć dydaktycznych, przygotowaniem organizacji roku akademickiego, przygotowywaniem harmonogramów studiów,
 • współpraca z jednostkami wspomagającymi kształcenie w zakresie dydaktyki,
 • weryfikacja semestralnych i rocznych sprawozdań z wykonania godzin dydaktycznych, rozliczanie zajęć dydaktycznych w poszczególnych jednostkach dydaktycznych, w tym rozliczanie indywidualnie nauczycieli akademickich z pensum i godzin ponadwymiarowych; weryfikacja godzin zleconych w systemie Wydatek,
 • gospodarka drukami ścisłego zarachowania związanego z tokiem studiów (legitymacje, hologramy, dyplomy ukończenia studiów, legitymacje instruktorskie, dyplomy trenerskie),
 • prowadzenie centralnego rejestru studentek/ów (album studenta) i absolwentek/ów (księga dyplomów),
 • prowadzenie centralnego rejestru wydawanych dyplomów trenerskich, legitymacji instruktorskich,
 • sporządzanie duplikatów dyplomów i suplementów ukończenia studiów, dyplomów trenerskich oraz legitymacji instruktorskich,
 • przygotowywanie decyzji dot. tworzenia, przekształcania, łączenia i wygaszania kierunków studiów; koordynacja przygotowywania wniosków do ministra o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu,
 • prowadzenie ewidencji kierunków studiów i rejestru specjalności prowadzonych w AWFiS,
 • opracowywanie i kontrola przepisów rekrutacyjnych dla kandydatek/ów (z Polski oraz cudzoziemek/ców) na studia,
 • organizacja i obsługa procesu rekrutacji na studia, obsługa spraw kandydatek/ów na studia, diagnozowanie, monitorowanie i raportowanie procesu rekrutacji,
 • organizowanie, koordynowanie oraz udział w pracach Uczelnianych Komisji Rekrutacyjnych,
 • raportowanie i rejestrowanie danych w systemie POL-on zgodnie z wytycznymi MEiN w zakresie działalności działu,
 • administrowanie systemu POL-on w zakresie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz ORPPD,
 • obsługa administracyjna posiedzeń Senackiej Komisji ds. Kształcenia oraz Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia,
 • przeprowadzanie badań ankietowych wśród studentek/ów dotyczących jakości kształcenia w AWFiS,
 • prowadzenie ewidencji wojskowej studentów oraz współpraca z wojskowymi Komendami Uzupełnień,
 • obsługa finansowa studentek/ów oraz sporządzanie raportów dla Działu finansowo-księgowego.