Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia:

dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS – prorektor ds. Kształcenia – przewodniczący,

dr Piotr Makar – dziekan Wydziału,

dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS – kierownik Szkoły Doktorskiej/studiów doktoranckich,

mgr Owidiusz Moska – przedstawiciel Akademickiego Centrum Karier,

dr Krzysztof Pniewski – kierownik Studium Języków Obcych,

mgr Izabela Posańska – kierownik Działu Kształcenia,

dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS – przedstawiciel kierunku wychowanie fizyczne,

dr Beata Wolska – przedstawiciel kierunku sport,

dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS – przedstawiciel kierunku turystyka i rekreacja,

dr Małgorzata Kawa – przedstawiciel kierunku fizjoterapia,

dr Marta Holeksa – przedstawiciel kierunku terapia zajęciowa,

mgr Aneta Worska – przedstawiciel administracji ogólnouczelnianej,

mgr Alicja Kruszyńska – dyrektor Biblioteki Głównej,

student Michał Niepsuj – przedstawiciel studentów,

mgr Magdalena Piernicka – przedstawiciel doktorantów,

mgr Agnieszka Podbielska – przedstawiciel Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej,

mgr inż Patrycja Rakowska-Smoszna – sekretarz.

 

Z-74-2021 – Uczelnia Komisja ds Jakości i Programów Kształcenia

Planowany harmonogram posiedzeń UKJiPK w rok.akadem. 2022-2023

Zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia:

– nadzór i koordynacja celów Systemu,
– opracowanie wytycznych i procedur w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz opracowywanie wytycznych dotyczących systemu ankietyzacji i sprawozdawczości, w tym przygotowanie odpowiednich wzorów dokumentów, formularzy i harmonogramów,
– przygotowanie i koordynacja corocznych ogólnouczelnianych badań ankietowych związanych z procesem kształcenia,
– opiniowanie programów studiów podyplomowych oraz ocena jakości zajęć
dydaktycznych i prowadzącego przez uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia,
– wspieranie i monitorowanie działań Rady Programowej ds. Jakości i Programów Studiów na poszczególnych kierunkach, w tym przekazywanie uczelnianych rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia,
– ocena stopnia wdrożenia i funkcjonowania Systemu w podstawowych jednostkach organizacyjnych na podstawie corocznych raportów z przeglądu funkcjonowania Systemu opracowanych przez przewodniczących Rad Programowych ds. Jakości i Programów Studiów,
– opracowanie corocznych sprawozdań z efektów funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia wraz z analizą mocnych i słabych stron procesu kształcenia w AWFiS.