Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia:

dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS – prorektor ds. Kształcenia – przewodniczący,

dr Piotr Makar – dziekan Wydziału,

dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS – kierownik Szkoły Doktorskiej/studiów doktoranckich,

przedstawiciele nauczycieli akademickich:

   • dr Łukasz Bielawa
   • dr Marta Holeksa
   • dr Małgorzata Kawa
   • dr Marcin Łuszczyk
   • dr Magdalena Piernicka
   • dr Krzysztof Pniewski
   • dr Anna Walentukiewicz
   • dr Piotr Wojdakowski
   • dr Beata Wolska
   • dr Ewa Wójtowicz

mgr Izabela Posańska – kierownik Działu Kształcenia,

mgr Alicja Kruszyńska – dyrektor Biblioteki Głównej,

mgr Agnieszka Podbielska – przedstawiciel Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej,

mgr Owidiusz Moska – przedstawiciel Akademickiego Centrum Karier,

mgr Magdalena Wydrzyńska – przedstawiciel administracji ogólnouczelnianej,

mgr Agata Kamionka – przedstawiciel doktorantów,

student Jakub Hinca – przedstawiciel studentów,

mgr inż. Patrycja Rakowska-Smoszna – sekretarz.

 

Z-43-2024 – Uczelnia Komisja ds. Jakości i Programów Kształcenia

Planowany harmonogram posiedzeń UKJiPK w rok.akadem. 2023-2024

Zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia:

– nadzór i koordynacja celów Systemu,
– opracowanie wytycznych i procedur w zakresie zapewnienia jakości kształcenia oraz opracowywanie wytycznych dotyczących systemu ankietyzacji i sprawozdawczości, w tym przygotowanie odpowiednich wzorów dokumentów, formularzy i harmonogramów,
– przygotowanie i koordynacja corocznych ogólnouczelnianych badań ankietowych związanych z procesem kształcenia,
– opiniowanie programów studiów podyplomowych oraz ocena jakości zajęć
dydaktycznych i prowadzącego przez uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia,
– wspieranie i monitorowanie działań Rady Programowej ds. Jakości i Programów Studiów na poszczególnych kierunkach, w tym przekazywanie uczelnianych rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia,
– ocena stopnia wdrożenia i funkcjonowania Systemu w podstawowych jednostkach organizacyjnych na podstawie corocznych raportów z przeglądu funkcjonowania Systemu opracowanych przez przewodniczących Rad Programowych ds. Jakości i Programów Studiów,
– opracowanie corocznych sprawozdań z efektów funkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia wraz z analizą mocnych i słabych stron procesu kształcenia w AWFiS.