Deklaracja Dostępności dla strony internetowej awf.gda.pl

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-31.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-06.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie po 06.11.2023 mają już takie napisy. Do filmów sprzed 06.11.2023 planujemy dodać napisy do końca 2024.
 • W filmach, które są wywiadami/reportażami nie ma audiodeskrypcji.

Powody braku spełaniania wymagań

 • – filmy zostały opublikowane przed podniesieniem kompetencji z zakresu dostępności pracowników Działu Promocji zajmujących się realizacją filmów.
 • – poprawienie dostępności strony w zakresie audiodeskrypcji niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego – zostanie zrealizowane w przypadku pozyskania zewnętrznego źródła finansowania.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-29.

Skróty klawiaturowe

 • – stronę internetową można obsłużyć za pomocą klawiatury, pod warunkiem, że w ustawieniach komputera, z którego strona jest przeglądana włączone są opcje umożliwiające taką obsługę.
 • – strona internetowa posiada dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami, którego uruchomienie możliwe jest po uruchomieniu przycisku z ludzikiem będącym symbolem dostępności, spod którego uruchamiania się lista rozwijalna dostępnych opcji, w których m.in. można odwrócić kolory, zastosować tryb monochromatyczny, zastosować ciemny/jasny kontrast, niskie/wysokie nasycenie, zaznaczyć linki, zaznaczyć nagłówki, powiększyć/zmniejszyć tekst bez utraty treści, skalować treści, zwiększyć wysokość linii i odstępy pomiędzy literami bądź zresetować zastosowane opcje.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Drobnikpawel.drobnik@awf.gda.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 605 537 674 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny (A)

Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.

Wejście do budynku

 • Do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku można dojechać środkami transportu własnego lub środkami komunikacji publicznej: kolejką podmiejską, tramwajem lub autobusem.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
 • Drzwi otwierają się automatycznie.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • W budynku nie ma windy, ani platformy schodowej. Na wyposażeniu znajduje się schodołaz gąsiennicowy. Chęć skorzystania z niego należy zgłosić w recepcji budynku.
 • Informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń znajduje się Tablice tyflograficzne kondygnacji znajdują się na początku każdej kondygnacji.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się przy głównej klatce schodowej po wejściu do budynku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Osoby poruszające się na wózku na pzoostałe kondygnacje mogą dostać się za pomocą schodołazu.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • W toalecie jest zamontowany przycisk do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.

Budynek dydaktyczny (B) – obecnie ze względu na prowadzony remont wyłączony z użytku.

Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking wewnętrzny za szlabanem. Wjazd od strony ul. Czyżewskiego, po użyciu dzwonka.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.

Budynek akademików (C)

Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking wewnętrzny. Dojazd od strony ul. Czyżewskiego przez szlaban. Wjazd następuje po użyciu dzwonka.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Budynek sal sportowych (D)

Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

Wejście do budynku

 • Są dwa wejścia do budynku. Jedno z poziomu gruntu, do drugiego prowadzą schody.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.

Budynek Administracji (E)

Czyżewskiego 30A
80-336 Gdańsk

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking znajduje się przy budynku – wjazd od ul. Nadwodnej

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Różnicę wysokości możesz pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 1 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Parter
Budynek sali kongresowej

Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

Przestrzeń za wejściem

 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

 • Aplikacja moblina do prowadzenia kodami QR – awf.ga-navi.pl
 • System Biblioteczny – https://biblioteka.awf.gda.pl/

Dodatkowe informacje