1.

Zapoznanie się kandydata z warunkami i trybem na poszczególne kierunki studiów zgodnie z uchwałą rekrutacyjną na dany rok akademicki dla cudzoziemców.

2.

Rejestracja cudzoziemca w systemie IRK w wyznaczonym terminie według uchwały rekrutacyjnej.

3.

Załączenie skanu wymaganych dokumentów w j. polskim przez cudzoziemca wraz z opłatą za studia 2 500 euro, według uchwały rekrutacyjnej na dany rok akademicki w systemie rekrutacyjnym IRK. 

(kandydat ma obowiązek sprawdzić cennik opłat na studia na dany cykl kształcenia)

4.

Kandydat ma obowiązek dokonać opłaty za studia na podstawie aktualnego cennika opłat na dany rok akademicki 2 500 euro.
Opłata może różnić się w zależności od kierunku studiów.

Opłatę za studia należy dokonać na wskazane konto walutowe:

NAME OF BANK: CITY BANK
ACCOUNT NUMBER: PL 41 1030 1117 0000 0000 8899 5562
SWIFT/BIC: CITIPLPX
IBAN: PL 41 1030 1117 0000 0000 8899 5562

(należy uwzględnić prowizję banku, w tytule wpisać imię i nazwisko kandydata na studia)

5.

Podejście do obowiązkowego egzaminu online z weryfikacji języka polskiego oraz wiedzy z zakresu kultury fizycznej lub z zakresu nauk biologicznych we skazanym terminie przez komisję rekrutacyjną. Za egzamin przydzielane są punkty.

6.

Nie załączenie wymaganego kompletu dokumentów w systemie IRK oraz nie podejście do egzaminu ustnego dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

7.

Cudzoziemiec zobowiązany jest przedłożyć nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia zajęć dydaktycznych zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania studiów.

8.

Po opublikowaniu na stronie www list kandydatów przyjętych – komisja wystawia indywidualne zaproszenia, zaświadczenia o przyjęciu na studia w celu otrzymania WIZY oraz wystawia warunkową decyzje o przyjęciu na studia. Dokumenty wysyłane zostają na indywidualny email kandydata.

9.

Osoby niezakwalifikowane otrzymują indywidualną decyzje o nieprzyjęciu na studia oraz zwrot opłaty za studia.

10.

Złożenie kompletu oryginalnych dokumentów po przyjeździe do Polski wraz z tłumaczeniami na j. polski do komisji lub dziekanatu w wyznaczonym terminie to jest:

* oryginały dokumentów – w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia roku akademickiego,
* tłumaczeń w j. polskim – w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia roku akademickiego

Osoby niezakwalifikowane otrzymują indywidualną decyzje o nieprzyjęciu na studia oraz zwrot opłaty za studia.

11.

Jeżeli kandydat nie złoży wymaganych tłumaczeń w j. polskim w odpowiednim terminie, zostanie skreślony z warunkowej decyzji o przyjęciu na studia.

12.

W celu otrzymania akomodacji w akademiku cudzoziemiec proszony jest o kontakt z Domem Studenta beata.stefanowicz@awf.gda.pl +48 58 55 47 149.

Cudzoziemiec ma obowiązek przedłożyć opłatę w wysokości 400 PLN/za miesiąc na nr konta:

NAME OF BANK: CITY BANK
ACCOUNT NUMBER: PL 41 1030 1117 0000 0000 8899 5562
SWIFT/BIC: CITIPLPX
IBAN: PL 41 1030 1117 0000 0000 8899 5562

(należy uwzględnić prowizję banku, w tytule wpisać imię i nazwisko kandydata na studia)