03 cze 2024

Nabór aplikacji studenckich do udziału w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Szanowni Studenci i Studentki,
Ministerstwo Nauki ogłosiło nabór chętnych do udziału w projekcie pn. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”.
W związku z tym AWFiS ogłasza nabór chętnych studentów lub studentek lub grup studentów (przy aprobacie opiekuna naukowego) do udziału w projekcie. 
Na Wasze aplikacje czekamy do 11.06.2024 r.
Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie przygotowania i uczestnictwa studentów i studentek w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowań związanych z przedmiotem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych.
Okres realizacji zadań przewidzianych w aplikacji nie może przekroczyć 18 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31.12.2025 r.
Koszt realizacji jednego projektu (aplikacji) nie może przekroczyć:
1) 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta lub studentkę;
2) 500 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów lub studentek.
Osoba ubiegająca się o wsparcie, musi spełniać łącznie następujące warunki:
  1. jest studentem/studentką studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni AWFiS. Dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty;
  2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
  3. posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki. Opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobyć wyróżnienia na konferencjach;
  4. w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział danej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu;
  5. zobowiązuje się  do przekazania informacji dotyczących swojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie dotyczącej np. statusu na rynku pracy (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w „Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027”.
W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy złożyć następujące dokumenty:
  • aplikacja, sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1,
  • kosztorys przygotowany na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2,
  • CV studenta lub studentki (podpisane przez osobę, której dotyczy), przygotowane na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3,
  • dokument potwierdzający znajomość przez studenta co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego).

 

Miejsce składania aplikacji:
Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi
Pok. 111d lub 112 w Budynku A
Marzena Wysińska-Gajek lub Katarzyna Jereczek
Kryterium wyboru aplikacji:
wszystkie zgłoszone oferty zostaną uwzględnione