22 wrz 2020

NCN ogłosił cztery konkursy skierowane do naukowców: OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2

660 mln zł przeznaczymy na cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej. Będą oni mogli złożyć wnioski o przyznanie grantów na badania w konkursach OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN  CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2.

Pierwszy z ogłoszonych konkursów to OPUS 20 (w tym LAP). W tej edycji konkursu następuje duża i istotna zmiana, ponieważ w jego ramach przyjmowane będą również wnioski na projekty realizowane w ramach współpracy LAP (Lead Agency Procedure), czyli procedury agencji wiodącej. Konkurs jest skierowany do wszystkich naukowców, niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub projektów badawczych z udziałem partnerów zagranicznych (w tym w ramach współpracy LAP).

– Kluczowe znaczenie w procedurze agencji wiodącej ma wzajemne zaufanie co do jakości oceny wniosków wśród instytucji podejmujących taką współpracę – mówi prof. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN. – To właśnie dzięki temu projekty, w które zaangażowane są co najmniej dwie grupy badawcze z różnych krajów, mogą być oceniane w jednej instytucji – agencji wiodącej. W tym roku tę właśnie rolę będzie pełnić NCN – dodaje prof. Kossowska.

W OPUS 20 współpraca LAP będzie oparta na porozumieniach NCN z następującymi instytucjami partnerskimi: FWF – Austrian Science Fund, GAČR – Czech Science Foundation, ARRS – Slovenian Research Agency, DFG – German Research Foundation oraz SNSF – Swiss National Science Foundation. Na mocy tych porozumień NCN jako agencja wiodąca przeprowadzi w ramach konkursu OPUS 20 ocenę merytoryczną wniosków OPUS LAP obejmujących realizację projektów badawczych z udziałem zespołów badawczych z Polski oraz z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii. W przypadku rekomendowania do finansowania projektów badawczych, NCN przyznaje środki finansowe dla polskich zespołów badawczych, a pozostałe instytucje partnerskie (FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF) przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym. W konkursie OPUS 20 przyjmowane będą również wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych (w tym wnioski OPUS LAP) z udziałem partnerów z zagranicznych instytucji naukowych, którzy nie aplikują o środki finansowe do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. W przypadku tych wniosków, zagraniczne zespoły badawcze muszą pozyskać środki finansowe na realizację projektów z innych źródeł.

– Pragniemy uspokoić osoby przyzwyczajone do dotychczasowego formatu konkursu OPUS: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 20 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie będą traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują – dodaje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Budżet konkursu OPUS 20 (w tym LAP) wynosi 450 mln zł.

Również w tym roku NCN oraz Niemiecka Wspólnota Badawcza (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG) podtrzymują współpracę, ogłaszając konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4. Konkurs jest kontynuacją konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 opierającego się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych. W konkursie będzie można składać wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. W tym miejscu warto zaznaczyć, że nabór wniosków na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu, nauk ścisłych oraz technicznych zostanie otwarty w NCN w ramach współpracy LAP w konkursie OPUS 20. Budżet konkursu, organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG), wynosi 10 mln zł.

Mamy również przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu SONATA, przeznaczonego dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie. Podstawowym celem programu jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania trwające 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. W tym roku budżet tego konkursu wynosi 100 mln zł.

Ostatnim, choć nie mniej ważnym, konkursem jest PRELUDIUM BIS skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie realizowanych projektów badawczych w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Maksymalna wysokość finansowania jednego projektu w konkursie PRELUDIUM BIS może wynieść 180 000 zł. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Co więcej, konkurs PRELUDIUM BIS wspiera również międzynarodową mobilność doktorantów, którzy zobowiązani są do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Termin składania wniosków we wszystkich czterech konkursach mija 15 grudnia 2020 r., o godz. 16:00. Nabór wniosków we wszystkich konkursach jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.