29 wrz 2020

Informacja dotycząca zmian w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich” w projektach badawczych

NCN informuje, że dla projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych od 15 marca 2019 r., w ramach sprawozdania z realizacji projektów badawczych, w raportach rocznych i końcowych, będzie wymagane uzupełnienie danych uszczegółowiających poniesione wydatki w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”.

W tej kategorii („Inne koszty bezpośrednie”), analogicznie jak w składanym wniosku, zostaną wyodrębnione następujące podkategorie:

  1. materiały i drobny sprzęt,
  2. usługi obce,
  3. wyjazdy służbowe,
  4. wizyty, konsultacje,
  5. wykonawcy zbiorowi,
  6. inne koszty,

w ramach których w raportach rocznych i końcowych dla wyżej wymienionych projektów badawczych będzie konieczne uzupełnienie poniesionych kosztów w poszczególnych latach.

W związku z powyższym Narodowe Centrum Nauki zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia ww. sposobu raportowania poniesionych kosztów w ramach kategorii „Inne koszty bezpośrednie” w sposobie ewidencjonowania kosztów w podmiotach realizujących ww. projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie projektów badawczych, w których obowiązek złożenia pierwszych raportów rocznych rozpocznie się w 2021 r. lub później tj. projektów badawczych począwszy od konkursów OPUS17, PRELUDIUM 17, MOZART, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1, SONATINA 4, CEUS-UNISONO, DAINA 2.

Zmiana w raportowaniu „Innych kosztów bezpośrednich” nie dotyczy raportów rocznych już złożonych i nie będą one wymagały korekty w tym zakresie.

Jednocześnie Narodowe Centrum Nauki przypomina, że zgodnie z zapisami umów o realizację i finansowanie ww. projektów badawczych, Kierownik projektu może wprowadzić w okresie realizacji projektu badawczego zmiany w ww. podkategoriach w ramach kategorii „Inne koszty bezpośrednie” w stosunku do kosztów zaplanowanych we wniosku.

Pismo Dyrektora NCN