03 Lip 2020

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych w AWFiS w Gdańsku

Informujemy Państwa, że począwszy od dnia 6 września 2019 r. istnieje ustawowy obowiązek zbierania
w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych nałożony na właścicieli
nieruchomości, nowelizacją ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
(Dz.U.2018.1454 t. j. z dnia 2018.07.30) z dnia 19 lipca 2019r., DZ.U.2019.poz 1579.
Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi Uchwała Nr XVII/423/19 Rady Miasta Gdańsk
z dnia 28 listopada 2019 r .w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska
oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.). Od tej chwili
tj. od dnia 30.06.2020 r. wszystkie odpady oddajemy jako segregowane.
Obowiązek segregacji bezwzględnie dotyczy wszystkich pracowników Uczelni , studentów oraz firm współpracujących.

Dokładna segregacja przedstawiona poniżej dostępna jest na stronie Ministerstwa Środowiska:
https://www.gov.pl/web/srodowisko/zasady-segregowania-odpadow-komunalnych
https://www.gdansk.pl/segregacja

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu wprowadza obowiązkową segregację wszystkich odpadów komunalnych
powstających na terenie Uczelni.
Odpady segregowane należy wyrzucać wyłącznie do odpowiednio oznakowanych pojemników ustawionych
na korytarzach na 5 frakcji:
1) papier – pojemnik niebieski
2) szkło – pojemnik zielony
3) metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty
4) bio – pojemnik brązowy
5) resztkowe – pojemnik szary

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu segregacji znajdują się również przy pojemnikach na odpady stojących
na korytarzu.

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza