Zasady rekrutacji

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2020/21 zostaną dostosowane do terminów egzaminów maturalnych w drodze uchwały Senatu AWFiS w Gdańsku, która zostanie podjęta na posiedzeniu pod koniec maja br. i podana niezwłocznie do wiadomości.

Bardzo prosimy o  bieżące śledzenie naszej strony internetowej .

Zapytania dotyczące rekrutacji prosimy zgłaszać na adres:

rekrutacja@awf.gda.pl

AKADEMIA  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO  I  SPORTU

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ

KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE  I  STOPNIA

Absolwenci studiów I stopnia w zakresie Wychowania Fizycznego otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wychowania fizycznego i uzyskują przygotowanie pedagogiczne do planowania i realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w przedszkolach i w szkołach podstawowych, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej oraz uzyskują kwalifikacje wynikające z wybranej specjalizacji.

Specjalizacje do wyboru: instruktorska, instruktor treningu personalnego, instruktor przygotowania motorycznego, rekreacji ruchowej, odnowa biologiczna i inne.

KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE  II  STOPNIA –  (kierunek tylko dla absolwentów I stopnia  w zakresie Wychowania Fizycznego)

Absolwenci studiów II stopnia w zakresie wychowania fizycznego otrzymują tytuł zawodowy magistra. Uzyskują pełne przygotowanie pedagogiczne do programowania, planowania oraz realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach różnych typów i wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych a także przygotowania do pracy w instytucjach kultury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych.

Student wybiera jedną spośród proponowanych specjalizacji: trenerska lub instruktorska w wybranej dyscyplinie sportu, komunikacja i dziennikarstwo sportowe.

KIERUNEK: SPORT  I  STOPNIA

W ramach kierunku student podejmuje specjalność trenerską w dyscyplinach olimpijskich prowadzonych przez Uczelnie tj.: gimnastyce sportowej, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce ręcznej, pływaniu, tenisie, żeglarstwie, piłce nożnej, piłce siatkowej, wioślarstwie, jeździectwie. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie sportu a także dyplom trenera sportu w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalności. Uzyskana wiedza przygotowuje absolwenta do programowania, organizowania i realizacji procesu szkolenia sportowego, zarządzania organizacjami sportowymi.

KIERUNEK : SPORT  II STOPNIA

Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra w zakresie sportu. W ramach studiów studenci będą mieli możliwość wyboru specjalizacji: zarządzanie w sporcie, odnowa i żywienie w sporcie, komunikacja i dziennikarstwo sportowe.

KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja I STOPNIA

Absolwenci studiów licencjackich I stopnia otrzymują dyplom licencjata  w zakresie turystyki i rekreacji. Przygotowanie do organizowania zajęć rekreacyjnych, do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, domach wczasowych, hotelach, organizacjach samorządowych gmin i miast, centrach informacji turystycznej a także do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i sportu masowego.

Nadajemy kwalifikacje zgodnie z Sektorową Ramą Kwalifikacji w Sporcie i Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Nasi absolwenci są rozpoznawalni na europejskim rynku pracy. Oferujemy zagraniczne praktyki zawodowe.

Nasi absolwenci mogą uzyskać legitymacje Instruktora rekreacji ruchowej i trenera osobistego, certyfikaty wychowawcy kolonijnego, animatora czasu wolnego oraz z zakresu SPA & Wellness, patent żeglarza jachtowego. Kształcimy specjalistów  w prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz fachowców w branży turystycznej, hotelarskiej, SPA & Wellness.


KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA  II STOPNIA

Absolwenci studiów licencjackich II stopnia otrzymują dyplom magistra  w zakresie turystyki i rekreacji. Uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania i realizacji imprez turystycznych jak również  kształcimy specjalistów  w prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz fachowców w branży turystycznej, hotelarskiej, SPA & Wellness. Ukończenie studiów umożliwia podjecie pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych a także prowadzenie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i sportu masowego.


KIERUNEK: FIZJOTERAPIA  pięcioletnie jednolite studia magisterskieAbsolwenci jednolitych studiów magisterskich uzyskują przygotowanie do pracy  w zakresie zarówno profilaktyki jak i terapii, a także prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji narządów ruchu oraz schorzeń narządów wewnętrznych u osób w różnym wieku. Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowie, ośrodki sportowe, kliniki i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

KIERUNEK: FIZJOTERAPIA  II STOPNIA (kierunek tylko dla absolwentów I stopnia  w zakresie Fizjoterapii)

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą absolwenci I stopnia w zakresie kierunku fizjoterapia. Absolwenci studiów II stopnia w zakresie fizjoterapii otrzymują tytuł zawodowy magistra. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie profilaktyki jak i terapii a także prowadzenia i programowania zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji narządów ruchu u osób w różnym wieku oraz szkolenie zawodowe w zakresie podstawowych procedur i nauczania przedmiotów zawodowych. Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowie, ośrodki sportowe, kliniki i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

KIERUNEK: TERAPIA ZAJĘCIOWA I STOPNIA

Absolwenci studiów I stopnia w zakresie terapii zajęciowej otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki jak i terapii, jak również dziećmi mające problem z integracją sensoryczną. Miejscem pracy mogą być placówki medyczne, społeczne, centra rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, ośrodki sportowe jak i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.