29 Wrz 2020

Kształcenie w AWFiS będzie jeszcze bardziej międzynarodowe

Dzisiaj Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odwiedzili poseł na Sejm Magdalena Sroka oraz członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Dawid Solak.

Spotkanie z rektorem AWFiS prof. dr. hab. Pawłem Cięszczykiem oraz prorektorem ds. studenckich dr. hab. Marcinem Dornowskim, prof. AWFiS dotyczyło działań na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez uzyskanie wsparcia finansowego z Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Jak podkreślił Dawid Solak, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ finansuje rocznie około dwa tysiące projektów, które przyczyniają się do umiędzynarodowienia kształcenia w uczelniach wyższych, a Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, z uwagi na jej potencjał oraz dotychczasową aktywność i kontakty międzynarodowe, może być jednym z liczących się beneficjentów.

Z bogatej oferty programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemy Edukacji Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu może skorzystać – jak podkreślił przedstawiciel Fundacji – z programu Erasmus+ czy programu Edukacja – EOG, który na bazie współpracy z państwami-darczyńcami będzie obejmował m.in. mobilność w szkolnictwie wyższym, praktyki, współpracę instytucjonalną oraz edukację włączającą, w tym dla studentów z niepełnosprawnościami lub wywodzących się z mniejszości narodowych. W obecnej edycji duże znaczenie będzie miało budowanie partnerstwa z takimi krajami jak Norwegia, Islandia i Lichtenstein.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji(FRSE)od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się oraz pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest instytucją wyróżniającą się ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce takie programy jak: „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Od 2014 do 2020 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+.