Karta obiegowa – oryginał wypełnionego dokumentu należy złożyć w dziekanacie

 

Oświadczenie o płatności – oryginał wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu należy złożyć w pok. 16 (budynek główny AWFiS) LUB scan dokumentu przesłać na adres email: arkadiusz.kozaczenko@awf.gda.pl

 

Pozostałe wnioski oraz oświadczenia studenta – oryginał wypełnionego i własnoręcznie podpisanego dokumentu (wraz z ewentualnymi załącznikami) należy wrzucić do skrzynki podawczej przy pok. 9 (budynek główny AWFiS) lub przesłać drogą pocztową. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

UWAGA! Od dnia 15.10.2022 r. wnioski przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

W sprawie decyzji dot. wniosków studentów lub pytań dot. treści dokumentów należy kontaktować się z dziekanatem.

Należy używać uczelnianego maila (domena awf.gda.pl) oraz nie powielać tego samego wniosku/dokumentu.

Wzory wniosków – druki do pobrania:

Karta obiegowa

 

Oświadczenie o wyborze formy płatności czesnego w ratach 2021/2022 – Fizjoterapia

Oświadczenie o wyborze formy płatności czesnego w ratach 2021/2022 – Wychowanie Fizyczne

 

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów

Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej

Wniosek o dopuszczenie do zaliczenia lub egzaminu po zakończeniu sesji

Wniosek o IOS

Wniosek o IPS

Wniosek o ITRZ

Wniosek o powtarzanie semestru

Wniosek o przełożenie zaliczenia przedmiotu

Wniosek o przeniesienie na AWFiS 

Wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego

Wniosek o przesuniecie złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego

Wniosek o uchylenie decyzji skreślenia

Wniosek o urlop długoterminowy

Wniosek o urlop krótkoterminowy 

Wniosek o urlop specjalny 

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach 

Wniosek o wpis warunkowy

Wniosek o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckie

Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie na inną uczelnie 

Wniosek o wyznaczenie osoby przejmującej obowiązki promotora

Wniosek o wznowienie studiów bez uzupełniania różnic programowych 

Wniosek o wznowienie studiów z różnicami programowymi

Wniosek o zmianę formy studiów

Wniosek o zmianę kierunku studiów

Wniosek o zmianę nauczyciela kierującego pracą dyplomową

Wniosek o zmianę przedmiotu do wyboru

Wniosek o zmianę specjalizacji

 

 

Wniosek o bezpłatną kopię dyplomu w języku obcym

Wniosek o dodatkową płatną kopię dyplomu w języku obcym

Upoważnienie do odbioru dyplomu – dostarczone w dniu obrony pracy dyplomowej do Dziekanatu