WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia na kierunku wychowanie fizyczne koncentrują się wokół problematyki związanej z motorycznością człowieka. Studenci poznają interdyscyplinarne podejście do zagadnień z zakresu kultury fizycznej oraz specyfikę poszczególnych dyscyplin sportowych, ponadto opanowują bogaty zasób ćwiczeń oraz umiejętności metodycznych.

Naszą mocną stroną jest kadra naukowo-dydaktyczna, w skład której wchodzą zarówno naukowcy prowadzący badania naukowe i publikujący wyniki w recenzowanych i wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, jak i trenerzy kadr olimpijskich i narodowych oraz wybitni sportowcy, prowadzący zajęcia praktyczne.

KOMPETENCJE

  • tytuł zawodowy magistra w zakresie wychowania fizycznego
  • przygotowanie do pracy w zakresie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  • wiedza dotycząca promowania zdrowia i aktywności fizycznej
  • kwalifikacje wynikające z wybranej specjalizacji
  • uprawnienia wychowawcy kolonijnego

SPECJALIZACJE

  • specjalizacja instruktorska w wybranej dyscyplinie sportu, specjalizacja trenerska będąca kontynuacją specjalizacji ze studiów I stopnia, instruktor przygotowania motorycznego, trener przygotowania motorycznego, trener treningu personalnego, analityka sportowa, urządzenia sportowe, komunikacja i dziennikarstwo sportowe, instruktor treningu mentalnego w sporcie, traumatologia w sporcie, odnowa biologiczna w sporcie, instruktor strzelectwa sportowego i dynamicznego

Kryteria kwalifikacji

  • ocena stanu zdrowia
  • konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia w zakresie wychowania fizycznego.

Kariera i praca
• w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych
• w instytucjach kultury fizycznej
• w administracji samorządowej i państwowej
• w klubach sportowych
• w obiektach sportowych i rekreacyjnych
• w organizacjach społecznych
• w mediach
• własna działalność gospodarcza związana z rynkiem sportu