TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia na kierunku Terapia Zajęciowa przygotowują do podejmowania działań na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup w formie bezpośredniej terapii lub w obszarze organizowania wsparcia dla osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauk medycznych, oraz społecznych w wymiarze niezbędnym do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego.
Nabyte kompetencje umożliwiają podejmowanie działań diagnostycznych, profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych zmierzających do zapobiegania i zmniejszania skutków obniżonej wydolności psychicznej, fizycznej, czy społecznej osób z różnego typu dysfunkcjami. Zdobyta wiedza pozwala na prowadzenie dokumentacji nie zbędnej do monitorowania efektów terapii zajęciowej.

Studia wyróżniają się dużą liczbą zajęć praktycznych prowadzonych w formie ćwiczeń oraz praktyk zawodowych, dzięki czemu student obok wiedzy teoretycznej nabywa kompetencje i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy z pacjentem.

Kwalifikacje zawodowe

absolwent otrzyma tytuł zawodowy licencjata

Przedmioty rekrutacyjne

  • język polski
  • język obcy oraz dowolny przedmiot wybrany przez kandydata spośród biologia, chemia, fizyka

Kontynuacja

  • Sport II stopnia, Turystyka i rekreacja II stopnia, Zarządzanie w sporcie II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne

Perspektywy zawodowe / Praca

  • w instytucjach związanych z opieką zdrowotną
  • w ośrodkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, uzależnionych i wykluczonych społecznie takich jak oddziały szpitalne, placówki pomocy społecznej
  • w placówkach oświatowych np. edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, w warsztatach terapii zajęciowej, domach dziecka, domach seniora, sanatoriach, różnego typu organizacjach pozarządowych, świetlicach terapeutycznych
  • we własnych gabinetach terapeutycznych