TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia na kierunku terapia zajęciowa koncentrują się wokół zagadnień związanych z optymalizacją ludzkiego zdrowia oraz podnoszeniem poziomu jakości życia beneficjentów w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym, duchowym (noetycznym) poprzez podejmowanie działań terapeutycznych, których celem jest m.in. wsparcie w procesie samorealizacji, twórczego spełniania się, odkrywania własnych potencjałów i poczucia satysfakcji z zaspokajanych potrzeb w ramach przyjętego stylu i sposobu życia.

Student zapoznaje się m.in. z terapią zajęciową – z jej definicją, celami, formami, metodami, rodzajami, a także z zakresami i obszarami jej oddziaływania.

Zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk, o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauk medycznych, oraz społecznych w wymiarze niezbędnym do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego.

Studia wyróżniają się dużą liczbą zajęć praktycznych prowadzonych w formie ćwiczeń oraz praktyk zawodowych, dzięki czemu student obok wiedzy teoretycznej nabywa kompetencje i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy z pacjentem.

W harmonogramie zajęć zawarto przedmioty oraz grupy zajęć pozwalające na nabycie kwalifikacji pedagogicznych, co stanowi ewenement wyróżniający kierunek terapia zajęciowa prowadzony w AWFiS w Gdańsku na tle innych uczelni w Polsce. Nabyte kwalifikacje pedagogiczne pozwalają na uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w formie studiów podyplomowych np. z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki, resocjalizacji i innych, co zwiększa szanse absolwenta na znalezienie atrakcyjnej pracy.

KOMPETENCJE

  • tytuł zawodowy licencjata w zakresie terapii zajęciowej
  • kompetencje w zakresie podejmowania działań diagnostycznych niezbędnych do oceny stanu zdrowia beneficjenta rozpoczynającego terapię zajęciową
  • kompetencje w zakresie podejmowania działań profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych zapobiegających oraz zmniejszających skutki obniżonej wydolności intelektualnej, psychicznej, fizycznej i społecznej, duchowej (noetycznej) beneficjenta
  • kompetencje w zakresie planowania, projektowania, organizowania i realizowania procesu terapii zajęciowej związanego z profilaktyką i usprawnianiem osób z różnego typu dysfunkcjami, zaburzeniami narządu ruchu, obniżeniem sprawności i wydolności fizycznej wieku rozwojowego i dorosłego
  • kompetencje w zakresie kontrolowania efektywności procesu terapii zajęciowej oraz identyfikowania błędów i zaniedbania w procesie usprawniania, a także kompetencje w zakresie prowadzenia dokumentacji niezbędnej do monitorowania efektów terapii zajęciowej

Kryteria kwalifikacji

  • ocena stanu zdrowia
  • konkurs świadectw

Kontynuacja

  • Sport II stopnia, Turystyka i rekreacja II stopnia, Zarządzanie w sporcie II stopnia

Kariera i praca

  • instytucje związane z opieką zdrowotną, społeczną, ośrodki działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, uzależnionych i wykluczonych społecznie jak dzienne i stacjonarne oddziały szpitalne, placówki pomocy społecznej, placówki oświatowe np. edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, WTZ-ety, domy dziecka, domy seniora, sanatoria, różnego typu organizacje pozarządowe, świetlice terapeutyczne
  • własny gabinet terapeutyczny