WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia na kierunku wychowanie fizyczne koncentrują się wokół problematyki związanej z motorycznością człowieka. Studenci poznają interdyscyplinarne podejście do zagadnień z zakresu kultury fizycznej oraz specyfikę poszczególnych dyscyplin sportowych, ponadto opanowują bogaty zasób ćwiczeń oraz umiejętności metodycznych.

Naszą mocną stroną jest kadra naukowo-dydaktyczna, w skład której wchodzą zarówno naukowcy prowadzący badania naukowe i publikujący wyniki w recenzowanych i wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, jak i trenerzy kadr olimpijskich i narodowych oraz wybitni sportowcy, prowadzący zajęcia praktyczne.

KOMPETENCJE

 • tytuł zawodowy magistra w zakresie wychowania fizycznego
 • przygotowanie do pracy w zakresie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • wiedza dotycząca promowania zdrowia i aktywności fizycznej
 • kwalifikacje wynikające z wybranej specjalizacji
 • uprawnienia wychowawcy kolonijnego

SPECJALIZACJE

 • specjalizacja instruktorska w wybranej dyscyplinie sportu
 • specjalizacja trenerska będąca kontynuacją specjalizacji ze studiów I stopnia
 • instruktor przygotowania motorycznego
 • trener przygotowania motorycznego
 • trener treningu personalnego
 • analityka sportowa
 • urządzenia sportowe
 • komunikacja i dziennikarstwo sportowe
 • instruktor treningu mentalnego w sporcie
 • traumatologia w sporcie
 • odnowa biologiczna w sporcie
 • instruktor strzelectwa sportowego i dynamicznego

Kryteria kwalifikacji

• ocena stanu zdrowia
• konkurs świadectw dojrzałości
egzamin sprawnościowy

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia w zakresie wychowania fizycznego.

Kontynuacja

• Wychowanie fizyczne II stopnia, Sport II stopnia, Turystyka i rekreacja II stopnia, Zarządzanie w sporcie II stopnia

Kariera i praca

• w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych
• w instytucjach kultury fizycznej
• w administracji samorządowej i państwowej
• w klubach sportowych
• w obiektach sportowych i rekreacyjnych
• w organizacjach społecznych
• w mediach
• własna działalność gospodarcza związana z rynkiem sportu