AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I TERAPIA ŚRODOWISKOWA

Studia Aktywność fizyczna i terapia środowiskowa są kierunkiem interdyscyplinarnym, nowoczesnym i odpowiadającym na szeroko rozumiane zapotrzebowanie społeczne.  Wpisującym się w profil kształcenia oferowany na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Studia przygotowują do ubiegania się o certyfikat specjalisty lub terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji.

KOMPETENCJE

 • aktywizowanie sportowo – rekreacyjne osób w różnym wieku
 • aktywizowanie sportowo – specjalistyczne przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, chorych, niedostosowanych społecznie
 • współdziałanie w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez realizowanie działań terapeutyczno-sportowych, wybór adekwatnych odziaływań medycznych i psychospołecznych
 • oferowanie wsparcia, opieki, terapii, pacjentom w ramach wielodyscyplinarnego zespołu
 • aktywne przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej
 • edukowaniu społeczeństwa o potrzebach aktywizacji sportowej, dążąc do szeroko rozumianej inkluzji społecznej

STOPIEŃ/ pierwszy

FORMA/ stacjonarna i niestacjonarna

PROFIL/ praktyczny

Kryteria kwalifikacji

 • ocena stanu zdrowia
 • konkurs świadectw

 Kontynuacja

 • Turystyka i rekreacja II stopnia, Sport II stopnia, Zarządzanie w Sporcie II stopnia

Kariera i praca

 • domy seniora
 • domy opieki całodobowej
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej
 • gminne ośrodki pomocy społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • ośrodki terapeutyczno-ruchowe
 • ośrodki szkolno-wychowawcze
 • świetlice terapeutyczne
 • kluby sportowe
 • kurorty turystyczne
 • prywatne inicjatywy gospodarcze o charakterze sportowo-terapeutycznym