Celem Koła Naukowego jest:

 1. a) organizowanie spotkań naukowych, dyskusji panelowych, konferencji i seminariów naukowych w następującej tematyce i zagadnieniach z zakresu: bezpieczeństwa – bezpieczeństwa wodnego, zarzadzania kryzysowego, ratownictwa wodnego, sportu pływackiego, edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji wodnej, sportów wodnych, pierwszej pomocy przedlekarskiej i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. b) współpraca z innymi kołami naukowymi, samorządem studenckim i innymi podmiotami w zakresie o charakterze niekolidującym z celami i filozofią Koła.

 

Koło Naukowe realizuje swoje cele przez:

 1. a) współorganizowanie z opiekunem naukowym seminariów i konferencji naukowych,
 2. b) prowadzenie prac badawczych według koncepcji członków Koła jak i inicjatywy opiekuna Koła,
 3. c) bieżące śledzenie doniesień naukowych w zakresie działalności Kola pod kątem ustalenia ewentualnej nowatorskiej tematyki kreatywnych prac dyplomowych przede wszystkim dla członków Koła,
 4. d) prowadzenie działalności wydawniczej w problematyce działalności Koła,
 5. e) prowadzenie poradnictwa i edukacji z zakresu sportów wodnych i bezpieczeństwa wodnego,
 6. f) organizowanie spotkań integracyjnych, w tym szczególnie uczestnictwo w spotkaniach z innymi kołami naukowymi z innych uczelni,
 7. g) organizowanie konkursów tematycznych,
 8. h) współorganizowanie kursów szkoleniowych w zakresie uprawnień sportów wodnych – zgodnie z celami działalności Koła,
 • działania w zakresie sponsoringu pozwalającego na realizację celów statutowych Koła,
 1. j) współpracę z instytucjami związanymi z bezpieczeństwem wodnym, edukacją dla bezpieczeństwa i sportami wodnymi,
 2. k) wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z pokrewnymi organizacjami o charakterze niekolidującym z celami i filozofią Koła.

 

Opiekun Koła Naukowego – dr Dariusz Skalski. E-mail: dariusz.skalski@awf.gda.pl

Studenci zaangażowani w działalność SKN Fizjologii uczestniczą miedzy innymi w:

-Realizacji projektów naukowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak i Narodowe Centrum Nauki,

– W projektach finansowanych z budżetu miasta Gdańska m.in. „Judo Top Talent”, ”6-10-14 dla zdrowia”

– Biorą udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych m.in. „Cancer&prevention”; European College of Sport Science,

– Są autorami publikacji w czasopismach naukowych,

 • Współpracują z trenerami i sportowcami (Polski Związek Tenisa, Polski Związek Judo, siatkarze AZS AWFiS, żużlowcy GKS Wybrzeże).

Opiekun dr Sylwester Kujach: sylwester.kujach@awf.gda.pl

 1. Pomiary parametrów biomechanicznych i fizjologicznych człowieka
 • pomiary m.in. momentów sił mięśniowych, składu ciała, pułapu tlenowego, parametrów chodu, biegu, skoku, siły reakcji podłoża i wiele innych
 1. Analiza video techniki ruchu

– praca z profesjonalną kamerą nagrywającą w Super Slowmotion (800 kl/s w HD) i specjalnymi programami do montażu video i analizy ruchu

 

 

 1. Przeprowadzanie testów sprawności fizycznej w laboratorium i w terenie przy pomocy specjalistycznych urządzeń pomiarowych

 

Członkowie SKN mają możliwości w zakresie:

 • przeszkolenia w obsłudze specjalistycznej aparatury pomiarowej.
 • zbierania materiałów do pracy dyplomowej
 • uczestniczenia w ciekawych projektach naukowych
 • poszerzania swojej wiedzy w zakresie metodologii badań
 • poznanie nowoczesnych środków monitorowania treningu sportowego i rehabilitacji

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu w laboratorium lub na email:

Piotr Aschenbrenner: sqarko@gmail.com

Robert Urbański: urbanski.robert.gda@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej PsychActiv zaprasza osoby zainteresowane badaniami naukowymi dotyczącymi psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka w kontekście aktywności fizycznej!

Cele działalności PsychActiv

– popularyzacja wiedzy dotyczącej psychologicznych uwarunkowań zdrowia, sposobów jego promocji oraz przeciwdziałania czynnikom ryzyka;

– prowadzenie badań naukowych dotyczących psychologii zdrowia i aktywności fizycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie celowego działania w aktywności fizycznej, psychologicznych czynników związanych z aktywnością fizyczną, które działają ochronnie w sytuacjach trudnych i stresujących oraz profilaktyki zachowań ryzykownych u młodzieży i psychospołecznych uwarunkowań uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej;

– prezentacja uzyskanych wyników na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz publikowanie prac w czasopismach branżowych;

– nawiązywanie kontaktu z zagranicznymi ośrodkami badawczymi w celu wymiany doświadczeń oraz współpracy w realizacji projektów badawczych.

Jeśli chcą Państwo, poprzez uczestnictwo w naszym Kole Naukowym, rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać doświadczenie w pracy naukowej, to serdecznie zapraszamy!

Opiekun merytoryczny PsychActiv

prof. nadzw. dr hab. Mariusz Lipowski; e-mail: mariusz.lipowski@awfis.gda.pl

Opiekunowie PsychActiv

mgr Magdalena Jochimek; e-mail: magdalena.jochimek@awfis.gda.pl

mgr Daniel Krokosz; e-mail: daniel.krokosz@awfis.gda.pl

KN „AFKOR”, pierwotnie o nazwie Koła Naukowego Aktywności Fizycznej Kobiet w Ciąży
i po Porodzie,
powstało by skupiać ludzi zafascynowanych fenomenem rozwoju życia
w łonie matki oraz wpływu okołoporodowej aktywności fizycznej na zdrowie matki i dziecka.

 

Cele Koła Naukowego Aktywności Fizycznej Kobiet w Ciąży i po Porodzie:

1) Realizacja prac naukowo-badawczych z zakresu wpływu aktywności fizycznej kobiet na przebieg ciąży, porodu, połogu, laktacji oraz rozwoju ich dzieci we współpracy ze środowiskiem naukowym w kraju i zagranicą, studentami AWFiS, lokalnym środowiskiem kobiet ciężarnych i w połogu, położnych, lekarzy ginekologów-położników oraz krajowych
i międzynarodowych instytucji branżowych.

2) Popularyzacja prenatalnej i postnatalnej aktywności fizycznej kobiet na poziomie lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.

3) W oparciu o badania naukowe oraz doświadczenie praktyczne, opracowywanie programów edukacyjnych dla kobiet w okresie reprodukcyjnym, położnych, lekarzy oraz specjalistycznej kadry instruktorskiej trenerskiej prowadzącej zajęcia prozdrowotne oraz proces treningu sportowego dla kobiet w okresie ciąży i połogu.

 

Spotkania uczestników KN „AFKOR” mają charakter otwarty i odbywają się
w formie prelekcji, swobodnych dyskusji oraz zajęć warsztatowo-dydaktycznych. Uczestników „AFKOR” zachęcamy do publikowania doniesień w branżowych czasopismach naukowych, udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz spotkaniach metodyczno-szkoleniowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywnością fizyczną kobiet ciężarnych
i położnic zarówno w celach naukowych, jak i z chęci rozwoju umiejętności praktycznych.

 

Opiekun koła naukowego:

dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS

e-mail: anna.szumilewicz@awf.gda.pl, pok. 110, budynek administracyjno-dydaktyczny AWFiS.

Zapraszamy wszystkich Studentów zainteresowanych rozwojem naukowym do przyłączenia się do Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapeutów!

Głównym celem Koła jest prowadzenie badań naukowych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności weryfikacja protokołów postępowania terapeutycznego i ocena użyteczności narzędzi badawczych stosowanych w pracy klinicznej fizjoterapeuty.

Uczestnictwo w SKN Fizjoterapeutów pomaga w:

 • utrwalaniu wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu fizjoterapii,
 • zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie prowadzenia badań naukowych.

Nasi członkowie mają okazję partycypować w rozpowszechnianiu wyników badań podczas wystąpień naukowych na konferencjach oraz współtworząc publikacje naukowe. Wspierają tym samym rozwój polskiej fizjoterapii.

SKN Fizjoterapeutów współpracuje z kołami naukowymi z innych Uczelni oraz z gdańskimi placówkami klinicznymi.

Obecnie realizowane projekty badawcze dotyczą:

 • wpływu treningu wibracyjnego na stabilność posturalną osób z uogólnioną hipermobilnością stawową,
 • zwiększania świadomości społeczeństwa na temat skolioz idiopatycznych.
Po więcej informacji na temat działalności Koła zapraszamy do:

Opiekuna naukowego

dr Pauliny Ewertowskiej

mail: paulina.ewertowska@awf.gda.pl, pok. 134B

lub

Przewodniczącego

Eryka Zaborowskiego

mail: 29897@awf.gda.pl

Opiekun: dr hab. Barbara Frączek, prof. AWFiS

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Sportowej (SKN-DS) działające w Zakładzie Dietetyki Sportowej na Wydziale Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zostało, decyzją Rektora AWFiS, wpisane do rejestru Studenckich Kół Naukowych działających w AWFiS, w dniu 20 stycznia 2023 roku. Zgodnie ze Statutem SKN-DS celem Koła jest: (1) podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów oraz dbałość o jakość i rzetelność działań i postaw z zakresu żywienia człowieka i dietetyki sportowej; (2) stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi i kształtowaniu życia naukowego studentów z zakresu żywienia człowieka i dietetyki sportowej, poprzez wymianę myśli i poglądów; (3) samokształcenie i pogłębianie wiedzy studentów AWiS z zakresu zainteresowań dotyczących tematyki żywienia człowieka i dietetyki; (4) promocja kierunku Dietetyka w Sporcie i Rekreacji; (5) promocja prozdrowotnego modelu żywienia oraz rozwijanie osobowości członków koła oraz pielęgnowanie więzi koleżeńskich.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów!

W imieniu Zarządu SKN-DS.,

Dr hab. Barbara Frączek, prof. AWFiS