erasmus_plus_logo-618x439

1. Program Erasmus + wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). W nowym wydaniu program proponuje szereg działań w następującej formie:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie w reformowaniu polityk
  • Działania „Jean Monet”
  • Sport

2. O programie

Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Kolejny okres programowania  obejmuje lata 2021-2027. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów programu na rzecz efektywnego wykorzystywania ludzkiego i społecznego potencjału Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

3. W programie Erasmus + mogą uczestniczyć następujące państwa:
– 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,

– kraje z poza UE, uczestniczące w programie: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja

4. Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027
Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz inne instytucje) do udziału w programie Erasmus jest Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to dokument umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu posiada Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027 ważną cały okres programowania, tj. do końca roku akademickiego 2026/27.
Deklaracja polityki Uczelni w ramach programu Erasmus+ na okres 2021-2027  dostępna jest tu –  Erasmus Policy Statement 2021-2027.

a) studenci (SMS,SMP)

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

– być studentem studiów dziennych lub zaocznych w AWFiS;

– być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora w AWFiS;

– mieć ukończony min. pierwszy rok studiów pierwszego stopnia;

– posiadać dobre wyniki w nauce i znać język obcy w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach na zagranicznej uczelni;

* Niedawni absolwenci AWFiS mają możliwość ubiegania się o wyjazdy typu SMP (Absolwenci muszą przystąpić do rekrutacji w czasie trwania ostatniego roku studiów oraz muszą odbyć i ukończyć praktykę (staż) w ciągu jednego roku po zakończeniu studiów).

* Kapitał mobilności – Erasmus+ umożliwia wielokrotną mobilność na każdy, stopniu studiów: nie dłużnej niż 12 mies. na każdym stopniu studiów (I,II,III)

b) pracownicy (STA,STT)

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

– być pracownikiem zatrudnionym w ramach umowy o pracę/ umowy cywilnoprawnej w AWFiS;

– znać język obcy w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach / szkoleniach na zagranicznej uczelni lub instytucji;

a) SMS

Działanie pozwala studentom na zrealizowanie 1 lub 2 semestrów nauki w uczelni partnerskiej. Okres studiowania musi zawierać się w jednym roku akademickim i musi być objęty programem studiów danego studenta. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca musi posiadać ważną Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Czas trwania studiów: od 3 do 12 miesięcy

b) SMP

Działanie pozwala studentom i absolwentom na zrealizowanie praktyki (stażu) w instytucji szkolnictwa wyższego lub publicznej/prywatnej instytucji prowadzącej działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Każda organizacja musi być ustanowiona w kraju uczestniczącym w programie. Uczelnia wysyłająca musi posiadać ważną Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020. W miarę możliwości praktyki (staże) powinny stanowić integralną część programu studiów. Instytucjami niekwalifikującymi się do organizacji stażu są: Instytucje UE i inne organy UE, organizacja zarządzające programami UE, m.in. agencje narodowe.

Czas trwania wyjazdu: od 2 do 12 miesięcy

c) STA

Działanie pozwala pracownikom dydaktycznym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w partnerskich instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą. Mobilność pracowników związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych może mieć miejsce w dowolnym obszarze przedmiotowym/dowolnej dyscyplinie akademickiej.

Czas trwania wyjazdu: od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży i przy realizacji min. 8 godz. dydaktycznych.

d) STT

Działanie zapewnia wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników dydaktycznych i nie dydaktycznych w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (Job Shadowing) / okresów obserwacji/ szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji za granicą.

Czas trwania wyjazdu: od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży i przy realizacji min. 8 godz. dydaktycznych.

W ramach projektów Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników.

a) Projekt Akcji 1 może przewidywać jedno, kilka lub wszystkie z następujących działań:

-wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;

-wyjazdy studentów w celu zrealizowania części programu kształcenia w formie praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów);

-wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni oraz przyjazdy specjalistów/ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw

w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów polskiej uczelni;

-wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

b) Rodzaje wyjazdów w ramach programu Erasmus +

– SMS – wyjazdy studentów na studia;

– SMP – wyjazdy studentów na staż (praktykę);

– STA – wyjazdy nauczycieli akademickich i przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;

– STT – wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych;

Zasady rekrutacji określają:
Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów AWFiS w ramach Programu Erasmus+
Regulamin przyznawania stypendiów dla pracowników AWFiS w ramach Programu Erasmus+

Więcej informacji Biuro Erasmusa pok. 116B lub erasmus@awf.gda.pl

Studenci:

a) formularz zgłoszeniowy SMS lub formularz zgłoszeniowy SMP,

b) dokument potwierdzający znajomość języka obcego (jeśli student posiada),

c) zaświadczenie o wysokości średniej ocen ze studiów uzyskanej w semestrze poprzedzającym semestr rekrutacji,

d) dokument potwierdzający osiągnięcia studenta na polu akademickim (działalność w RSS, działalność w innych organizacjach studenckich, inne dokumenty ważne dla studenta),

e) list motywacyjny (należy wypełnić część Formularza rekrutacyjnego pt. „Uzasadnienie wyjazdu”).

Pracownicy:

a) formularz zgłoszenia na wyjazd typu STA lub STT,

b) dokument potwierdzający znajomość języka obcego (jeśli jest). Nie dotyczy pracowników Studium Języków Obcych wyjeżdżających do jednego z krajów, w których językiem urzędowym jest język nauczany przez nich w AWFiS.

Wyjazdy SMS

Wykaz uczelni partnerskich w których, na mocy zawartych umów, można realizować wyjazd na studia – SMS


Wyjazdy SMP

Studenci poszukujący miejsc odbywania praktyk, mogą:

a) skorzystać z portali internetowych i ofert firm, dotyczących praktyk zagranicznych:

www.praxisnetwork.eu
www.erasmusintern.org
www.algoos.com
www.spain-internship.com
www.espauk.com

b) aplikować o praktykę w uniwersytetach partnerskich AWFiS, które oferują praktyki w ramach umów bilateralnych:

Oradea University (www.uoradea.ro)
Universita Mateja Bela v Banskej Bystrici (www.umb.sk)
Lisboa University (https://www.ulisboa.pt/)

Studenci poszukujący miejsca zakwaterowania podczas wyjazdu na stypendium mogą skorzystać z miejsc oferowanych przez uczelnie / instytucje przyjmującą na studia / praktykę lub skorzystać z portali świadczących usługi pośrednictwa w poszukiwaniu zakwaterowania. Portale pośredniczące w poszukiwaniu zakwaterowania:
http://www.casamundo.pl

Wyjazdy STA

Pracownicy poszukujący miejsc dla realizacji programu dydaktycznego powinni skorzystać z ofert uczelni partnerskich. Realizacja wyjazdu STA możliwa jest jedynie w uczelniach, które posiadają z AWFiS podpisaną umowę bilateralną w ramach Programu Erasmus+.

Wyjazdy STT

Pracownicy poszukujący miejsc dla realizacji programu dydaktycznego mogą:
a) skorzystać listy uczleni partnerskich, dostępnej w zakładce „Uczelnie partnerskie”,
b) wybrać dowolną instytucję znajdującą się na terenie UE (poza wyłączeniami, opisanymi w regulaminie wyjazdów),
c) skorzystać z ofert uniwersytetów znajdujących się na stronie: http://staffmobility.eu/staff-week-search

 

Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus regulują postanowienia zawarte w założeniach programu dostępne na stronie http://erasmusplus.org.pl/ oraz dokumenty obowiązujące w AWFiS, umieszczone w zakładce „dokumenty do pobrania”.

W przypadku wyjazdów studentów na studia (SMS) osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywała z budżetu przyznanego uczelni dodatkowo 200 Euro na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Nie dotyczy wyjazdów typu SMP.

Przynależność do tej grupy będzie definiowana poprze fakt kwalifikowania się na uczelni macierzystej do stypendium socjalnego albo otrzymywania tego stypendium w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem. Przynależność do grupy uprawnionej do otrzymania dodatku musi być udokumentowana w chwili składania wniosku wyjazdowego przez studenta.

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do NA. Dodatkowo przyznana kwota będzie rozliczana na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, tj. będzie wymagała udokumentowania wydatków.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Erasmus +: http://erasmusplus.org.pl/
Powyższy materiał powstał w oparciu o informacje ze strony http://erasmusplus.org.pl/ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będącej Narodową Agencją w Polsce dla realizacji Programu Erasmus +.
Informacje nt opodatkowania stypendium: http://www.nauka.gov.pl/erasmus/opodatkowanie-stypendium-z-programu-erasmus.html