erasmus_plus_logo-618x439

O PROGRAMIE

https://erasmusplus.org.pl/o-programie
https://erasmusplus.org.pl/sektory?sector=3
https://erasmusplus.org.pl/sektory/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1-mobilnosc-edukacyjna
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/programme-guide/part-a
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/programme-guide/part-a/eligible-countries


Karta ERASMUSA dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz inne instytucje) do udziału w programie Erasmus jest Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to dokument umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu posiada Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021-2027 ważną cały okres programowania, tj. do końca roku akademickiego 2026/27.
Deklaracja polityki Uczelni w ramach programu Erasmus+ na okres 2021-2027  dostępna jest tu –  Erasmus Policy Statement 2021-2027.

Prawa i obowiązki studenta podczas mobilności zapisane zostały na Karcie Studenta Erasmusa

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ należy:

– mieć status studenta studiów dziennych lub zaocznych w AWFiS;

– być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora w AWFiS;

– mieć ukończony min. pierwszy rok studiów pierwszego stopnia;

– posiadać dobre wyniki w nauce i znać język obcy w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach na zagranicznej uczelni;

Wyjazd typu SMT (staż) można zrealizować również w ciągu jednego roku po zakończeniu studiów, warunkiem jest, aby przystąpić do rekrutacji w czasie trwania ostatniego roku studiów.

Studenci  mogą realizować mobilności typu SMS (studia) i SMT (staż). Można korzystać z obu form, jednak nie w tym samym czasie.

Kapitał mobilności – Erasmus+ umożliwia wielokrotną mobilność lecz sumarycznie nie dłużnej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I,II,III) lub 24 miesiące podczas trwania 5 letnich jednolitych studiów magisterskich.

Rekrutacja dotycząca mobilności w roku akademickim 2024/25 odbędzie się w dniach od 19. lutego  do 11. marca 2024.
Ogłoszenie o otwarciu rekrutacji ukaże się na stronie www, w social mediach oraz na wyświetlaczach w holu głównym.
Wnioski aplikacyjne składa się tylko w okresie trwania rekrutacji.

Zasady rekrutacji określają:
Regulamin przyznawania stypendiów studentom AWFiS w ramach Programu Erasmus+
Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych.

Więcej informacji Biuro Programu Erasmus+ pok. 8 budynek A (główny) lub erasmus@awf.gda.pl

Studenci:

a) STUDIA formularz zgłoszeniowy SMS lub STAŻ: formularz zgłoszeniowy SMT,

b) dokument potwierdzający znajomość języka obcego (jeśli student posiada),

c) zaświadczenie o wysokości średniej ocen z toku studiów – obowiązkowo (dokument wystawia Dziekanat)

d) dokumenty potwierdzające osiągnięcia studenta na polu akademickim (działalność w RSS, w innych organizacjach studenckich, wolontariaty, osiągnięcia naukowe, sportowe, inne dokumenty poświadczające działalność społeczną).

Wyjazdy SMS (studia)

Wykaz uczelni partnerskich w których, na mocy zawartych umów, można realizować wyjazd na studia – SMS.
Załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4

Kluczowym kryterium wyboru uczelni jest możliwość realizacji przedmiotów, które merytorycznie odpowiadają programowi studiów na AWFiS w semestrze wyjazdowym.

Wyjazdy SMT (staż, praktyka)

Praktykę można zrealizować na uczelni partnerskiej objętej wymianą w ramach praktyk lub zrealizować w dowolnej publicznej lub prywatnej instytucji/ organizacji (z wyjątkiem instytucji/ organów i agencji UE) krajach UE oraz w państwach trzecich stowarzyszonych z programem, innym niż kraj organizacji wysyłającej i kraj pochodzenia studenta.

Studenci poszukujący miejsc odbywania praktyk, mogą:

a) skorzystać z portali internetowych i ofert firm, dotyczących praktyk zagranicznych:
www.erasmusintern.org
www.algoos.com
www.spain-internship.com
www.espauk.com
www.htopgroup.com   – praktyki w hotelach dla studentów z kierunkow TiH (gastronomia lub hotelarstwo)
www.intern-placements.com,
https://stagemalta.org
https://talent-odyssey.com
www.atlasnova.eu

ERASMUS +

b/ nawiązać kontakt z innymi studentami i skorzystać z ich doświadczeń:

https://www.facebook.com/groups/WyjazdyzErasmus

c) nawiązać kontakt bezpośrednio z wybraną instytucją/organizacją/firmą, a następnie kontynuować proces z pomocą Biura Programu Erasmus+,

d) aplikować o praktykę w uniwersytetach partnerskich AWFiS, które oferują praktyki w ramach umów bilateralnych.

ZAKWATEROWANIE

Studenci poszukujący miejsca zakwaterowania podczas wyjazdu mogą skorzystać z miejsc oferowanych przez uczelnie / instytucje przyjmującą na studia / praktykę lub skorzystać z portali świadczących usługi pośrednictwa w poszukiwaniu zakwaterowania:

https://esncard.org/milestone

https://erasmusu.com/en/erasmus-student-housing

https://erasmusplay.com/pl
Erasmus Play to wyszukiwarka mieszkań studenckich umożliwiająca znalezienie zakwaterowania w ponad 520 europejskich miastach, pozwalając na ich szybkie i łatwe porównanie. Tu możesz bezpiecznie dokonać rezerwacji, gdyż wszystkie dostępne ogłoszenia są w 100% zweryfikowane.
Dostępne są różne miejsca docelowe: Madryt ,Mediolan, Paryż, Porto, Berlin , Florence, Bolonia, Lizbona, Rzym, Londyn, Munich, Frankfurt, Barcelona, Wiedeń, Helsinki, Budapeszt, Amsterdam, Sztokholm  i wiele innych!

Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje:
– Osoby z niepełnosprawnościami (Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
– Osoby ze środowisk uboższych (Decyzja uczelni o przyznaniu stypendium socjalnego lub grupa studentów spełniających kryteria określone w zarządzeniu rektora. Dla absolwentów – będą brane pod uwagę decyzje wydane na ostatnim roku studiów)

Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu (SMS/SMT).

Dokumenty:

Zasady realizacji wyjazdów osób z mniejszymi szansami

Wniosek osoby z mniejszymi szansami

Karta rozliczenia

Stypendia na wyjazdy w roku akademickim 2024/25 są wypłacane z umowy KA131 2023.

Stypendium nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z pobytem za granicą, ma charakter wyrównawczy.

Jego zadaniem jest zniwelować różnicę w kosztach utrzymania między Polską a krajem docelowym mobilności.

Stawki obowiązujące przy realizacji umowy KA131 2023 

Biuro Programu Erasmus+

pokój 8, budynek A (główny)

czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 10-13.

Instytucjonalna Koordynatorka Programu Erasmus+

Urszula Czepukojć

mail: erasmus@awf.gda.pl