Studiuj z nami!

OPISY KIERUNKÓW STUDIÓW

WARUNKI REKRUTACJI

Rekrutacja w systemie IRK na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie trwa do 12 lipca 2024r. do godz. 14:00

zaś rekrutacja na studia II stopnia trwa do 26 lipca 2024r. do godz. 14:00

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami: rekrutacja@awf.gda.pl (tel.: 58 55 47 452 lub 58 55 47 283).

System Internetowej Rekrutacji | logowanie kandydat (awf.gda.pl)

Instrukcja rejestracji i korzystania z IRK

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 zobowiązani są złożyć w postępowaniu rekrutacyjnym:

świadectwo dojrzałości (z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego) lub inny dokument uznany w Polsce za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia (dotyczy kandydatów na studia I stopnia),

dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość średniej ocen lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Polsce (dotyczy kandydatów na studia II stopnia). W przypadku kandydatów na kierunek Wychowanie Fizyczne także suplement do dyplomu ukończenia studiów z potwierdzeniem uzyskania efektów uczenia się zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli,

zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy. Na zaświadczeniu, oprócz potwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych, powinna znajdować się pieczątka nagłówkowa placówki medycznej oraz pieczątka lekarza medycyny pracy lub badań profilaktycznych. Zaświadczenie musi być wystawione z datą następnego badania, 

Sprawdź na co zwrócić uwagę, by zaświadczenie było wystawione poprawnie.

zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią (dotyczy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na kierunek sprawność fizyczna w siłach specjalnych). Zaświadczenie powinno zostać wystawione przez psychologa wskazanego we właściwym rejestrze komendanta wojewódzkiego Policji, upoważnionego do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń;

Kandydaci, którzy jeszcze nie uzyskali orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do podjęcia studiów na kierunku Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych będą mieli możliwość przystąpienia do  badania psychologicznego w dniu 16  lipca o godz. 10:00 na terenie AWFiS. Badanie będzie prowadził Pan Doktor Marek Graczyk. Badanie jest odpłatne. Płatność na miejscu.

biometryczna fotografia, zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych,

pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na podjęcie studiów w przypadku kandydata niepełnoletniego,

– potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,

– wypełniona i podpisana przez kandydata ankieta osobowa,

 

Kandydaci będący cudzoziemcami dodatkowo załączają następujące dokumenty:

– skan ważnego paszportu lub wizy (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa Unii Europejskiej) albo dokumentu tożsamości (dotyczy osób posiadających obywatelstwo Unii Europejskiej),
– dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na właściwym poziomie, chyba że kandydat zamierza przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją kwalifikacyjną w celu potwierdzenia znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie.

Na etapie rekrutacji wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski – skany tłumaczeń kandydat załącza w systemie IRK.

Cudzoziemcy dodatkowo zobowiązani są przedłożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za I rok studiów, chyba że podlegają zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty.

1.REJESTRACJA ONLINE

– Zarejestruj się w systemie IRK System Internetowej Rekrutacji | logowanie kandydat (awf.gda.pl)

– Aktywuj profil kandydata poprzez link w mailu.

– Zapisz się na kierunek. Uzupełnij dane o dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów. Jeżeli aplikujesz na studia I stopnia w oczekiwaniu na wyniki egzaminu dojrzałości uzupełnij pozostałe sekcje, takie jak: zdjęcie, opłata, zaświadczenie lekarskie. W sekcji „Wydruki” do pobrania jest zaświadczenie i skierowanie do lekarza medycyny pracy. Warto pomyśleć o umówieniu się na wizytę z pewnym wyprzedzeniem.

– Wgraj pliki (czytelne skany lub zdjęcia) wymaganych dokumentów do końca rejestracji na kierunku.

– Dokonaj opłaty rekrutacyjnej za każdy kierunek na numer konta podany w IRK.

2.WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

Po zamknięciu systemu IRK Komisje Rekrutacyjne będą weryfikować dokumenty złożone przez kandydatów w systemie IRK oraz zatwierdzać dane zawarte w tych dokumentach z danymi wpisanymi przez kandydata do systemu IRK.

3.PUBLIKACJA LIST OSÓB WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH

Zakwalifikowani do przyjęcia zostaną kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etap weryfikacji dokumentów  i zmieszczą się w limicie miejsc na kierunku.

4.SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia do dostarczenia oryginałów dokumentów lub kopii równoważnych z oryginałami, przedłożonych w formie skanów na etapie rejestracji w systemie IRK. Dopiero po spełnieniu tego warunku kandydat zostanie przyjęty na studia. W przypadku wysłania dokumentów pocztą (lub kurierem) nie jest konieczne przesyłanie oryginału świadectwa, dyplomu, suplementu, itp, jednak kserokopie tych dokumentów muszą być poświadczone za zgodnością z oryginałem.

5.PUBLIKACJA LIST OSÓB PRZYJĘTYCH

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana na stronie internetowej AWFiS w zakładce „Listy i Harmonogramy”.

 

Harmonogram rekrutacji podstawowej na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2024/2025

Termin Etap rekrutacji
20.05.2024 r. – 12.07.2024 r.

do godz. 14:00

Internetowa rejestracja kandydatów w systemie IRK
do 15.07.2024 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  dokumentów oraz danych wprowadzonych przez kandydatów do IRK
15.07.2024 r. Publikacja listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych
 

16.07.2024 r. – 22.07.2024 r.

Dostarczenie przez kandydatów do odpowiedniej komisji rekrutacyjnej oryginałów dokumentów lub kopii równoważnych z oryginałami przedłożonych w formie skanów na etapie rejestracji w systemie IRK.
23.07.2024 r. Publikacja list kandydatów przyjętych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studnia magisterskie.

 

 

 

Harmonogram rekrutacji podstawowej na studia II stopnia na rok akademicki 2024/2025

Termin Etap rekrutacji
04.06.2024 r. – 26.07.2024 r.

do godz. 14:00

Internetowa rejestracja kandydatów w systemie IRK.
do 29.07.2024 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną przedłożonych dokumentów oraz danych podanych przez kandydata w systemie IRK.
29.07.2024 r.

 

Publikacja listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych.
 

30.07.2024 r. – 05.08.2024 r.

Dostarczenie przez kandydatów do odpowiedniej komisji rekrutacyjnej oryginałów dokumentów lub kopii równoważnych z oryginałami przedłożonych w formie skanów na etapie rejestracji w systemie IRK.
06.08.2024 r. Publikacja listy kandydatów przyjętych na studia II stopnia.

 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

 Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

1.Zarejestruj się, 2. Wprowadź dane osobowe, 3. Wybierz kierunek, 4. Dodaj zdjęcie, 5. Zapłać opłatę rekrutacyjną, 6. Wprowadź wyniki maturalne lub średnią ze studiów oraz dane dotyczące szkoły/uczelni 7.Załącz skany wymaganych dokumentów, 8. Zatwierdź dane i prześlij aplikację.

  Co oznaczają terminy: „stara matura” i „nowa matura”?

„Stara matura” to termin odnoszący się do świadectwa z egzaminu maturalnego zdawanego do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach.

Egzamin maturalny (nowa matura) – to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach.
Osoby które zdawały maturę w Formule 2015, czy też w Formule 2023 wybierają opcję „nowa matura”.

  Czy „zakwalifikowany” oznacza „przyjęty na studia”?

Nie, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie kompletu oryginałów dokumentów lub kopii równoważnych z oryginałami, które zostały załączone w systemie IRK w formie skanów. Dopiero po spełnieniu tego warunku kandydat zostanie przyjęty na studia.

  Czy dokumenty mogę wysłać pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej?

Tak – proszę jednak wziąć pod uwagę, że dokumenty muszą być dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej w określonym czasie. Liczy się data otrzymania przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów, a nie data stempla pocztowego.

  Wysyłając dokumenty pocztą, muszę wysłać oryginały, czy wystarczą kserokopie dokumentów?

W przypadku wysłania dokumentów pocztą (lub kurierem) nie jest konieczne przesyłanie oryginału świadectwa, dyplomu, suplementu, itp,. Mogą to być kopie równoważne z oryginałem, czyli odpis lub kopia potwierdzona notarialnie.

  Do kiedy trzeba wpłacić opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić do ostatniego dnia rejestracji w systemie IRK.

  Jakie wymogi musi spełnić zdjęcie wgrane do IRK?

Proszę dodać zdjęcie o rozmiarze 2,00 cm (podstawa) na 2,50 cm (wysokość) o rozdzielczości min. 300 punktów na cal (min. 300 dpi); 236 x 295 pix. Fotografia powinna być kolorowa, mieć dobrą jakość i ostrość, wykonana na jednolitym jasnym tle, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej. Dopuszczalne formaty  jpg, tif, bmp.

  Gdzie mogę wykonać badanie lekarskie?

Badanie lekarskie można wykonać w dowolnej przychodni/ praktyce lekarskiej na terenie naszego kraju, u lekarza medycyny pracy. Na zaświadczeniu, oprócz potwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych, powinna znajdować się pieczątka nagłówkowa placówki medycznej oraz pieczątka lekarza medycyny pracy lub badań profilaktycznych. Zaświadczenie musi być wystawione z datą następnego badania.

Skierowania na badania lekarskie oraz zaświadczenia będą do pobrania po zapisaniu się na kierunek studiów w systemie IRK w zakładce „Wydruki”.

Kiedy mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku: rezygnacji z rekrutacji przed rozpoczęciem prac Komisji Rekrutacyjnych, nieuruchomienia kierunku, wniesienia opłaty po terminie, powodującej nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata, złożony do Biura Rekrutacji.

  Kto i kiedy może złożyć odwołanie?

Odwołanie może złożyć osoba, która nie została przyjęta na studia i otrzymała pisemną decyzję o nieprzyjęciu na studia. Informacja o nieprzyjęciu na studia umieszczona w systemie IRK nie stanowi podstawy złożenia odwołania.

   Czy możliwe, że kierunek nie zostanie uruchomiony?

Kierunek może zostać nieuruchomiony w przypadku niewypełnienia dolnego limitu miejsc na kierunku, określonego na poziomie minimum 70 osób. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.

  Czy można rozpocząć naukę wybranego języka od podstaw?

Niestety nie można rozpocząć nauki języka od podstaw. Nauka języka pozwala rozwinąć kompetencje językowe  nabyte podczas dotychczasowej nauki o język zawodowy związany z danym kierunkiem studiów. Wybór jednego z języków z oferty Studium Języków Obcych jest obowiązkowy.

Osoby, które nie zdawały na maturze języka, którego chciałyby się uczyć podczas studiów, powinny rozpoczynać lektorat ze znajomością tego języka na poziomie min. B1 (wg skali CEFR). Kompetencje tych osób zostaną sprawdzone na pierwszych zajęciach.

Natomiast kandydaci na studia drugiego stopnia powinni rozpoczynać lektorat ze znajomością języka na poziomie min. B2

W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów, maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, przyznaje się kandydatom będącym finalistami lub laureatami etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiady Języka Obcego.

Kandydaci, będący laureatami i finalistami olimpiad stopnia centralnego w roku rekrutacji lub poprzedzającym rekrutację ubiegający o przyjęcia na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 na kierunku:

1) wychowanie fizyczne, sport, diagnostyka sportowa oraz trener personalny i fitness – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu;

2) turystyka i hotelarstwo – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu geografia lub język obcy;

3) fizjoterapia oraz terapia zajęciowa – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu biologia, fizyka lub chemia;

4) kosmetologia – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu biologia lub chemia;

5) dietetyka w sporcie i rekreacji – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu biologia lub chemia lub wiedzy o żywieniu i żywności.

6) sprawność fizyczna w siłach specjalnych – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu Wiedza o Polsce i świecie współczesnym lub Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.

Kandydat obowiązany jest do przedłożenia dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny danej olimpiady opatrzony numerem porządkowym.

Rodzaj osiągnięć sportowych

Kierunki studiów

Korzyści

Dokument potwierdzający osiągnięcia sportowe

Aktualna klasa pierwsza, mistrzowska, mistrzowska międzynarodowa lub w zespołowych grach sportowych:

a) aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej, który równa się klasie mistrzowskiej albo

b) aktualny udział w rozgrywkach co najmniej pierwszej ligi w sportach olimpijskich lub najwyższej klasy rozgrywkowej w sportach nieolimpijskich, albo

c) medal młodzieżowych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategorii junior / młodzieżowiec z lat 2022-2024.

 

Wychowanie Fizyczne,Sport, Diagnostyka Sportowa,  Trener Personalny i Fitness, Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych, Turystyka i Hotelarstwo, Dietetyka w Sporcie i Rekreacji

 

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dokument, potwierdzający osiągnięcia sportowe, powinien zostać wydany przez polski związek sportowy (w przypadku klasy mistrzowskiej, międzynarodowej i pierwszej) lub polski /okręgowy związek sportowy (w przypadku drugiej klasy sportowej) i określać:

 • rodzaj klasy sportowej,
 • termin jej obowiązywania
 • osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania.

Zaświadczenie potwierdzające drugą klasę sportową powinno potwierdzać, że kandydat posiada status czynnego sportowca lub zawodnika.

 

Aktualna druga klasa sportowa albo w zespołowych grach sportowych aktualny udział w rozgrywkach centralnych prowadzonych bezpośrednio przez polski związek sportowy na poziomie co najmniej drugiej ligi, przy czym kandydat wystąpił w minimum 30% meczów w ostatnim sezonie rozgrywkowym.

 

Wychowanie Fizyczne, Sport, Diagnostyka Sportowa,  Trener Personalny i Fitness, Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych, Turystyka i Hotelarstwo, Dietetyka w Sporcie i Rekreacji Maksymalna liczba punktów za przedmiot wybrany przez kandydata.

Kandydaci niepełnoletni ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim i rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 obowiązani są do złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na podjęcie studiów.

Druk zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią znajduje się w zakładce Druki na stronie Akademii: https://awf.gda.pl/rekrutacja/rekrutacja-druki/

Kandydat na studia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na naszej Uczelni.

W całym procesie rekrutacji na studia potrzebna jest podstawowa umiejętność korzystania
z komputera, urządzeń peryferyjnych i Internetu w celu dokonania rejestracji w internetowym systemie rekrutacji System Internetowej Rekrutacji | logowanie kandydat (awf.gda.pl), w szczególności w zakresie takim jak:

 • obsługa przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge)
 • obsługa poczty elektronicznej pozwalająca na wysyłanie dokumentów oraz bieżący kontakt,
 • obsługa urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery) pozwalających na wydrukowanie dokumentu, zeskanowanie dokumentu itp.,
 • obsługa oprogramowania graficznego w celu przygotowania np. zdjęcia cyfrowego.

Na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego, osoba która nie posiada odpowiednich narzędzi może zwrócić się o pomoc do Biura Rekrutacji mieszczącego się w budynku głównym w pokoju nr 16 (rekrutacja@awf.gda.pl, tel.: 58 55 47 452). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00).

W celu usprawnienia procesu rekrutacji na stronie AWFiS zamieszczona jest instrukcja dotycząca rejestracji i korzystania z systemu IRK https://drive.google.com/file/d/1DDL8B2ar8XfkrUUa9UMa3E1kz-UlkvYj/view

Do realizacji kształcenia na każdym kierunku  konieczna jest umiejętność podstawowej obsługi komputera oraz umiejętność obsługi edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, poczty elektronicznej i baz danych na poziomie podstawowym.

W przypadku kształcenia na odległość, konieczna jest znajomość i umiejętność obsługi narzędzi umożliwiających kształcenie na odległość (np. Mictosoft Teams,  Zoom). Ponadto, niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon, kamerę oraz łącze internetowe.

Każdy student AWFiS korzysta z wdrożonego w Uczelni systemu informatycznego Wirtualna Uczelnia służącego dokumentowaniu toku studiów.

Kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i stacjonarnych jednolitych magisterskich:

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:
‒ do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),
‒ do 10 pkt dodatkowych za maturę dwujęzyczną,

Według standardu kształcenia nauczycieli i zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela posiadają absolwenci pięcioletnich studiów (jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia łącznie), którzy ukończyli kierunek zgodny z nauczanym przedmiotem i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Zgodnie z powyższym kandydat, który rozpocznie studia I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, by móc podjąć pracę w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego będzie musiał ukończyć zarówno studia I stopnia, jak i studia II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:
‒ do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),
‒ do 10 pkt dodatkowych za maturę dwujęzyczną,

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

‒ do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),
‒ do 10 pkt dodatkowych za maturę dwujęzyczną,
‒ do 10 pkt za kwalifikacje zawodowe.

Kandydat posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy ( technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik obsługi turystycznej, technik turystyki na obszarach wiejskich, technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu) otrzymuje dodatkowe punkty.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologii, chemii lub fizyki.

W sytuacji, gdy kandydat nie zdawał żadnego z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:
‒ do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),
‒ do 10 pkt dodatkowych za maturę dwujęzyczną,
‒ do 10 pkt za kwalifikacje zawodowe.

Kandydat posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy (technik masażysta, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej) otrzymuje dodatkowe punkty.

Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunek fizjoterapia posiadający:
a) dyplom technika fizjoterapeuty
b) dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.

 

Jeśli kandydat zostanie studentem kierunku Fizjoterapia, powinien w trakcie I roku studiów uzyskać zaświadczenie o braku nosicielstwa Sallmonella i Shigella. W tym celu trzeba będzie zgłosić się na badania sanitarno-epidemiologiczne do Sanepidu w celu wyrobienia książeczki sanepidowskiej . Do książeczki sanepidowskiej należy dołączyć zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW). Dodatkowo Student zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC i NNW. Szczegółowe warunki dotyczące wymaganych dokumentów określa Regulamin studenckich praktyk zawodowych AWFiS.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:
‒ do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),
‒ do 10 pkt dodatkowych za maturę dwujęzyczną,

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:
‒ do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

‒ do 10 pkt dodatkowych za maturę dwujęzyczną,
‒ do 10 pkt za kwalifikacje zawodowe.

Kandydat posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik farmaceutyczny, technik technologii żywności) otrzymuje dodatkowe punkty.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:
‒ do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),
‒ do 10 pkt dodatkowych za maturę dwujęzyczną,

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologii i chemii

W sytuacji, gdy kandydat nie zdawał żadnego z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

‒ do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),
‒ do 10 pkt dodatkowych za maturę dwujęzyczną,
‒ do 10 pkt za kwalifikacje zawodowe.

Kandydat posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy ( technik usług kosmetycznych) otrzymuje dodatkowe punkty.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata.

Kandydaci będący absolwentami szkół ponadpodstawowych mundurowych lub klasy mundurowej w szkole ponadpodstawowej, uzyskują maksymalną liczbę punktów za wybrany przedmiot. Kandydaci zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu:

 1. klasy o profilu mundurowym,
 2. certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej,
 3. oddziału przygotowania wojskowego.

Kandydat uzyskuje maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli jest laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu Wiedza o Polsce i świecie współczesnym lub Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:
‒ do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),
‒ do 10 pkt dodatkowych za maturę dwujęzyczną,

Kandydaci, którzy jeszcze nie uzyskali orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do podjęcia studiów na kierunku Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych będą mieli możliwość przystąpienia do  badania psychologicznego w dniu 16  lipca o godz. 10:00 na terenie AWFiS. Badanie będzie prowadził Pan Doktor Marek Graczyk. Badanie jest odpłatne. Płatność na miejscu.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:
‒ do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),
‒ do 10 pkt dodatkowych za maturę dwujęzyczną,
‒ do 10 pkt za kwalifikacje zawodowe,

Kandydat posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy (terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny) otrzymuje dodatkowe punkty.

Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata,
uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek
terapia zajęciowa posiadający:
1) Certyfikat arteterapeuty wydany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów
Polskich „Kajros”,
2) Certyfikat muzykoterapeuty wydany przez Polskie Stowarzyszenie
Muzykoterapeutów,
3) Certyfikat psychoterapeuty w zakresie interwencji kryzysowej wydany
przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
4) Certyfikaty Sekcji Arteterapii oraz Sekcji Psychiatrii Środowiskowej
i Rehabilitacji, Certyfikat Psychoterapii wydany przez Polskie
Towarzystwo Psychiatryczne,
5) Certyfikaty Konsultanta, Terapeuty, Trenera, Superwizora, w tym
również certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia Trenera
Umiejętności Społecznych wydany przez Polskie Stowarzyszenie
Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
6) Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii.
Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek terapia zajęciowa, którzy ukończyli kursy lub szkolenia przygotowujące do uzyskania certyfikatów wymienionych powyżej.
Kandydaci, o których mowa powyżej zobowiązani są do przedłożenia odpowiednich zaświadczeń o ukończeniu kursu lub szkolenia.

Kierunki studiów stacjonarnych II stopnia:

W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne, którzy uzyskali efekty uczenia się w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na
podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.