Studiuj z nami!

OPISY KIERUNKÓW STUDIÓW

WARUNKI REKRUTACJI

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 zobowiązani są złożyć w postępowaniu rekrutacyjnym:

świadectwo dojrzałości (z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego) lub inny dokument uznany w Polsce za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia (dotyczy kandydatów na studia I stopnia),

dyplom ukończenia studiów oraz zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość średniej ocen lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Polsce (dotyczy kandydatów na studia II stopnia). W przypadku kandydatów na kierunek Wychowanie Fizyczne także suplement do dyplomu ukończenia studiów z potwierdzeniem uzyskania efektów uczenia się zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli,

zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy. Na zaświadczeniu, oprócz potwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych, powinna znajdować się pieczątka nagłówkowa placówki medycznej oraz pieczątka lekarza medycyny pracy lub badań profilaktycznych. Zaświadczenie musi być wystawione z datą następnego badania. W przypadku kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na kierunku Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych także zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią,

biometryczna fotografia, zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych,

pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na podjęcie studiów w przypadku kandydata niepełnoletniego,

– potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,

– wypełniona i podpisana przez kandydata ankieta osobowa,

 

Kandydaci będący cudzoziemcami dodatkowo załączają następujące dokumenty:

– skan ważnego paszportu lub wizy (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa Unii Europejskiej) albo dokumentu tożsamości (dotyczy osób posiadających obywatelstwo Unii Europejskiej),
– dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na właściwym poziomie, chyba że kandydat zamierza przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją kwalifikacyjną w celu potwierdzenia znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie.

Na etapie rekrutacji wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski – skany tłumaczeń kandydat załącza w systemie IRK.

Cudzoziemcy dodatkowo zobowiązani są przedłożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za I rok studiów, chyba że podlegają zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Rejestracja internetowa kandydatów w systemie IRK rozpoczyna się 18 maja 2023 r. i trwa:

– do dnia 10.07.2023 r., do godz. 12:00 w przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,

–  do dnia 19.09.2023 r., do godz. 12:00 w przypadku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia,

System Internetowej Rekrutacji | logowanie kandydat (awf.gda.pl)

Instrukcja rejestracji i korzystania z IRK

1.REJESTRACJA ONLINE

– Zarejestruj się w systemie IRK System Internetowej Rekrutacji | logowanie kandydat (awf.gda.pl)

– Aktywuj profil kandydata poprzez link w mailu.

– Zapisz się na kierunek. Uzupełnij dane o dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów. Jeżeli aplikujesz na studia I stopnia w oczekiwaniu na wyniki egzaminu dojrzałości uzupełnij pozostałe sekcje, takie jak: zdjęcie, opłata, zaświadczenie lekarskie. W sekcji „Wydruki” do pobrania jest zaświadczenie i skierowanie do lekarza medycyny pracy. Warto pomyśleć o umówieniu się na wizytę z pewnym wyprzedzeniem.

– Wgraj pliki (czytelne skany lub zdjęcia) wymaganych dokumentów do końca rejestracji na kierunku.

– Dokonaj opłaty rekrutacyjnej za każdy kierunek na numer konta podany w IRK.

2.WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

Po zamknięciu systemu IRK Komisje Rekrutacyjne będą weryfikować dokumenty złożone przez kandydatów w systemie IRK oraz zatwierdzać dane zawarte w tych dokumentach z danymi wpisanymi przez kandydata do systemu IRK.

3.PUBLIKACJA LIST OSÓB WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH, LIST KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ LISTY KANDYDATÓW ZWOLNIONYCH Z EGZAMINÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

Zakwalifikowani do przyjęcia zostaną kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etap weryfikacji dokumentów  i zmieszczą się w limicie miejsc na kierunku.

4.SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia do dostarczenia oryginałów dokumentów lub kopii równoważnych z oryginałami, przedłożonych w formie skanów na etapie rejestracji w systemie IRK. Dopiero po spełnieniu tego warunku kandydat zostanie przyjęty na studia. W przypadku wysłania dokumentów pocztą (lub kurierem) nie jest konieczne przesyłanie oryginału świadectwa, dyplomu, suplementu, itp, jednak kserokopie tych dokumentów muszą być poświadczone za zgodnością z oryginałem.

Kandydaci, którzy przystępują do testów sprawnościowych są zobligowani dostarczyć oryginały dokumentów w dniu egzaminu sprawnościowego.

5.PUBLIKACJA LIST OSÓB PRZYJĘTYCH

Lista osób przyjętych zostanie opublikowana na stronie internetowej AWFiS w zakładce „Listy i Harmonogramy”.

 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI

 Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów), który zostanie uruchomiony 18 maja 2023 r.

1.Zarejestruj się, 2. Wprowadź dane osobowe, 3. Wybierz kierunek, 4. Dodaj zdjęcie, 5. Zapłać opłatę rekrutacyjną, 6. Wprowadź wyniki maturalne lub średnią ze studiów oraz dane dotyczące szkoły/uczelni 7.Załącz skany wymaganych dokumentów, 8. Zatwierdź dane i prześlij aplikację.

UWAGA! W oczekiwaniu na wyniki matur mogą Państwo uzupełnić wszystkie pozostałe zakładki. Wyniki matur należy uzupełnić niezwłocznie po ogłoszeniu wyników nie później niż do dnia 10.07.2023 do godz. 12:00

  Co oznacza termin „stara matura”?

„Stara matura” to termin odnoszący się do świadectwa z egzaminu maturalnego zdawanego do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach.

  Czy „zakwalifikowany” oznacza „przyjęty na studia”?

Nie, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie kompletu oryginałów dokumentów lub kopii równoważnych z oryginałami, które zostały załączone w systemie IRK w formie skanów. Dopiero po spełnieniu tego warunku kandydat zostanie przyjęty na studia.

  Czy dokumenty mogę wysłać pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej?

Tak – proszę jednak wziąć pod uwagę, że dokumenty muszą być dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej w określonym czasie. Liczy się data otrzymania przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów, a nie data stempla pocztowego.

  Wysyłając dokumenty pocztą, muszę wysłać oryginały, czy wystarczą kserokopie dokumentów?

W przypadku wysłania dokumentów pocztą (lub kurierem) nie jest konieczne przesyłanie oryginału świadectwa, dyplomu, suplementu, itp,. Mogą to być kopie równoważne z oryginałem, czyli odpis lub kopia potwierdzona notarialnie.

Czy dokumenty może za mnie złożyć inna osoba i czy musi mieć do tego upoważnienie?

Dokumenty może dostarczyć dowolna osoba. Do samego złożenia dokumentów upoważnienie nie jest potrzebne.

  Do kiedy trzeba wpłacić opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić do ostatniego dnia rejestracji, czyli do 10.07.2023 do godz. 12:00 w przypadku studiów I stopnia i JSM lub do 19.09.2023 do godz. 12:00 w przypadku studiów II stopnia. Liczy się data dokonania wpłaty, a nie data wpłynięcia pieniędzy na konto bankowe.

  Jakie wymogi musi spełnić zdjęcie wgrane do IRK?

Proszę dodać zdjęcie o rozmiarze 2,00 cm (podstawa) na 2,50 cm (wysokość) o rozdzielczości min. 300 punktów na cal (min. 300 dpi); 236 x 295 pix. Fotografia powinna być kolorowa, mieć dobrą jakość i ostrość, wykonana na jednolitym jasnym tle, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej. Dopuszczalne formaty  jpg, tif, bmp.

  Gdzie mogę wykonać badanie lekarskie?

Badanie lekarskie można wykonać w dowolnej przychodni/ praktyce lekarskiej na terenie naszego kraju, u lekarza medycyny pracy. Na zaświadczeniu, oprócz potwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych, powinna znajdować się pieczątka nagłówkowa placówki medycznej oraz pieczątka lekarza medycyny pracy lub badań profilaktycznych. Zaświadczenie musi być wystawione z datą następnego badania.

Skierowania na badania lekarskie oraz zaświadczenia będą do pobrania po zapisaniu się na kierunek studiów w systemie IRK w zakładce „Wydruki”.

Kiedy mogę ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku: rezygnacji z rekrutacji przed rozpoczęciem prac Komisji Rekrutacyjnych, nieuruchomienia kierunku, wniesienia opłaty po terminie, powodującej nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata, złożony do Prorektora ds. Kształcenia za pośrednictwem Biura Rekrutacji.

  Kto i kiedy może złożyć odwołanie?

Odwołanie może złożyć osoba, która nie została przyjęta na studia i otrzymała pisemną decyzję o nieprzyjęciu na studia. Informacja o nieprzyjęciu na studia umieszczona w systemie IRK nie stanowi podstawy złożenia odwołania.

   Czy możliwe, że kierunek nie zostanie uruchomiony?

Kierunek może zostać nieuruchomiony w przypadku niewypełnienia dolnego limitu miejsc na kierunku, określonego na poziomie minimum 70 osób. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów, maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, przyznaje się kandydatom będącym finalistami lub laureatami etapu centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiady Języka Obcego.

Kandydaci, będący laureatami i finalistami olimpiad stopnia centralnego w roku rekrutacji lub poprzedzającym rekrutację ubiegający o przyjęcia na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 na kierunku:

1) wychowanie fizyczne, sport, diagnostyka sportowa oraz trener personalny i fitness – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu;

2) turystyka i hotelarstwo – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu geografia lub język obcy;

3) fizjoterapia oraz terapia zajęciowa – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu biologia, fizyka lub chemia;

4) kosmetologia – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu biologia lub chemia;

5) dietetyka w sporcie i rekreacji – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu biologia lub chemia lub wiedzy o żywieniu i żywności.

6) sprawność fizyczna w siłach specjalnych – uzyskują maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu Wiedza o Polsce i świecie współczesnym lub Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.

Kandydat obowiązany jest do przedłożenia dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny danej olimpiady opatrzony numerem porządkowym.

Rodzaj osiągnięć sportowych Kierunek studiów Korzyści Dokument potwierdzający osiągnięcia sportowe
Aktualna klasa pierwsza, mistrzowska lub w zespołowych grach sportowych:

a) aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej, który równa się klasie mistrzowskiej albo

b) aktualny udział w rozgrywkach co najmniej pierwszej ligi w sportach olimpijskich lub najwyższej klasy rozgrywkowej w sportach nieolimpijskich, albo

c) medal młodzieżowych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategorii junior / młodzieżowiec z lat 2021-2023.

 

Wychowanie fizyczne,

Sport

Zwolnienie z egzaminu sprawnościowego (maksymalna liczba punktów). Dokument, potwierdzający osiągnięcia sportowe, powinien zostać wydany przez polski związek sportowy (w przypadku klasy mistrzowskiej i pierwszej) lub okręgowy/wojewódzki związek sportowy (w przypadku drugiej klasy sportowej) i określać:

 • rodzaj klasy sportowej,
 • termin jej obowiązywania
 • osiągnięcia sportowe będące podstawą jej przyznania.

Zaświadczenie potwierdzające drugą klasę sportową powinno potwierdzać, że kandydat posiada status czynnego sportowca lub zawodnika.

 

 

Aktualna druga klasa sportowa albo w zespołowych grach sportowych aktualny udział w rozgrywkach centralnych prowadzonych bezpośrednio przez polski związek sportowy na poziomie co najmniej drugiej ligi, przy czym kandydat wystąpił w minimum 30% meczów w ostatnim sezonie rozgrywkowym.

 

Wychowanie fizyczne,

Sport

Maksymalna liczba punktów za przedmiot wybrany przez kandydata.
Kandydaci posiadający co najmniej jedno z powyższych osiągnięć.

 

Diagnostyka Sportowa,  Trener Personalny i Fitness, Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych, Maksymalna liczba punktów za przedmiot wybrany przez kandydata.

Przystąpienie do egzaminu sprawności fizycznej jest warunkiem koniecznym w przypadku aplikowania na kierunki: Wychowanie Fizyczne, Sport i Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych.  W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Sport, kandydat przystępuje do egzaminu sprawności fizycznej wyłącznie jeden raz.

Testy  sprawnościowe obejmują:

 1. Pływanie na dystansie 50 m. techniką wybraną przez kandydata
 2. Podciąganie się na drążku wysokim (M) / Ugięcia ramion w podporze przodem (K);
 3. Skłony tułowia z leżenia w czasie 2 min;
 4. Bieg na dystansie 1 km;
 • Pływanie na dystansie 50 m. techniką wybraną przez kandydata (M/K)

Miejsce – pływalnia AWFiS

Sposób przeprowadzenia testu: na komendę „na miejsca” kandydat/ka staje na słupku startowym. Na sygnał dźwiękowy wykonuje dowolny skok do wody i płynie dowolną techniką na dystansie 50 m. Pomiar czasu dokonuje się od momentu sygnału startowego do dotknięcia jakąkolwiek częścią ciała ściany pływalni po przepłynięciu 50 m. Pomiar czasu z dokładnością do 0.01 sek. Szczegółowa punktacja:

 

Liczba punktów Czas ( min.sek)
Mężczyźni Kobiety
15 00.35 00.40
14 00.40 00.45
13 00.45 00.50
12 00.50 00.55
 11 01.00 01.05
10 01.05 01.10
9 01.15 01.20
8 01.25 01.30
7 01.30 01.35
6 01.35 01.40
5 01.40 01.45
4 01.45 01.50
3 01.50 01.55
2 01.55 02.00
1 02.00 02.05

Podciąganie się na drążku wysokim (M)

Miejsce – sala gimnastyczna  – drążek wysoki

Sposób przeprowadzenia testu: na komendę do przyrządu kandydat podchodzi do drążka i wyskakuje do zwisu nachwytem na ramionach wyprostowanych, po czym pozostaje w bezruchu. Na komendę „ćwicz” podciąga się  tak, aby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej i ponawia ćwiczenie. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia. Sędzia głośno wymienia kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem sędzia powtarza ostatnią liczbę zaliczonych powtórzeń. Czas pozostawania w bezruchu w pozycji wyjściowej do 10 sek. Szczegółowa punktacja:

 

Liczba punktów liczba powtórzeń
15 15
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
 • Uginanie i prostowanie ramion w podporze przodem (K)

Miejsce – sala gimnastyczna

Sposób przeprowadzenia testu: na komendę „na miejsce” kandydatka  przyjmuje postawę podpór przodem.  Na komendę „ćwicz” kandydatka ugina ramiona tak, aby staw barkowy znalazł się poniżej stawu łokciowego, wraca do podporu i ponawia ćwiczenie . Sędzia głośno wymienia kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Jeżeli kandydatka nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem sędzia powtarza ostatnią liczbę zaliczonych powtórzeń. Czas pozostawania w podporze bez ruchu do 10 sek. Szczegółowa punktacja:

 

Liczba punktów liczba powtórzeń
15 18
14 16
13 14
12 13
11 12
10 11
9 10
8 9
7 8
6 7
5 6
4 5
3 4
2 3
1 2
 • Skłony tułowia z leżenia w czasie 2 min (M/K)

Miejsce: Sala gimnastyczna

Sposób przeprowadzenia testu:

na komendę „GOTÓW” kandydat/ka przyjmuje pozycję leżącą tyłem: palce rąk splecione i ułożone z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, stopy rozstawione na szerokość bioder, przytrzymywane przez współćwiczącego lub podłożone pod najniższy szczebel drabinki, nogi ugięte w stawach kolanowych maksymalnie do kąta prostego. Na komendę „ĆWICZ” kandydat/ka wykonuje skłon w przód, dotykając łokciami kolan, po czym powraca do leżenia, tak aby umożliwić splecionym palcom na głowie kontakt z podłożem. Podczas ćwiczenia nie odrywa się bioder od podłoża. Egzaminujący głośno wymienia kolejne liczby prawidłowo wykonanych skłonów. Jeżeli kandydat/ka wykona powtórzenie niezgodnie z opisem, egzaminujący powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów. Szczegółowa punktacja:

 

Liczba punktów Liczba powtórzeń
Mężczyźni Kobiety
15 65 55
14 60 50
13 55 45
12 50 40
11 45 35
10 40 30
9 35 25
8 30 20
7 25 15
6 20 13
5 15 11
4 10 9
3 8 7
2 6 5
1 4 3
 • Bieg na dystansie 1000 m (M/K)

Miejsce: bieżnia na stadionie LA

Sposób przeprowadzenia testu: na komendę „na miejsce” kandydat/ka  podchodzi do linię startu.  Na komendę „gotów” przyjmuje pozycję startową i pozostaje bezruchu. Na komendę start lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sek. Szczegółowa punktacja:

 

Liczba punktów Czas ( min.sek)
Mężczyźni Kobiety
15 03.10 04.00
14 03.20 04.15
13 03.30 04.30
12 04.00 04.45
11 04.10 05.00
10 04.20 05.15
9 04.30 05.30
8 04.40 05.45
7 04.50 06.00
6 05.00 06.10
5 05.10 06.20
4 05.20 06.30
3 05.30 06.40
2 05.40 06.50
1 05.50 07.00

Przystąpienie do egzaminu sprawności fizycznej jest warunkiem koniecznym w przypadku aplikowania na kierunki: Wychowanie Fizyczne, Sport i Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych.  W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Sport, kandydat przystępuje do egzaminu sprawności fizycznej wyłącznie jeden raz.

Egzamin sprawności fizycznej obejmuje sprawdzian z pływania oraz 2 dyscyplin do wyboru spośród: gimnastyki, lekkiej atletyki oraz dwóch wybranych spośród czterech zespołowych gier sportowych, tj. koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej. Ocena niedostateczna z dyscyplin objętych egzaminem sprawności fizycznej nie eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

                                                                       G I M N A S T Y K A

Sprawdzian z gimnastyki dla kobiet i mężczyzn obejmuje 3 konkurencje: układ ćwiczeń wolnych, skok i wymyk. Końcowa ocena jest średnią arytmetyczną trzech konkurencji. Uzyskanie dwóch ocen niedostatecznych oznacza końcową ocenę niedostateczną. Przy jednej ocenie niedostatecznej dla uzyskania pozytywnej oceny z przedmiotu, wymagana jest średnia arytmetyczna 3,0 i wyższa.

(3,3,2=2        3+,3,2=2        3+,3+,2=3         4,3,2=3)

 

Układ ćwiczeń wolnych (wspólny dla kobiet i mężczyzn)

Z postawy zasadniczej 2 kroki w przód i z naskoku przewrót w przód do przysiadu podpartego, wyprost do postawy i poprzez siad o nogach prostych przewrót w tył do skłonu podpartego i postawy zasadniczej. Wznos dowolnej nogi w przód i przerzut bokiem na dowolna rękę, do postawy rozkrocznej z ramionami w bok, opust rąk w dół z jednoczesnym dołączeniem nogi dowolnej do postawy zasadniczej. Podskokiem pół obrotu (lub bez obrotu — w zależności, w którą stronę wykonany jest przerzut bokiem) – trzy kroki w przód, wznos ramion w górę i zamachem stanie na rękach z oparciem o drabinki (wytrzymać), opust dowolnej nogi w dół do postawy zasadniczej.

Poręcze asymetryczne lub drążek niski na wysokości od 130 – 140 cm (kobiety)

Z postawy zwieszonej przodem (ramiona ugięte lub proste) wymyk przodem do podporu przodem wykonany zamachem lub siłą (wytrzymać) i odmyk w przód do przysiadu zwieszonego.

Skrzynia wszerz – 5 części (kobiety)

Z rozbiegu i odbicia z odskoczni, skok kuczny z zaznaczeniem zamachu (odskocznia w odległości 1 m od przyrządu).

Drążek wysoki – doskoczny (mężczyźni)

Ze zwisu o ramionach prostych nachwytem siłą wymyk do podporu przodem (wytrzymać) odmyk do zwisu i zeskok do postawy zasadniczej.

Skrzynia wzdłuż – 5 części (mężczyźni)

Z rozbiegu i odbicia z odskoczni, skok kuczny z zaznaczeniem zamachu (odskocznia  w odległości 80 cm od przyrządu).

 

                                                                           P Ł Y W A N I E

Kandydat winien przepłynąć dystans 50 m (dwie długości pływalni) dwoma wybranymi przez siebie technikami pływania (styl grzbietowy, klasyczny, kraul, motylkowy) po 25 m każdą w wyznaczonym minimum czasowym. Otrzymanie oceny niedostatecznej wynika z nieprzepłynięcia dystansu 50 m w wyznaczonym minimum na ocenę dostateczną, również zatrzymania się w czasie pływania i nieukończenia próby. Skok startowy ze słupka nie jest wymagany.

 

Do egzaminu z pływania kandydaci przystępują po rozgrzewce i wykonują próbę tylko raz.

Ocena Kobiety Mężczyźni
bardzo dobry 38,0 35,0
dobry plus 38,1 – 42,0 35,1 – 38,0
dobry 42,1 – 48,0,0 38,1 – 43,0
dostateczny plus 48,1 – 55,0 43,1 – 48,0
dostateczny 55,1 – 1:05,0 48,1 – 55,0

 

                                                                  L E K K O A T L E T Y K A

 

Kandydatów obowiązuje sprawdzian z podanych poniżej konkurencji. Ocena sprawdzianu ustalana jest na podstawie uzyskanych wyników przeliczanych na punkty wielobojowe wg. tabel PZLA (zał. 1).

Kobiety Mężczyźni
bieg 100 m bieg 100 m
bieg 600 m bieg 1000 m

 

Załącznik 1, Lekkoatletyczne Tabele Wielobojowe PZLA.

Konkurencje Żeńskie *  Bieg – 100 m ( wynik / punkty )

 Wynik .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90
12 sek.

13 sek.

14 sek.

15 sek.

1037

689

483

347

   992

664

467

336

   949

640

451

325

   910

617

436

314

   872

595

422

304

   837

574

408

295

   804

554

395

285

   773

535

382

276

   743

517

317

267

   715

500

358

258

16 sek.

17 sek.

18 sek.

19 sek.

  250

178

122

77

   242

172

117

73

   234

165

112

69

   226

160

107

65

   219

154

103

62

   211

148

98

58

   204

143

94

54

   197

137

90

51

   191

132

85

47

   184

127

81

44

 

*  Bieg – 600 m. ( wynik / punkty ).

Wynik .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
1 min. .00 2000 1975 1950 1925 1900 1875 1850 1825 1800 1775
  .10 1750 1725 1700 1675 1650 1625 1600 1675 1650 1625
  .20 1600 1575 1550 1525 1400 1475 1450 1425 1400 1375
  .30 1350 1325 1300 1275 1250 1225 1200 1175 1150 1125
  .40 1100 1075 1050 1025 1000 975 950 925 900 875
  .50 850 845 840 835 830 825 800 775 750 725
2 min. .00 600 595 590 585 580 575 570 565 560 555
  .10 550 545 540 535 530 525 520 515 510 505
  .20 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310
  .30 300 285 270 255 240 225 210 200 190 185
  .40 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135
  .50 130 125 120 115 110 100 95 90 85 80
3 min. .00 70 60 50 40 30 20 15 10 5 0

 

Konkurencje Męskie     ( tabele PZLA /10bój). * Bieg – 100 m ( wynik / punkty ).

 Wynik    .00    .10    .20    .30    .40    .50    .60    .70    .80    .90
 11 sek.

 12 sek.

 13 sek.

   861

651

468

   838

631

451

   817

612

434

   795

593

418

   774

574

402

   753

556

387

   732

538

371

   711

520

356

   691

502

341

   671

485

327

 14 sek.

 15 sek.

 16 sek.

   312

185

89

   298

174

81

   284

163

73

   271

153

66

   258

143

59

   245

133

52

   233

124

46

   220

114

40

   208

105

35

   197

97

30

 

* Bieg – 1000 m ( wynik / Punkty ).

Wynik .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
2 min. .00 2000 1995 1990 1885 1880
.10 1875 1870 1865 1860 1855 1850 1845 1840 1835 1830
.20 1820 1810 1800 1795 1790 1780 1770 1760 1750 1740
.30 1730 1720 1710 1700 1690 1670 1650 1630 1610 1580
.40 1550 1525 1500 1475 1450 1425 1400 1375 1350 1325
.50 1300 1275 1250 1225 1200 1175 1150 1125 1100 1075
3 min. .00 1050 1025 1000 975 950 930 910 890 870 850
  .10 830 815 800 785 770 755 740 730 720 710
  .20 700 695 690 680 670 660 650 640 630 620
  .30 610 600 590 580 570 565 560 585 580 575
  .40 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480
  .50 470 465 460 455 450 445 435 430 425 420
4 min. .00 415 410 405 395 385 375 365 360 355 350
  .10 345 340 335 330 325 320 315 310 305 300
  .20 295 290 280 270 260 250 240 230 225 220
  .30 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170
  .40 165 160 155 150 125 100 80 60 48 36
  .50 24 12 8 4 2 0

 

Ocena Uzyskane punkty
kobiety mężczyźni
bardzo dobry 1200 i wyżej 1400 i wyżej
dobry plus 1100 – 1199 1399 – 1300
dobry 950 – 1099 1299 – 1200
dostateczny plus 800 – 949 1199 – 1100
dostateczny 650 – 799 1099 – 1000
niedostateczny 649 i niżej 999 i niżej

 

                                                   Z E S P O Ł O W E   G R Y   S P O R T O W E

Egzamin obejmuje sprawdzian złożony z dwóch dyscyplin sportowych wybranych przez kandydata spośród czterech: piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki. Ocena zespołowych gier sportowych jest średnią ocen z dwóch dyscyplin sportowych, przy czym: 5,4+=5, 5,3+=4+, 5,2=3+, 4,4+=4+, 4,3+=4, 3+,3=3+,  3,2=2,

PIŁKA RĘCZNA

Kompleksowy zestaw próby składa się z następujących zadań:

– chwyt podanie 5x,

– krok dostawny w bok,

– doskok odskok,

– rzut w wyskoku w przód z lewego skrzydła,

– rzut z przeskokiem,

– zwód ciałem pojedynczy przodem — kończący rzutem w wyskoku w przód.

 

Kryteria ocen sprawdzianu z piłki ręcznej
kobiety ocena mężczyźni
poniżej 25 s bardzo dobry poniżej 23 s
25   —   26 dobry+ 23   —  24
26,1 — 27,5 dobry 24,1 — 25
27,6 — 28,5 dostateczny + 25,1 — 26
28,6 — 29,5 dostateczny 26,1 — 27
powyżej 31 niedostateczny powyżej 28
Kryteria oceny— karne sekundy
 1. Błąd rzutu o ścianę i chwytu. Rzut poniżej 1,5 powyżej 2,5 m 0,3 s
 2. Krok dostawny w bok. Poruszanie się biegiem podskokami 0,5 s
 3. Doskok i odskok. Poruszanie się krokiem dostawnym w tył w przód 0,5 s
 4. Brak dotknięcia tyczki przy doskoku 0,5 s
 5. Skrócenie drogi przez pominięcie tyczki 0,5 s
 6. Niecelny rzut w wyskoku w przód z lewego skrzydła 0,5 s
 7. Niecelny rzut z przeskokiem 0,5 s
 8. Nie wykonanie zwodu ciałem przodem 0,5 s
 9. Niecelny wrzut w wyskoku w przód po zwodzie ciałem 0,5 s
 10. Brak dynamiki przy wykonanych rzutach 0,5 s

 

PIŁKA NOŻNA

Ocenia się technikę wykonania poszczególnych elementów. Ćwiczący wykonuje dwie próby — ocenia się próbę lepiej wykonaną; w czasie wykonywania próby ćwiczący nie dotyka piłki ręką.

1. Prawidłowe przyjęcie piłki po wrzucie z autu z powietrza

(wrzut wykonują współćwiczący):

·   Wewnętrzną częścią stopy

·   Zewnętrznym, prostym lub wewnętrznym podbiciem

·   Podeszwą

·   Klatką piersiową

·   Udem

0-2 pkt
2. Prowadzenie piłki nogą ze zmianą kierunku biegu

·   Zewnętrznym lub wewnętrznym podbiciem

0-2 pkt
3. Uderzenie piłki do bramki 0-2 pkt
4. Żonglerka

·   Stopą, udem lub głową

0-2 pkt
5. Strzał głową do bramki

·   Czołem w wyskoku bramki

0-2 pkt

 

Ocena wykonanych elementów
liczba punktów ocena
10 – 9 bardzo dobry
8 dobry plus
7 dobry
6 dostateczny plus
5 dostateczny
 4-1 niedostateczny

 

PIŁKA SIATKOWA

Wykonanie odbić sposobem górnym i dolnym (na przemian) o ścianę, powyżej linii narysowanej na ścianie — na wysokości 224 cm dla kobiet i 243 cm dla mężczyzn. Odbicia wykonywane są z odległości powyżej 2 m dla kobiet i 3 m dla mężczyzn. Jedno odbicie górne i dolne określono jako cykl (rys. 3). Próba wykonywana jest dwukrotnie, a brany pod uwagę wynik lepszy.

Czas jednej próby — 30 sekund.

Ocenie podlega:

– postawa siatkarska,

– poruszanie się w trakcie wykonywania próby,

– technika wykonania odbić sposobem górnym,

– technika wykonania odbić sposobem dolnym.

 

Liczba cykli Ocena
8 dostateczna
9-10 dostateczna +
11-12 dobra
13-14 dobra +
15 i więcej bardzo dobra

 

KOSZYKÓWKA 

Oceniamy: poprawność wykonania niżej wymienionych elementów techniki oraz dynamikę ich wykonania.

Ocenie podlegają:

– postawa koszykarska,

– chwyt piłki w miejscu i w ruchu,

– podania w miejscu i w ruchu,

– kozłowanie („slalomem” — prawą i lewą ręką).

Punktacja:

 1. Rzuty: po kozłowaniu, po podaniu (tzw. dwutakt), w wyskoku,wolne,„dobitki”.
 1. Zbiórka piłki z tablicy
Kryteria i skala ocen
ocena liczba błędów
bardzo dobry 0-1
dobry + 2
dobry 3
dostateczny + 4
dostateczny 5
niedostateczny 6 i więcej

PUNKTACJA EGZAMINU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Ocena                                     Punkty

bardzo dobry                             15

dobry plus                                   12

dobry                                             9

dostateczny plus                           6

dostateczny                                  4

niedostateczny                             0

            

Punktacja dotyczy każdej z wybranych dyscyplin.

Kandydaci niepełnoletni ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia
magisterskie prowadzone w języku polskim i rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 obowiązani są do złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na podjęcie studiów.

Druk zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią znajduje się w zakładce Druki na stronie Akademii: https://awf.gda.pl/rekrutacja/rekrutacja-druki/

Kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i stacjonarnych jednolitych magisterskich:

1)  W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata

W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny od 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są również punkty z egzaminu sprawnościowego obejmującego sprawdzian obejmujący:

 • sprawdzian z pływania na dystansie 50 metrów dwoma wybranymi technikami po 25 metrów każdą
 • sprawdzian z dwóch dyscyplin do wyboru spośród:
 1. a) gimnastyki
 2. b) lekkoatletyki
 3. c) gier zespołowych (kandydat wybiera dwie z czterech opcji spośród: piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej, piłki nożnej)

Egzamin sprawnościowy – wideo 

3) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 72 pkt. za konkurs świadectw oraz do 45 pkt. za sprawność fizyczną.

 

1)  W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata. W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny od 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są również punkty z egzaminu sprawnościowego obejmującego sprawdzian obejmujący:

 • sprawdzian z pływania na dystansie 50 metrów dwoma wybranymi technikami po 25 metrów każdą
 • sprawdzian z dwóch dyscyplin do wyboru spośród:
 1. a) gimnastyki
 2. b) lekkoatletyki
 3. c) gier zespołowych (kandydat wybiera dwie z czterech opcji spośród: piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej, piłki nożnej)

Egzamin sprawnościowy – wideo

3) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 72 pkt. za konkurs świadectw oraz do 45 pkt. za sprawność fizyczną

1) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata. W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny od 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 72 pkt oraz do 10 pkt za kwalifikacje zawodowe.

Kandydat posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy ( technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik obsługi turystycznej, technik turystyki na obszarach wiejskich, technik turystyki wiejskiej, technik agrobiznesu) otrzymuje dodatkowe punkty.

 

1) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata wybierany spośród: biologii, chemii, fizyki

W sytuacji, gdy kandydat nie zdawał żadnego z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 72 pkt. za konkurs świadectw oraz do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

Kandydat posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy (technik masażysta, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej) otrzymuje dodatkowe punkty.

Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunek fizjoterapia posiadający:
a) dyplom technika fizjoterapeuty
b) dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.

1) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata wybierany spośród: biologii, chemii, fizyki

W sytuacji, gdy kandydat nie zdawał żadnego z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci posiadający:

  1. Certyfikat arteterapeuty wydany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „Kajros”,
  2. Certyfikat muzykoterapeuty wydany przez Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów,
  3. Certyfikat psychoterapeuty w zakresie interwencji kryzysowej wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
  4. Certyfikaty Sekcji Arteterapii oraz Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji, Certyfikat Psychoterapii wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
  5. Certyfikaty Konsultanta, Terapeuty, Trenera, Superwizora, w tym również certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia Trenera Umiejętności Społecznych wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
  6. Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii.

Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, którzy  ukończyli kursy lub szkolenia przygotowujące do uzyskania wyżej wymienionych certyfikatów.Kandydaci zobowiązani są do przedłożenia odpowiednich zaświadczeń o ukończeniu kursu lub szkolenia, wydanych przez jedną z instytucji wymienionych powyżej.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 72 pkt. za konkurs świadectw oraz do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

Kandydat posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy ( terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny) otrzymuje dodatkowe punkty.

1) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata. W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny od 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 72 pkt

1) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata. W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny od 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 72 pkt oraz do 10 pkt za kwalifikacje zawodowe.

Kandydat posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik farmaceutyczny, technik technologii żywności) otrzymuje dodatkowe punkty.

1) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata

W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 72 pkt

1) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologii i chemii

W sytuacji, gdy kandydat nie zdawał żadnego z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 72 pkt za konkurs świadectw oraz do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

Kandydat posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy ( technik usług kosmetycznych) otrzymuje dodatkowe punkty.

1)  W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty z następujących przedmiotów maturalnych:

 • język polski
 • język obcy
 • dodatkowy przedmiot wybrany przez kandydata. W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny od 2022 r. za przedmiot wybrany uznaje się przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym jako obowiązkowy, a w przypadku, gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowiązkowy egzamin z matematyki.

Kandydaci będący absolwentami szkół ponadpodstawowych mundurowych lub klasy mundurowej w szkole ponadpodstawowej, uzyskują maksymalną liczbę punktów za wybrany przedmiot. Kandydaci zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu:

 1. klasy o profilu mundurowym,
 2. certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej,
 3. oddziału przygotowania wojskowego.

Kandydat uzyskuje maksymalną liczbę punktów z wybranego przedmiotu, jeżeli jest laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu Wiedza o Polsce i świecie współczesnym lub Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są również punkty z egzaminu sprawnościowego obejmującego:

 • pływanie stylem dowolnym na dystansie 50 m;
 • podciąganie na drążku wysokim dla mężczyzn lub ugięcia ramion w podporze przodem dla kobiet,
 • skłony tułowia z leżenia w czasie 2 min;
 • bieg na dystansie 1 km;

3) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 72 pkt. za konkurs świadectw oraz do 60 pkt. za sprawność fizyczną tj. 4 konkurencje po 15 pkt. każda. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin sprawnościowy należy w każdej konkurencji uzyskać co najmniej 8 pkt.

Kierunki studiów stacjonarnych II stopnia:

W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

3) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

1) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

1) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

1) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

2) W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.