Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się
do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.