W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych.

Wymiar godzin oraz termin realizacji praktyki zawodowej mogą się różnić zależnie od wybranego kierunku studiów oraz naboru. Szczegółowe informacje o warunkach odbycia dostępne są w sekcjach poniżej dedykowanym poszczególnym kierunkom studiów.

Dane kontaktowe:

Biuro Praktyk Zawodowych AWFiS

pokój: 18, blok A

telefon: (+58) 55 47 367

 

Koordynator ds. Praktyk kierunku Fizjoterapia:

mgr Afrodyta Zielińska – dyżur: poniedziałek 15:00-17:00, środa 14:30-16:30, afrodyta.zielinska@awf.gda.pl

 

Koordynator ds. Praktyk kierunku Sport:

dr Krzysztof Makowski – dyżur: poniedziałek, środa 8:30-9:45, krzysztof.makowski@awf.gda.pl

 

Koordynator ds. Praktyk kierunku Sport (w jęz. ang.) oraz wolontariat:

mgr Dominik Duda – dyżur: poniedziałek 12:45-14:45, środa 14:30-16:30, dominik.duda@awf.gda.pl

 

Koordynator ds. Praktyk kierunku Terapia Zajęciowa:

dr Marta Holeksa – dyżur: …, marta.holeksa@awf.gda.pl

 

Koordynator ds. Praktyk kierunku Turystyka i Rekreacja:

dr Piotr Wojdakowski – dyżur: wtorek 8:30-11:00, piotr.wojdakowski@awf.gda.pl

 

Koordynator ds. Praktyk kierunku Wychowanie Fizyczne:

dr Agnieszka Cybulska – dyżur: czwartek 10:15-14:15, agnieszka.cybulska@awf.gda.pl

mgr Michał Kosiński – dyżur: poniedziałek 10:00-13:00, środa 10:00-13:00, michal.kosinski@awf.gda.pl

Proces weryfikacji oraz ujednolicania dokumentacji trwa. Już niedługo będą mogli Państwo samodzielnie je pobrać, jednak na chwilę obecną prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednim dla danego kierunku studiów koordynatorem.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, w znaczącym stopniu utrudniającą realizację przez studentów kierunku turystyka i rekreacja godzin „na rzecz AWFiS”, w ramach praktyki zawodowej, tę część w wymiarze 40 godzin należy zrealizować w ramach studenckiej praktyki wdrożeniowej.

Studenci, zgodnie z obowiązującym planem studiów, w celu rozliczenia praktyki wdrożeniowej na kierunku turystyka i rekreacja, zobligowani są do złożenia kompletnej dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie praktyki w wymiarze 240 godzin.

Praktyka w ramach projektów realizowanych przez AWFiS pozostaje jako możliwość realizacji wdrożeniowej praktyki zawodowej.

Zarządzenie nr 11/2020-2021 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, na podstawie Zarządzenia Rektora nr 95/2020 z dnia 11 września br., dot. organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021,  informuję iż dopuszcza się zaliczenie wolontariatu na podstawie udokumentowanej (załącznik nr 1 Komunikatu nr 43, link poniżej) formy:

– pomocy w powiatowych, wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

– pomocy w ośrodkach ochrony zdrowia,

– pomocy seniorom,

– innej pomocy na rzecz walki z pandemią COVID-19.

Komunikat nr 43 Dziekana wydziału KF w sprawie formy zaliczenia wolontariatu w r.a. 20202021

KOMUNIKAT NR 51/2020-2021 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z dnia 07.12.2020 r.

 

Od dnia 07 grudnia br. zostaje przywrócona możliwość realizacji przedmiotu „Praktyka śródroczna” dla studentów II roku 2 stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne.

Jednocześnie zostaje wydłużony termin realizacji w/w praktyki do 2 kwietnia 2021 r.

Komunikat nr 51/2020-2021 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej