W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych.

Wymiar godzin oraz termin realizacji praktyki zawodowej mogą się różnić zależnie od wybranego kierunku studiów oraz naboru. Szczegółowe informacje o warunkach odbycia dostępne są w sekcjach poniżej dedykowanym poszczególnym kierunkom studiów.

Dane kontaktowe:

Biuro Praktyk Zawodowych AWFiS

Dominika Fopke

dyżur: poniedziałek – czwartek 11:00 – 14:00, piątek – nieczynne

praktyki@awf.gda.pl

pokój: 1, blok A

telefon: (+58) 55 47 323

Proces weryfikacji oraz ujednolicania dokumentacji trwa. Już niedługo będą mogli Państwo samodzielnie je pobrać, jednak na chwilę obecną prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednim dla danego kierunku studiów koordynatorem.

Zapraszamy na praktyki

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, w znaczącym stopniu utrudniającą realizację przez studentów kierunku turystyka i rekreacja godzin „na rzecz AWFiS”, w ramach praktyki zawodowej, tę część w wymiarze 40 godzin należy zrealizować w ramach studenckiej praktyki wdrożeniowej.

Studenci, zgodnie z obowiązującym planem studiów, w celu rozliczenia praktyki wdrożeniowej na kierunku turystyka i rekreacja, zobligowani są do złożenia kompletnej dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie praktyki w wymiarze 240 godzin.

Praktyka w ramach projektów realizowanych przez AWFiS pozostaje jako możliwość realizacji wdrożeniowej praktyki zawodowej.

Zarządzenie nr 11/2020-2021 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej

Program studenckich praktyk – wolontariat

dla studentów studiów wszystkich kierunków Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Dokument przygotowany dla opiekunów praktykantów oraz osób odbywających praktyki

Praktyki wolontariat są formą praktycznego kształcenia, która ma przynosić wymierne korzyści zarówno studentom, jak i organizacjom, w których wolontariat się odbywa. Dla studentów jest to często jeden z pierwszych kroków w karierze zawodowej i możliwość pozyskania doświadczenia. Wolontariat uczy ofiarności, przedkładania osiągania wspólnego celu ponad swoje potrzeby. Dla firm lub organizacji korzyściami jest wsparcie wolontariuszy w codziennej pracy, podczas wydarzeń cyklicznych oraz okolicznościowych. Ponadto jest to możliwość poznania wolontariusza pod kątem perspektywy jego późniejszego zatrudnienia, czyli w praktyce nieodpłatnie sprawdzenia jego przydatności dla organizacji.

Miejscem odbywania praktyk mogą być:

  1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w ramach sportu akademickiego poprzez reprezentowanie uczelni,
  2. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu podczas asystowania przy badaniach pracowników Uczelni,
  3. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Sportowy AZS AWFiS Przy wykonywaniu prac wolontariackich związanych projektami i wydarzeniami wymienionych podmiotów,
  4. Organizacje sportowe: kluby, stowarzyszenia, związki, spółki lub inne jednostki będące organizatorami sportu na poziomie profesjonalnym lub amatorskim,
  5. Przedsiębiorstwa mające ścisły związek z organizacjami sportowymi na zasadzie partnerstwa, sponsoringu lub innej współpracy marketingowej,
  6. Organizacje pozarządowe wspierające rozwój sportu amatorskiego lub profesjonalnego w Polsce.

Wymiar czasowy praktyki wolontariat/wolontariat: w zależności od harmonogramu studiów na kierunku i roku.

Opieka nad praktykantem: Wolontariusz powinien wykonywać swoje zadania pod okiem opiekuna, który zleca je mu, odpowiada na jego pytania oraz ocenia jakość wykonanych prac. Nie powinno to pochłaniać więcej niż 10% czasu opiekuna. W miarę możliwości student powinien mieć jak największą swobodę wykonywania zadań samodzielnie, aby mógł analizować, oceniać sytuację i uczyć się podejmować decyzję oraz poznać konsekwencje swoich ruchów.

Ocena: jest wystawiona przez koordynatora ds. praktyk AWFiS w Gdańsku na podstawie oceny zaświadczenia.

Okres odbywania: student może odbyć wolontariat w dowolnym momencie podczas trwania swojego cyklu studiów. Niemniej zobligowany jest do rozliczenia się w trakcie trwania semestru na którym ma zaplanowane praktyki – wolontariat w programie studiów.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, na podstawie Zarządzenia Rektora nr 95/2020 z dnia 11 września br., dot. organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021,  informuję iż dopuszcza się zaliczenie wolontariatu na podstawie udokumentowanej (załącznik nr 1 Komunikatu nr 43, link poniżej) formy:

– pomocy w powiatowych, wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

– pomocy w ośrodkach ochrony zdrowia,

– pomocy seniorom,

– innej pomocy na rzecz walki z pandemią COVID-19.

Komunikat nr 43 Dziekana wydziału KF w sprawie formy zaliczenia wolontariatu w r.a. 20202021