W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku tworzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, działający na podstawie Zarządzenia Rektora AWFiS/31/2021 z dnia 26 lutego 2021 – w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora AWFiS nr 36/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. (tekst jednolity ogłoszony Zarządzeniem Rektora AWFiS nr 71/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.) oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu

Wszystkie świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawane są zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz obowiązującym w AWFIS Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przepis art. 8 ust. 1 Ustawy o zakładowym funduszu socjalnym stanowi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Świadczenie socjalne nie jest świadczeniem należnym, lecz uznaniowym, przyznawanym wyłącznie osobom spełniającym kryteria określone w ustawie i regulaminie zakładowym.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń socjalnych są pracownicy, emeryci i renciści AWFIS, członkowie rodzin (współmałżonek i dzieci do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia 25 roku życia), członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach AWFIS, jeżeli byli na ich wyłącznym utrzymaniu.

Podstawą przyznawania świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz określonym przychodem przypadającym na osobę w gospodarstwie domowym w danym roku kalendarzowym.

Wnioski o świadczenia socjalne winny być składane lub przesyłane pocztą do Działu Organizacyjnego Kadr i Plac na drukach obowiązujących na dany rok.

 Wszystkie wnioski należy składać terminowo.

Prosimy o składanie kompletnych wniosków, gdyż tylko takie mogą zostać zaopiniowane i rozpatrzone. 

WNIOSEK ŚWIADCZENIE ŚWIĄTECZNE

Wnioski i Oświadczenia

Kontakt:

ul. Czyżewskiego 30A,
pok. nr 301 (Budynek administracyjny),

tel. 58 55 47 120

e-mail: funduszsocjalny@awf.gda.pl

Godziny przyjęć interesantów:

od poniedziałku do piątku w godzinach  7:00 – 15:00