Szanowni Państwo,

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zawarła umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym z NN Investment Partners TFI.

UDZIAŁ W PPK

Do PPK zostanie automatycznie zapisana każda osoba zatrudniona, która ukończyła 18 rok życia, ale nie ukończyła 55 roku życia i nie złożyła deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Osoby, które ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70. roku życia, mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swójwniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK”.  

Osoby, które ukończyły 70. rok życia, nie mogą przystąpić do PPK.

Udział w PPK jest dobrowolny, co oznacza, że osoba zatrudniona może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdej chwili. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK następuje na podstawie deklaracji złożonej do Działu Organizacyjnego Kadr i Płac w formie pisemnej wypełniając „deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”.

Osoba, która złoży deklarację rezygnacji z wpłat do PPK zostanie automatycznie zapisana do udziału w PPK po upływie 4 lat od daty rezygnacji, chyba, że przed upływem 4 lat ponownie złoży deklarację rezygnacji z wpłat do PPK.

Za osobę zatrudnioną uważa się:

  • pracownika,
  • osobę wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług,

– podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu w Rzeczpospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

WPŁATY FINANSOWANE PRZEZ OSOBĘ ZATRUDNIONĄ

Wpłaty podstawowe finansowane przez osobę zatrudnioną są obliczane i pobierane przez pracodawcę w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Pracownik będzie co miesiąc przeznaczać na swój rachunek PPK środki w wysokości 2% swojego wynagrodzenia.

W przypadku osób osiągających najniższe dochody wpłata podstawowa może jednak być niższa. Dotyczy to pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Wpłata podstawowa dla takich osób może wynosić od 0,5% do 2% wynagrodzenia. Pracodawca zastosuje niższą wpłatę podstawową po złożeniu przez pracownika stosownej „deklaracji w zakresie finansowania wpłat podstawowych do PPK”.  

Ponadto, pracownik może zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych – w wysokości do 2% wynagrodzenia wypełniając „deklarację w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK”.

Wpłaty podstawowe i wpłaty dodatkowe finansowane przez pracownika mogą więc zasilać rachunek PPK do maksymalnej wysokości 4% wynagrodzenia miesięcznie.

WPŁATY FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ

Wpłata podstawowa finansowana przez AWFiS wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika. Wpłata finansowana przez pracodawcę jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a podatek będzie potrącany z wynagrodzenia pracownika po miesiącu, którego dotyczy wpłata.

WPŁATY POWITALNE I DOPŁATY ROCZNE OD PAŃSTWA

Osoba zapisana do PPK raz w roku otrzyma dopłatę roczną w wysokości 240 zł, a ponadto jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Wpłatę powitalną otrzymają pracownicy, którzy przez co najmniej 3 pełne miesiące będą uczestnikami PPK i za co najmniej 3 miesiące dokonają wpłat podstawowych.

Dopłatę roczną natomiast otrzymają uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe łącznie z wpłatami od pracodawcy w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2%, muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

ORYGINALNIE PODPISANE DEKLARACJE W FORMIE PAPIEROWEJ NALEŻY SKŁADAĆ DO DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO KADR I PŁAC, P. NR 301.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel: 58 55 47 178 i 58 55 47 381

Instrukcja logowania do serwisu transakcyjnego nntfi24.pl