W tej zakładce znaleźć możesz informacje o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

Ordery i odznaczenia stanowią najwyższe wyróżnienie w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ordery i odznaczenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego składa się wnioski o nadanie następujących orderów i odznaczeń państwowych:

 • Orderu Orła Białego – najwyższego orderu Rzeczypospolitej Polskiej, który nadawany jest za znamienite zasługi zarówno cywilne jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Orderu Odrodzenia Polski – jest to nagroda za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, tj.: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną i wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami;
 • Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – jest to nagroda za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami;
 • Krzyża Zasługi – jest to nagroda dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną;
 • Medalu Za Długoletnią Służbę – jest to nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:
  1. po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę (I stopień);
  2. po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę (II stopień);
  3. po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę (III stopień).

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z dnia 13.01.2014, poz. 64):

 1. wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania,
 2. wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą,

Proponowany termin składania wniosków: do 31 marca danego roku kalendarzowego.

Ordery i odznaczenia w Ministerstwie Sportu

Do Ministerstwa Sportu składa się wnioski o nadanie Odznaki za Zasługi dla Sportu.

Zasady rozpatrywania wniosków o nadanie odznaki ”Za Zasługi dla Sportu” reguluje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2017 r, poz. 2171).

Podstawą złożenia stosownego wniosku jest spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w § 2 ww. rozporządzenia, tj.:
odznaka może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w tym za:

 • wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie spor­towym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,
 • publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu,
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu,
 • wspieranie sportu.

Warunkiem formalnym dla rozpatrzenia wniosku o przyznanie odznaki jest złożenie pisma przewodniego wraz z wypełnionym wnioskiem o nadanie odznaki (przykładowy wzór wniosku) dla osoby, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • okresów pracy zawodowej lub społecznej w sporcie,
 • informacji (we wniosku „uzasadnienie wniosku”) przedstawiającej wybitne osiągnięcia osoby wnioskowanej do nadania odznaki, w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć z ostatnich trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku lub po otrzymaniu odznaki niższego stopnia, jeżeli taka odznaka została przyznana.

Pismo przewodnie wraz z wnioskiem o przyznanie odznaki należy złożyć nie później niż 60 dni przed proponowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki.

Ordery i odznaczenia w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej składa się wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:

 • autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,
 • nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
 • autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,
 • nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,
 • działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,
 • wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,
 • innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

Wnioski o nadanie Medalu powinny być prawidłowo przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym na obowiązującym formularzu.

Wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przekazywać do 31 marca 2020 r.

Zasady rozpatrywania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji narodowej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).