ZESPÓŁ DS. ANALIZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Skład Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia:

 

  • dr hab. Jakub Kortas prof. AWFiS – przewodniczący
  • mgr inż. Patrycja Rakowska-Smoszna – członek
  • Małgorzata Materka – członek

Zadania Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia:

 

  • Przeprowadzanie badań ankietowych oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji z nimi związanych,
  • Ewaluacja i doskonalenie narzędzi służących ocenie jakości kształcenia,
  • Opracowanie i doskonalenie metodologii badań ankietowych,
  • Opracowanie wyników ankietyzacji i sporządzanie z nich raportów na potrzeby Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia,
  • Formowanie wstępnych wniosków z analizy wyników badań ankietowych
  • Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia współpracuje z Uczelnianą Komisją ds. Jakości i Programów Studiów oraz Radą Programową ds. Jakości i Programów Studiów określonego kierunku,
  • Zespół ds. Analiz i Jakości Kształcenia, nie później niż do końca danego roku akademickiego, przedstawia raport z podjętych działań Prorektorowi ds. Kształcenia oraz Przewodniczącemu Rady Programowej ds. Jakości i Programów Studiów określonego kierunku.