STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bezpośredni nadzór sprawuje:

REKTOR

Tworzenie i realizacja założeń Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia:

Prorektor
ds. Kształcenia 
Uczelniana Komisja
ds. Jakości i Programów Studiów
Rady Programowe
ds. Jakości i Programów Studiów
Akademickie Centrum Karier
Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia