PKA dokonuje ewaluacji kształcenia się w formie oceny programowej lub oceny kompleksowej.

Polega na cyklicznej ocenie jakości kształcenia na kierunku studiów.
Przeprowadzając ocenę programową, bierze się pod uwagę szczególności:
1. Konstrukcję programu studiów: koncepcję, cele kształcenia i efekty uczenia się.
2. Realizację programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizację zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizację procesu nauczania i uczenia się.
3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągniętych przez studenta efektów uczenia się, zaliczenie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie.
4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry.
5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie.
6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój i doskonalenie form wsparcia.
7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku.
8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejście na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia.
9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach.
10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów.
Ocena programowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej. Pozytywna ocena programowa jest wydawana na okres do 6 lat.
Polega na ocenie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni.
Przeprowadzając ocenę kompleksową, bierze się pod uwagę w szczególności skuteczność działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni we wszystkich dziedzinach, w których prowadzone jest kształcenie.
Ocena kompleksowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo odmową wydania oceny pozytywnej.
Pozytywna ocena kompleksowa jest wydawana na okres od 3 do 8 lat.

PKA może przyznać Certyfikaty Doskonałości Kształcenia stanowiące potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu w następujących kategoriach:

  • Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku;
  • Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów;
  • Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej;
  • Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Kryteria oceny programowej zostały określone na drodze Rozporządzenia MNiSzW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej. Natomiast szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny programowej i oceny kompleksowej, zasady doboru kierunków studiów do oceny programowej
w danym roku oraz zasady przyznawania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia zostały określone w Statucie PKA.