Rozmowy kwalifikacyjne z języka polskiego dla cudzoziemców odbędą się dnia 12.07.2022.

Link do spotkania on-line (razem z dokładną godziną) zostanie dostarczony kandydatom indywidualnie.

FAQ

Jakie studia I stopnia są dostępne? (Studia w języku polskim)

 • Wychowanie Fizyczne
 • Sport
 • Turystyka i Hotelarstwo
 • Fizjoterapia (jednolite magisterskie – 5 lat)
 • Terapia Zajęciowa
 • Diagnostyka sportowa
 • Aktywność Fizyczna i Terapia Środowiskowa
 • Trener Personalny i Fitness
 • Dietetyka w Sporcie i Rekreacji
 • Kosmetologia

Jakie studia II stopnia są dostępne? (Studia w języku polskim)

 • Wychowanie Fizyczne
 • Sport
 • Turystyka i Rekreacja
 • Zarządzanie w Sporcie

Kiedy rozpoczynają się studia?

Studia na wszystkich kierunkach i stopniach rozpoczynają się 1 października.

Ile kosztują studia? (jeden rok akademicki) (studia w języku polskim)

 • Wychowanie Fizyczne – 2500 EURO
 • Sport – 2500 EURO
 • Turystyka i Rekreacja – 2500 EURO
 • Fizjoterapia (jednolite magisterskie – 5 lat) – 3300 EURO
 • Terapia Zajęciowa – 2500 EURO
 • Turystyka i Hotelarstwo – 2500 EURO
 • Diagnostyka Sportowa – 2500 EURO
 • Kosmetologia – 2500 EURO
 • Dietetyka w Sporcie i Rekreacji – 2500 EURO
 • Trener Personalny i Fitness – 2500 EURO
 • Zarządzanie w Sporcie – 2500 EURO
 • Aktywność Fizyczna i Terapia Środowiskowa – 2500 EURO

*Wskazana kwota jest za 1 rok akademicki. Ta sama kwota obowiązuje na studiach I i II stopnia. 

Zwolnienia z opłat za studia (studia w języku polskim)

Art.  324.  [Zwolnienie cudzoziemca z opłat za studia]

 

 1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 163 ust. 2, na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie:

1) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;

2) decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

 1. Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5, nie pobiera się od:

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622);

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 1. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 2 pkt 2-8 nie może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1.
 2. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293).

Jak długo trwają studia?

Studia I stopnia trwają: 3 lata (6 semestrów) ;

Studia jednolite magisterskie trwają: 5 lat (10 semestrów).

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry)

Od kiedy do kiedy trwa rekrutacja na rok akademicki 2022/2023?

 • Rejestracja rozpoczyna się: 18 maja 2021 r.
 • Na studia I stopnia rekrutacja trwa do 7 lipca,  na studia II stopnia rekrutacja trwa do 15 września 2022 r.

Co to jest IRK?

IRK (w skrócie) – to inaczej Internetowa Rekrutacja Kandydata. Jest to strona internetowa, na której kandydat na studia wyższe może ubiegać się o zostanie studentem na AWFiS w Gdańsku.