Repozytorium Centrum Otwartej Nauki – (link do strony)

 

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki adresowane jest do całego polskiego środowiska naukowego. Można w nim udostępniać różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak: artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.

Dostęp do wszystkich materiałów umieszczonych w repozytorium jest otwarty – każdy, kto ma dostęp do Internetu, może się z nimi zapoznać.

Umieszczenie publikacji w repozytorium jest darmowe, proste i nie zabiera dużo czasu – wystarczy kilka minut, aby udostępnić swój tekst czytelnikom na całym świecie.

Udostępnianie publikacji naukowych w repozytorium wiąże się z szeregiem korzyści dla autorów:

 

  • zwiększenie widoczności publikacji;
  • ułatwienie wyszukiwania publikacji (np. poprzez wyszukiwarki takie jak Google Scholar);
  • wzrost cytowań;
  • promocja osiągnięć badawczych;
  • ułatwienie komunikacji naukowej;
  • ułatwienie wykrywania plagiatów;
  • trwała archiwizacja i bezpieczne przechowywanie materiałów.

Repozytorium może być znakomitym źródłem wiedzy i informacji dla studentów i innych osób zainteresowanych rezultatami najnowszych badań naukowych.

 

Licencjonowane bazy naukowe

dostęp z komputerów uczelnianych

Pracownicy studencj i i doktoranci mają możliwość założenia dostępu domowego, zdalnego do bazy(EBSCO)

kontakt : Ośrodek Informacji Naukowej tel. 58 55 47 148 lub 58 55 47 390, e-mail : oin@awf.gda.pl

Zasady korzystania z licencjonowanych baz danych określa Regulamin Udostępniania Zbiorów

 

Na konkretne zamówienie czytelnika zawierające : autora, tytuł, nazwę czasopisma, numer, rok wydania i strony, w granicach dozwolonych prawem autorskim, możemy wykonać skan artykułu i przesłać pocztą elektroniczną.

 

BAZY NA PORTALU
Wirtualna Biblioteka Nauki:
 
Ebsco
umożliwia dostęp do bibliograficznych i pełnostekstowych baz naukowych
Web of Science (Web of Knowledge)
obejmuje pakiet Web of Science zawierający trzy bazy abstraktowo – bibliometryczne (tzw. indeksy cytowań: Science CitationIndex Expanded, Social Science Citation Index oraz Art & Humanities Citation Index), oraz dodatkowe bazy Conference Proceedings Citation Index oraz Journal Citation Report – rocznik bieżący.
   
Scopus
Od 2012 roku Scopus jest udostępniany w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej, której koszt jest ponoszony w całości przez MNiSW. Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych,medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism ( z których ponad 1800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi z USA. Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji. Oferuje również narzędzia analityczne dotyczące parametrów naukometrycznych m.in. cytowalności autorów oraz wskaźników dotyczących zawartości publikacji.
Wiley Blackwell
Czasopisma Wiley-Blackwell są od roku 2012 udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wrazz archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library.  Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM.Instytucje objęte licencją Wiley-Blackwell mogą dodatkowo kupować wersje drukowane dowolnych czasopism z całej kolekcji w cenie DDP (15% ceny katalogowej). 
Springer
pozwala na dostęp do około 1140 czasopism Springer.
Narodowy program publikacji naukowych
Springer Open Choice / Open Access dla autorów z Polski :
http://vls.icm.edu.pl/zasady/2010/krajowe/SpringerOpenChoice.html
 Nature (dostęp od 2006 r.)
dostęp do baz w ramach krajowej licencji akademickiej firmowanej przez MNiSW.  Więcej informacji (w tym o zasadach licencji) na stronię ICM 
 Science (dostęp od 1997 r.)
dostęp do baz w ramach krajowej licencji akademickiej firmowanej przez MNiSW.  Więcej informacji (w tym o zasadach licencji) na stronię ICM 

 

Czasopisma na platformie OvidSP – zobacz

ACSM’S Health & Fitness Journal
American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation
Exercise & Sport Sciences Reviews
Journal of Strength & Conditioning Research
Medicine & Science in Sports & Exercise
National Strength & Conditioning Association Journal
National Strength Coaches Association Journal
Strength & Conditioning
Strength & Conditioning Journal

 

Polska Bibliografia Lekarska
Baza danych Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Dziale Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL