Misja i zadania Biblioteki AWFiS w Gdańsku

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku jest jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych i usługowych, wspierającą procesy naukowo- badawcze i edukacyjne Uczelni. Zaspokaja również potrzeby biblioteczno – informacyjne czytelników nie związanych z AWFiS.

Szeroko rozumiana kultura fizyczna – również ta, związana z Pomorzem, wyznacza główny kierunek pozyskiwania literatury, czasopism i baz w formie elektronicznej przez Bibliotekę. Ochrona i upowszechnianie wyjątkowego w skali regionu księgozbioru wynika z poczucia dbałości o dziedzictwo nauki, jakie zostało jej powierzone i ze świadomości, że wydawnictwa dotyczące kultury fizycznej stanowią część dorobku kultury narodowej.

Zadania

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów w formie tradycyjnej jak i elektronicznej,
  • zapewnienie i stałe unowocześnianie dostępu do globalnych zasobów informacyjnych,
  • podnoszenie jakości usług poprzez rozwijanie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy,
  • szkolenia biblioteczne czytelników w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania informacji naukowej,
  • dokumentowanie działalności naukowej pracowników AWFiS w Gdańsku,
  • promocja Biblioteki w środowisku Trójmiasta,
  • współpraca z instytucjami, ośrodkami związanymi z nauka i kulturą w kraju i na świecie,
  • propagowanie pozytywnych wartości, jakie niesie ze sobą kultura fizyczna i sport.

opracowanie Alicja Kruszyńska