ETAPY ROZWOJU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU  W GDAŃSKU :

 

Biblioteka szkolna:

1952 – 1957 – Biblioteka Technikum Wychowania Fizycznego.
1957 – 1969 – Biblioteka Studium Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego.

 

Biblioteka naukowa:

1969 – 1981 – Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego.
1981 – 2001 – Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego.
2001 –          – Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

WAŻNIEJSZE DATY W HISTORII BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ :

1952 – Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Sportowego w Gdańsku przekazuje
bibliotece księgozbiór w liczbie 2000 woluminów. Biblioteka mieści się w świetlicy przyszkolnej.
Opiekun biblioteki – nauczycielka języka polskiego.

1957 – Biblioteka otrzymuje nowy lokal – dwa pomieszczenia – w głównym budynku szkoły.
Przyznanie etatu pedagogicznego dla jednego bibliotekarza.
Księgozbiór liczy 4384 woluminy.
Czytelnicy pomagają w pracach bibliotecznych.

1957 – 1962 – Biblioteka obsługuje równocześnie dwie szkoły TWF i SNWF.

1964 – 1966 – Biblioteka przystępuje do akcji ogólnokrajowej – tworzenia
Centralnego Katalogu Wychowania Fizycznego i Sportu.
Pozyskanie do pracy na pół etatu pracownic emerytowanych biblioteki.

1966 – Otrzymanie pierwszej maszyny do pisania, przeznaczonej do kopiowania kart katalogowych.

1969 – Biblioteka zyskuje miano placówki naukowej przy powstałej Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego.
Zbiory liczą 20 000 woluminów, prenumerata czasopism – 100 tytułów rocznie.
Powstaje 7 bibliotek zakładowych, nad którymi nadzór sprawuje Biblioteka Główna.

1969-1979 – Wzrost etatów do 8 w 1979 poprzez pozyskiwanie wysokokwalifikowanych bibliotekarzy z renomowanych bibliotek naukowych Trójmiasta.
Intensywna rozbudowa zbiorów, profilowanie nabytków pod kątem potrzeb nowej uczelni wyższej.
Roczne przyrosty zbiorów – ponad 4 tys. wol. nie licząc czasopism.
Rozpoczęcie działalności Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Całość pracy z czytelnikiem odbywa się w gmachu głównym uczelni.
Zbiory liczą 41 200 woluminów w 1978 roku.

1969-1973 – Opracowanie alfabetyczne zbiorów według obowiązujących norm dla bibliotek uczelni wyższych.

1974 – Rozpoczęcie tzw. wymiany bibliotecznej.

1975 – Rozpoczęcie opracowania rzeczowego zbiorów (katalog przedmiotowy).

1979-1984 – Opuszczenie gmachu głównego uczelni i prace w warunkach pomieszczeń zastępczych tzw. domontu nr 2.

1979 – Zmiana wewnętrznej organizacji zbiorów – Wydzielenie czasopism, zbiorów materiałowych tzw. We oraz zbiorów specjalnych.

1980 – pozyskanie przez uczelnię części zespołu dworsko – ogrodowego Ludolphino, późniejszej siedziby Biblioteki Głównej, klubu studenckiego i AZS.

1980 – Wprowadzenie struktury oddziałowej w Bibliotece :
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Udostępniania Zbiorów
(Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, magazyny książek), Samodzielna Sekcja Czasopism
(Czytelnia Czasopism, magazyn czasopism).
Likwidacja bibliotek zakładowych.

1980-1984 – Wzrost etatów z 8 do 16 osób.

1981 – Przyznanie przez władze uczelni dworku Ludolphino na siedzibę Biblioteki Głównej.

1981-1984 – Remont „dworku” połączony z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb biblioteki.

1984 – Przeprowadzka biblioteki do budynków zespołu podworskiego Ludolphino, położonego w parku, w sąsiedztwie budynków uczelni.
Po roku 1984 odbudowa pomieszczeń magazynowych dla druków zwartych i czasopism.
Na powierzchni 585 m2 zorganizowano Czytelnię Ogólną, Czytelnię Czasopism, Wypożyczalnię z informatorium katalogowym, a także pracownie dla wszystkich służb bibliotecznych.

1985 – Rekordowa liczba nabytków w jednym roku – 5220 wol.

1991 – Podpisanie, wspólnie z Politechniką Gdańską, Akademią Medyczną i Uniwersytetem Gdańskim, deklaracji utworzenia Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej – TASK

1992-2008 – W skład Biblioteki wchodzi Archiwum uczelniane.

1993 – Włączenie do Biblioteki Ośrodka Informacji Naukowej(powstał w 1972 jako jednostka uczelni).
OIN tworzy wówczas bazę publikacji naukowych pracowników AWF (wydawanych
od 1970 r.) i bazę prac magisterskich.
Bazy tworzone są w systemie CDS/ISIS.

1995 – Powstaje Trójmiejski Zespół Biblioteczny, działający jako komisja Rady Użytkowników TASK.
TZB utworzono dla współpracy bibliotek wdrażających i użytkujących system VTLS VIRTUA.

1996-1997 – Remont budynku biblioteki połączony z komputeryzacją.
Biblioteka częścią międzyuczelnianej sieci komputerowej (podłączenie kabla światłowodowego).

1998 – Zakupu licencji programu VTLS Virtua, kooperacja z TZB, baza osadzona na serwerze Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

2000 – Baza OIN CDS/ISIS włączona w system Expertus, który umożliwia udostępnianie
jej w Internecie i na CD ROM.

2001 – Rozpoczęcie prac przygotowujących do wdrażanie systemu VTLS Virtua.

2002 – Przystąpienie do współtworzenia Narodowego Uniwersalnego Katalogu centralnego
– NUKAT.

2003 – Rejestracja i opracowanie alfabetyczne i przedmiotowe zbiorów wyłącznie w systemie VTLS Virtua.
Retrokonwersja zbiorów.

2003 – Wdrożenie modułu Wypożyczalni.

2004 – Początek prac nad opracowaniem wydawnictw ciągłych w systemie VTLS Virtua.

2004 – Bibliotekarze tworzą stronę domową Biblioteki Głównej AWFiS
(we współpracy z uczelnianym oddziałem informatycznym).

2005 – Udział w pracach nowopowstałego Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego.
Prace w dwóch grupach : ds. ujednolicenia zasad korzystania ze zbiorów bibliotek
i ds. digitalizacji zbiorów.

2006 – Uzyskanie dostępu do Online Computer Library Center (OCLC)

2008 – Podpisanie porozumienia członków ZBNWP w sprawie digitalizacji zbiorów.
Bibliotekarze tworzą drugą, nowszą wersję strony internetowej Biblioteki Głównej AWFiS.
(we współpracy z uczelnianym oddziałem informatycznym).
Liczba etatów z 20 zmniejsza się do 18 osób.

2009 – Wchodzi w życie nowy regulamin udostępniania zbiorów, uwzględniający komputeryzację biblioteki.

2009 – Realizacja projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (Projekt dofinansowany
ze środków unijnych).

2010 –  Zmniejszenie ilości etatów bibliotecznych.

2012 – Wdrożenie systemu szkolenia bibliotecznego online.

2013 –2014– Restrukturyzacja Biblioteki Głównej związana z „Programem naprawczym”
dla AWFiS w Gdańsku.
Liczba etatów w bibliotece – 10.

2015 – Biblioteka Główna włączona w program Polskiej Bibliografii Naukowej. Tworzy bazę i sprawozdaje publikacje pracowników wydziałów : Wychowanie Fizyczne, Turystyka
i Rekreacja, Rehabilitacja i Kinezjologia. Bibliografia tworzona od roku 2013.

2016 – Rozpoczęcie prac związanych z planem rozbudowy nowej siedziby Biblioteki Głównej.

2016 – 2017 – Zakup i rozpowszechnienie pierwszego zbioru IBUK Wydawnictwa PWN.

 

Obecnie – BIBLIOTEKA GŁÓWNA swoje zbiory udostępnia poprzez w pełni skomputeryzowane :
Wypożyczalnię, Czytelnię Ogólną, Czytelnię Czasopism, Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, Ośrodek  Informacji Naukowej.
Posiada ok 100 000 woluminów druków zwartych, zgromadzonych w czterech magazynach
na terenie biblioteki.
Prenumeruje 65 tytułów czasopism polskich i ponad 80 zagranicznych, również w formie on-line.
Zapewnia dostęp, z komputerów uczelnianych poprzez swoją stronę internetową, do bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych. Poprzez Ebsco (12 podbaz – 7 tys. tytułów czasopism elektronicznych), udostępnia bazy medyczne, turystyczne, pedagogiczne oraz bazy własne, tworzone w OIN, w systemie Expertus. Bazy własne obejmują : publikacje pracowników naukowych AWFiS, rozprawy doktorskie, prace magisterskie, prace dyplomowe, zawartość wybranych wydawnictw ciągłych.
Ilość opracowanych rekordów bibliograficznych, tworzonych w bazie VTLS Virtua
– ok. 25.000 (stan z grudnia  2008).
W ramach programu Virtua funkcjonuje i stale rozwija się, komputerowy katalog haseł przedmiotowych.
Ilość komputerowych kont czytelniczych – 5440. (stan z grudnia 2008).
Bibliotekarze tworzą wystawy tematyczne i okolicznościowe, uczestniczą (również czynne)
w konferencjach naukowych, wydarzeniach o charakterze naukowym i kulturalnym środowiska bibliotekarskiego, doskonalą warsztat zawodowy, angażują się w rozwój naukowy placówki.

 

 

KIEROWNICY I DYREKTORZY W HISTORII BIBLIOTEKI:

 I ETAP –  Biblioteka Szkolna

1952-1957 – Felicja Kurpiejewska – opiekun biblioteki (nauczycielka języka polskiego)
1957-1969 – mgr Janina Kibort (etat biblioteczny)


II ETAP – Biblioteka naukowa

1969-1970 – mgr Teresa Podgórska
1970-1971 – mgr Janina Kibort
1972-1979 – mgr Stanisława Miechowicz
1979-1995 –  dr Stefania Kamińska
1995-2007 – mgr Danuta Świrk
2007-2013 – kustosz dyplomowany mgr Jadwiga Ratkowska

2013           – mgr Alicja Kruszyńska

opracowanie Alicja Kruszyńska na podstawie zbiorów BG AWFiS