Przekazywanie materiałów do Bibliografii publikacji pracowników AWFiS w Gdańsku oraz oceny dorobku naukowego

 

Zgodnie z § 9 pkt.1 Rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 13 lipca 2012 (Dz.U. poz. 877) autor lub współautor publikacji lub monografii naukowej wskazuje jednostkę naukową jako miejsce realizacji badań naukowych.

– oświadczenie o afiliacji (druk do wypełnienia)

Publikacje należy dostarczać do Ośrodka Informacji Naukowej na bieżąco, po ich ukazaniu się
w druku lub otrzymaniu adresu DOI, w formie kserokopii lub drogą elektroniczną (w plikach pdf)
na adres: oin@awf.gda.pl

1. W przypadku artykułów i referatów/streszczeń zjazdowych kserokopia/plik pdf. powinny
zawierać:

– okładkę czasopisma ze wszystkimi danymi (tytuł, rok, numer, nr ISSN);

– stronę redakcyjną oraz artykuł z widocznymi numerami stron;

– w przypadku zjazdu : informacje zawierające wszystkie dane (nazwę, tytuł, datę i miejsce zjazdu)
oraz cały artykuł/referat/streszczenie z widocznymi numerami stron.

 

2. W przypadku rozdziałów z książek kserokopia/plik pdf powinny zawierać :

 

– okładkę, stronę tytułową, stronę redakcyjną (redaktor, rok i miejsce wydania, nazwę
wydawnictwa,  numer wydania, numer ISBN);

– spis treści;

– cały fragment (rozdział) z widocznymi numerami stron;

3. W przypadku książek, których autorami lub redaktorami są pracownicy AWFiS publikację należy przedstawić do wglądu, a w OIN pozostawić kserokopię/plik pdf jak w pkt. 2 plus ostatnią stronę numerowaną.

 

UWAGA!

Brak kompletu (afiliacja+tekst)

może skutkować niezaliczeniem prac do dorobku naukowego.