WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW

Możliwość zamawiania i wypożyczania książek mają tylko czytelnicy, którzy zalogują się do systemu bibliotecznego Virtua

 

Wzór logowania do systemu VIRTUA

LOGIN : 5400 nr albumu

HASŁO : PESEL

 

UWAGA Studenci I roku.
Zamawiając książkę w katalogu bibliotecznym po wpisaniu 10-cyfrowego loginu należy wygenerować hasło tymczasowe i wysłać na prywatnego maila.

 

 

Wypożycza się:

Studentom uczelni 6 tomów na 2 miesiące,

skrypty i podręczniki z sygnaturą We na 5 miesięcy

 

Pracownikom i studentom innych państwowych szkół wyższych Trójmiasta (zapisy do Biblioteki AWFiS na podstawie pisemnego skierowania z biblioteki swojej uczelni) – 2 tomy na 2 miesiące.

Nauczycielom akademickim AWFiS Gdańsk wypożycza się do 20 tomów na okres 1 roku,

 

Realizacja zamówień

Czas oczekiwania na odbiór zamówionych książek w Wypożyczalni zależy od natężenia ruchu, trwa średnio ok. 1 godz. Książki zamówione można odebrać w Wypożyczalni w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
Czytelnicy spoza uczelni mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki AWFiS na miejscu, w czytelniach.

 

Prosimy sprawdzać daty zwrotu książek na swoim koncie czytelniczym.

 

Prolongaty

Prolongaty wypożyczonej książki można dokonać: jeden raz bezpośrednio ze swojego konta czytelniczego (pod warunkiem, że książki nie są przetrzymane), a także informując bibliotekarza osobiście, telefonicznie (58) 554 71 35, lub za pośrednictwem Internetu prolongata@awf.gda.pl

 

Opłaty za przetrzymane książki prosimy wnosić
bezpośrednio na konto bankowe AWFiS :

CITI BANK HANDLOWY
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007

(Tytułem : opłata za przetrzymanie książek z Biblioteki)

DOWÓD ZAPŁATY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES prolongata@awf.gda.pl LUB OKAZAĆ W WYPOŻYCZALNI

 

CENNIK OPŁAT I USŁUG

Duplikat karty bibliotecznej (w przypadku jej zagubienia)  10 zł
Przekroczenie terminu wypożyczenia książki 0,50 zł. za dobę
Przekroczenie terminu wypożyczenia książki z Czytelni Ogólnej 10 zł. za dobę
Zagubienie, zniszczenie, oddanie książki niekompletnej 3-krotna wartość dzieła wycenionego według aktualnych stawek
Upomnienia wysyłane drogą pocztową 4 zł.
Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej  według rachunku

Nagrywanie plików na nośniki zewnętrzne :

– CD
– skan, format A4

 

4 zł.
1 zł za stronę

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 
I. Postanowienia wstępne
§1Biblioteka Główna świadczy usługi:a) udostępniania:• książek i podręczników,
• czasopism ,zeszytów naukowych, prasy,
• komputerowych katalogów i baz danych,b) informacji naukowej,c) szkolenia czytelników w zakresie bibliotecznego katalogu komputerowego, oraz
samodzielnych poszukiwań w zasobach elektronicznych,d) reprografii zbiorów oraz przenoszenia ich na wybrane nośniki elektroniczne.§2Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają:• pracownicy, studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych AWFiS,
• pracownicy, doktoranci i studenci państwowych szkół wyższych Trójmiasta,
• inne osoby zgodnie z przepisami korzystania z czytelni i wypożyczalni,
• instytucje i urzędy drogą Wypożyczeń Międzybibliotecznych.§31. Podstawowymi dokumentami uprawniającymi do korzystania ze zbiorów
bibliotecznych jest elektroniczna legitymacja studencka, lub karta biblioteczna.

2. W celu aktywowania komputerowego konta czytelniczego należy przedłożyć:

• dowód osobisty,
• wypełnioną deklarację zawierającą dane osobowe i zobowiązanie do przestrzegania
niniejszego regulaminu,
oraz:

• pracownicy – legitymację służbową lub dokument potwierdzający aktualne
zatrudnienie w Uczelni,
• doktoranci AWFiS – legitymację doktorancką,
• Studenci AWFiS -legitymację studencką lub indeks,
• wolni słuchacze, słuchacze studiów podyplomowych AWFiS – zaświadczenie
z Dziekanatu,
• studenci innych uczelni państwowych Trójmiasta – legitymację studencką, lub indeks
oraz skierowanie z biblioteki macierzystej uczelni.

3. Dokumentów uprawniających do korzystania ze zbiorów bibliotecznych nie wolno
odstępować innym osobom. Przekroczenie tego przepisu pociąga za sobą pozbawienie
prawa korzystania z Biblioteki zarówno właściciela dokumentu, jak i osoby nieprawnie
z niego korzystające.

4. O zagubieniu dokumentów, zmianie adresu lub nazwiska należy niezwłocznie
zawiadomić Wypożyczalnię.

§4

1. Biblioteka może pobierać opłaty i kaucje:

• za wypożyczenia międzybiblioteczne (np. koszt opłat pocztowych, telefonicznych
i usług reprograficznych),
• za wysyłanie upomnień czytelnikom nie zwracającym książek w terminie (upomnienie
+ koszt opłat pocztowych),
• za niedotrzymanie terminu zwrotu książek (opłata pieniężna za każdy kolejny dzień
przekroczenia wyznaczonego terminu zwrotu),
• za zagubienie, bądź trwałe uszkodzenie książki (wycena według aktualnych stawek),
• za duplikat karty bibliotecznej,
• w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
• za usługi reprograficzne. (np. skanowanie, drukowanie).

2. Wysokość wszelkich opłat pobieranych przez Bibliotekę w danym roku akademickim
ustala Rada Biblioteczna a zatwierdza Rektor.

§5

Poza obręb biblioteki nie wypożycza się:

• dzieł wchodzących w skład księgozbiorów czytelni,
• wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych i bibliograficznych,
• czasopism,
• zbiorów specjalnych (prace doktorskie, mapy, płyty CD i inne),
• dzieł w złym stanie zachowania,
• wydawnictw zastrzeżonych przez Bibliotekę do korzystania na miejscu (m.in.
niektórych gromadzonych w pojedynczym egzemplarzu),
• książek i czasopism wydanych do 1945 roku.

§6

Biblioteka udostępnia swoje zbiory:

1) w czytelniach,
2) przez wypożyczanie indywidualne na zewnątrz biblioteki,
3) przez wypożyczanie międzybiblioteczne innym bibliotekom,
4) w Ośrodku Informacji Naukowej.

 

II. Udostępnianie zbiorów w czytelniach
       (Czytelnia Ogólna i Czytelnia Czasopism)

§7

Prawo do korzystania ze zbiorów w czytelniach ma każdy zainteresowany, po okazaniu
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

§8

1. W czytelni obowiązuje cisza, oraz zakaz spożywania posiłków i palenia tytoniu.

2. Korzystający z czytelni obowiązani są ponadto:

• pozostawić w szatni wierzchnie okrycie, parasole, teczki, torebki, oraz wszelkie inne
bagaże,
• wyłączyć telefony komórkowe,
• wpisać się czytelnie do księgi odwiedzin,
• zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone książki,
• pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi dokument tożsamości, i wypełniony rewers na
każdą książkę (jednorazowo można składać zamówienia do 5 pozycji),
• oddać wydawnictwo w stanie nieuszkodzonym, a zauważone braki zgłosić dyżurnemu
bibliotekarzowi,

• składać zamówienia najpóźniej na pół godziny, a zwracać wypożyczone materiały
biblioteczne na 15 minut przed zamknięciem czytelni.

§9

W Czytelni Ogólnej nie ma wolnego dostępu do księgozbioru, książki podaje dyżurny
bibliotekarz po okazaniu przez czytelnika wypełnionego rewersu i dokumentu tożsamości ze
zdjęciem.

§ 10

W Czytelni Czasopism istnieje wolny dostęp do półek. Po skorzystaniu z czasopisma
czytelnik jest zobowiązany oddać je dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 11

W Czytelni Ogólnej poza księgozbiorem podręcznym udostępnia się również książki
i czasopisma, znajdujące się w magazynach Biblioteki. Zamówienia na nie należy składać od
poniedziałku do piątku do godz. 16.00. Zamówienia złożone w późniejszych godzinach będą
realizowane w dniu następnym.

§12

1. Odbitki kserograficzne oraz skany z druków wykonuje się na urządzeniach
znajdujących się na terenie Biblioteki.

2. Do kopiowania nie udostępnia się:

• druków zwartych i czasopism wydanych do roku 1945 (z wyjątkiem udostępniania do
celów badawczych druków będących w dobrym stanie zachowania, za zgodą
kierownika działu),
• wszystkich druków będących w złym stanie zachowania bez względu na rok wydania,
• prac doktorskich (prace doktorskie udostępnia się, zgodnie z Ustawą o Prawie
Autorskim, wyłącznie na miejscu w Czytelni Ogólnej).

 

III. Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz biblioteki

§ 13

Prawo do korzystania z Wypożyczalni ma każdy czytelnik , który posiada elektroniczne
konto, oraz ważną kartę biblioteczną, bądź legitymacją studencką.

§ 14

Wypożyczalnia udostępnia na zewnątrz zbiory biblioteczne z wyjątkiem wymienionych w §5.

§ 15

Wypożycza się:

• nauczycielom akademickim do 20 tomów na okres 1 roku,
• innym pracownikom uczelni do 5 tomów na okres 3 miesięcy,
• studentom Uczelni 6 tomów na 2 miesiące, w tym skrypty i podręczniki z symbolem We
na 5 miesięcy,
• pracownikom i studentom innych uczelni Trójmiasta – 2 tomy na 2 miesiące.

§ 16

Czytelnik może uzyskać prolongatę wypożyczonego dzieła, o ile dzieło nie zostało
zamówione przez innego użytkownika, a konto czytelnika nie jest zablokowane. Prolongaty
można dokonać jeden raz osobiście z własnego konta czytelniczego, lub zgłosić się do
Wypożyczalni przed upływem terminu zwrotu książki.

§ 17

1. Studenci AWFiS, od II roku studiów, mają prawo do korzystania z bibliotek innych szkół
wyższych Trójmiasta po otrzymaniu skierowania z Wypożyczalni Biblioteki Głównej
AWFiS.

2. Studenci innych państwowych szkół wyższych Trójmiasta mogą założyć konto
w Wypożyczalni Biblioteki Głównej AWFiS po przedłożeniu skierowania z biblioteki
macierzystej uczelni.

§ 18

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu Biblioteka stosuje następujące rygory:

• indywidualne upomnienie na piśmie (koszt opłaty pocztowej i upomnień ponosi czytelnik),
• opłatę w wysokości określonej zarządzeniem Rektora, za każdy kolejny dzień przetrzymania
książki (tomu),

• do czasu oddania przetrzymanej książki i uiszczenia opłaty czytelnik pozbawiony jest
prawa korzystania z Wypożyczalni.

§ 19

1. Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot książek ponoszą osoby wypożyczające.
Biblioteka przypomina o konieczności zwrotu książek monitami wysyłanymi pocztą
elektroniczną (bezpłatnie), oraz pocztą tradycyjną (odpłatnie), jednakże pełnią one tylko
rolę pomocniczą.
2. Zakłócenia w dostarczaniu monitów nie zwalniają czytelników od sankcji za
przetrzymanie wypożyczonych dzieł.

§ 20

Uchylanie się od zwrotu dzieł monitowanych oraz zaległe opłaty mogą spowodować
wyegzekwowanie zwrotu książek i zapłaty należności na drodze sądowej.

§ 21

W przypadku trwałego uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła, czytelnik
zobowiązany jest do odkupienia identycznej książki lub nowszego jej wydania. W razie

niemożności odkupienia książki czytelnik zobowiązany jest do wpłacenia ekwiwalentu wg
wyceny Wypożyczalni. O sposobie uregulowania tego typu zobowiązań czytelnika wobec
biblioteki decyduje Dyrektor Biblioteki.

§ 22

Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę oraz studenci odchodzący z Uczelni zobowiązani są
do przedłożenia w Wypożyczalni karty obiegowej celem potwierdzenia uregulowania
wszystkich zaległości w stosunku do bibliotek, z których korzystali.

 

IV. Wypożyczenia międzybiblioteczne

§ 23

Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają:

• pracownicy AWFiS
• doktoranci, magistranci, studenci AWFiS po uprzednim zatwierdzeniu przez
wykładowcę merytorycznej przydatności zamawianych materiałów,
• biblioteki naukowe i publiczne.

§ 24

Biblioteka udostępnia na miejscu, w czytelniach, zbiory innych bibliotek krajowych
i zagranicznych, sprowadzone za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
Udostępnianie odbywa się na zasadach ustalonych przez bibliotekę wypożyczającą.

§25

Biblioteka sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek – głównie o tematyce
odpowiadającej zakresowi nauk reprezentowanych na AWFiS, po uprzednim sprawdzeniu
przez zainteresowanego czytelnika, że nie posiada ich żadna biblioteka w Trójmieście,
a z bibliotek zagranicznych, jeśli poszukiwanych dzieł nie ma w bibliotekach krajowych.

§ 26

Realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się na podstawie złożonego przez
czytelnika zamówienia, zawierającego pełen opis bibliograficzny. Zamówienie może być
złożone osobiście, lub pocztą elektroniczną.

§ 27

Czytelnik pokrywa koszty zamówienia zgodnie z cennikiem usług biblioteki udostępniającej.

V. Udostępnianie w Ośrodku Informacji Naukowej (OIN)

§ 28

Pierwszeństwo w korzystaniu z pomocy OIN mają pracownicy, doktoranci i studenci AWFiS
w Gdańsku.

§ 29

OIN świadczy usługi w zakresie:

1) udostępniania własnych bazy danych (publikacje pracowników, bibliografa prac
doktorskich i magisterskich AWFiS w Gdańsku, zawartość wybranych polskich
czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę),

2) udostępniania światowego piśmiennictwo naukowego – komputerowe bazy
bibliograficzne i pełnotekstowe,

3) pomocy w dotarciu do materiałów źródłowych oraz wyszukiwaniu literatury,

4) udzielania informacji bibliograficznych,

5) bibliometrii.

VI. Korzystanie z elektronicznych zasobów informacji 

§ 30

1. Komputery znajdujące się na terenie AWFiS podłączone są do uczelnianej sieci
komputerowej i posiadają aktywny dostęp do baz danych.

2. Możliwe jest uzyskanie w OIN indywidualnego, autoryzowanego przez system dostępu do
baz danych z komputerów poza uczelnią, na zasadach określonych przez umowy
licencyjne pomiędzy dostawcą bazy a Biblioteką.
3. Wyznaczone stanowiska komputerowe umożliwiają zapisywanie dokumentów zawartych
w bazach danych na własnych nośnikach elektronicznych, zgodnie z zasadami umów
licencyjnych, czyli:

• zabrania się tworzenia lokalnych archiwów (ściągania całych numerów czasopism),
używania oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania
zawartości dostępnej w trybie on-line,
• kopiowanie artykułów możliwe jest tylko i wyłącznie do niekomercyjnych celów
naukowych, badawczych i edukacyjnych – dla uprawnionych do korzystania
z licencjonowanych baz, w ilości zgodnej z rzeczywistymi potrzebami,
• nieprzestrzeganie przepisów licencyjnych spowoduje zablokowanie dostępu do
serwisu oraz wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji służbowych wobec osób
dokonujących nadużyć.

VII. Postanowienia końcowe

§ 31

1. Zbiory Biblioteki, oraz jej katalogi, kartoteki, bazy danych i urządzenia techniczne są
własnością AWFiS. Użytkownicy zobowiązani są do pełnego poszanowania całego
warsztatu pracy naukowej, oraz odpowiadają finansowo i prawnie za wszelkie zawinione
szkody.
2. Użytkownicy zobowiązani są na terenie Biblioteki do zachowywania się odpowiadającego
powadze instytucji naukowej – obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, całkowity
zakaz palenia tytoniu.
3. Wynoszenie poza Bibliotekę zbiorów bibliotecznych bez dopełnienia formalności,
podlega sankcjom karnym,
4. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych nie może naruszać warunków umów licencyjnych
oraz Ustawy o Prawie Autorskim.

§ 32

W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez czytelnika, Dyrektor Biblioteki może
ograniczyć, bądź całkowicie pozbawić czytelnika prawa do korzystania ze zbiorów
bibliotecznych.

§ 33

Godziny otwarcia poszczególnych agend Biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki. Dyrektor
może okresowo ograniczyć czas otwarcia Biblioteki, dotyczy to zwłaszcza okresu wakacji
oraz przerw międzysemestralnych i świątecznych, o czym uprzedza użytkowników
odpowiednim komunikatem.

§ 34

Uwagi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki można zgłaszać:

• Dyrekcji Biblioteki Głównej bezpośrednio, listownie lub pocztą elektroniczną.
• kierownikom odpowiednich Działów Biblioteki AWFiS.

§ 35

Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu należy do kompetencji
Dyrektora Biblioteki, od decyzji którego przysługuje odwołanie do Rektora AWFiS.

§ 36

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania
się do zawartych w nich postanowień.

§ 37

Regulamin Udostępniania Zbiorów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Zarządzeniem Rektora AWFiS.

Zarządzenie w sprawie opłat za niedotrzymanie terminu zwrotu książek