Pracownikom i studentom innych państwowych szkół wyższych Trójmiasta (zapisy do Biblioteki AWFiS na podstawie pisemnego skierowania z biblioteki swojej uczelni) – 2 tomy na 2 miesiące.

Nauczycielom akademickim AWFiS Gdańsk wypożycza się do 20 tomów na okres 1 roku,

 

Realizacja zamówień

Czas oczekiwania na odbiór zamówionych książek w Wypożyczalni zależy od natężenia ruchu, trwa średnio ok. 1 godz. Książki zamówione można odebrać w Wypożyczalni w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
Czytelnicy spoza uczelni mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki AWFiS na miejscu, w czytelniach.

 

Prosimy sprawdzać daty zwrotu książek na swoim koncie czytelniczym.

 

Prolongaty

Prolongaty wypożyczonej książki można dokonać: jeden raz bezpośrednio ze swojego konta czytelniczego (pod warunkiem, że książki nie są przetrzymane), a także informując bibliotekarza osobiście, telefonicznie (58) 554 71 35, lub za pośrednictwem Internetu prolongata@awf.gda.pl

 

Opłaty za przetrzymane książki prosimy wnosić
bezpośrednio na konto bankowe AWFiS :

CITI BANK HANDLOWY
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007

(Tytułem : opłata za przetrzymanie książek z Biblioteki)

DOWÓD ZAPŁATY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES prolongata@awf.gda.pl LUB OKAZAĆ W WYPOŻYCZALNI

 

CENNIK OPŁAT I USŁUG

Duplikat karty bibliotecznej (w przypadku jej zagubienia)  10 zł
Przekroczenie terminu wypożyczenia książki 0,50 zł. za dobę
Przekroczenie terminu wypożyczenia książki z Czytelni Ogólnej 10 zł. za dobę
Zagubienie, zniszczenie, oddanie książki niekompletnej 3-krotna wartość dzieła wycenionego według aktualnych stawek
Upomnienia wysyłane drogą pocztową 4 zł.
Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej  według rachunku

Nagrywanie plików na nośniki zewnętrzne :

– CD
– skan, format A4

 

4 zł.
1 zł za stronę

Zasady Udostępniania Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Głównej AWFiS w Gdańsku
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Studenci Akademii, od drugiego roku studiów, mają prawo do korzystania
z bibliotek innych publicznych uczelni Trójmiasta po otrzymaniu skierowania
z Wypożyczalni Biblioteki Głównej Akademii.
2. Pracownicy kończący zatrudnienie w Akademii oraz studenci kończący studia
zobowiązani są do przedłożenia w Wypożyczalni karty obiegowej celem
uregulowania wszystkich zaległości w stosunku do bibliotek, z których
korzystali.
§ 2
CZYTELNIA
1. Prawo do korzystania z czytelni Biblioteki Głównej mają Użytkownicy, o których
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu, po okazaniu dokumentu tożsamości ze
zdjęciem.
2. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i palenia tytoniu.
3. Biblioteka Główna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste
Użytkowników pozostawione bez nadzoru.
4. Użytkownicy korzystający z czytelni zobowiązani są:
1) pozostawić w szatni wierzchnie okrycie, parasole, teczki, torebki oraz
wszelkie inne bagaże,
2) wpisać się czytelnie do księgi odwiedzin,
3) zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone książki,
4) pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi dokument tożsamości i wypełniony
rewers na każdą książkę (jednorazowo można składać zamówienia do
5 pozycji),
5) składać zamówienia najpóźniej na pół godziny, a zwracać wypożyczone
materiały biblioteczne na 15 minut przed zamknięciem czytelni,
6) oddać wydawnictwo w stanie nieuszkodzonym, a zauważone uszkodzenia
zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
5. W czytelni udostępniane są bieżące numery czasopism z wolnym dostępem do
półek. Po skorzystaniu z czasopisma Użytkownik jest zobowiązany oddać je
dyżurującemu bibliotekarzowi.
6. W czytelni poza księgozbiorem podręcznym i czasopismami udostępnia się
inne materiały biblioteczne, znajdujące się w magazynach Biblioteki Głównej.
7. Nie udostępnia się do kopiowania zbiorów specjalnych.
§ 3
WYPOŻYCZALNIA
1. Prawo do korzystania z wypożyczalni Biblioteki Głównej mają Użytkownicy,
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu, który posiada elektroniczne
konto czytelnicze oraz ważną legitymację studencką lub pracowniczą, którą
należy okazać dyżurnemu bibliotekarzowi przed wypożyczeniem.
2. Limity wypożyczeń wynoszą:
1) dla nauczycieli akademickich Akademii – do 20 tomów na okres 1 roku,
2) dla innym pracowników i doktorantów Akademii – do 5 tomów na okres
3 miesięcy,
3) dla studentów Akademii – do 6 tomów na 2 miesiące, przy czym skrypty
i podręczniki z symbolem „We” na 5 miesięcy,
4) dla pracowników i studentów innych publicznych uczelni Trójmiasta – do
2 tomów na 2 miesiące.
3. Użytkownik może uzyskać prolongatę wypożyczonego tomu, o ile nie został on
zamówiony przez innego Użytkownika, a konto Użytkownika nie jest
zablokowane. Prolongaty można dokonać jeden raz osobiście z własnego konta
czytelniczego lub zgłosić się do wypożyczalni przed upływem terminu zwrotu
tomu.
4. Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot książek ponoszą osoby
wypożyczające. Biblioteka przypomina o konieczności zwrotu książek monitami
wysyłanymi pocztą elektroniczną (bezpłatnie), oraz pocztą tradycyjną
(odpłatnie), jednakże pełnią one tylko rolę pomocniczą.
5. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu Biblioteka Główna stosuje
następujące rygory:
1) indywidualne upomnienie na piśmie,
2) opłatę,
3) do czasu oddania przetrzymanej książki i uiszczenia opłaty czytelnik
pozbawiony jest prawa korzystania z wypożyczalni.
6. Zakłócenia w dostarczaniu monitów nie zwalniają czytelników od sankcji za
przetrzymanie wypożyczonych dzieł.
7. Uchylanie się od zwrotu dzieł monitowanych oraz zaległe opłaty mogą
spowodować wyegzekwowanie zwrotu książek i zapłaty należności na drodze
sądowej.
8. W przypadku trwałego uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła,
czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznej książki lub nowszego jej
wydania. W razie niemożności odkupienia książki, czytelnik zobowiązany jest
do wpłacenia ekwiwalentu według aktualnej wyceny. O sposobie uregulowania
tego typu zobowiązań decyduje Dyrektor Biblioteki Głównej.
§ 4
WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają:
1) pracownicy Akademii,
2) doktoranci i magistranci Akademii,
3) studenci Akademii po uprzednim zatwierdzeniu przez wykładowcę
merytorycznej przydatności zamawianych materiałów,
4) biblioteki naukowe i publiczne.
2. Biblioteka Główna udostępnia na miejscu w czytelni zbiory innych bibliotek
krajowych i zagranicznych, sprowadzone za pośrednictwem Wypożyczalni
Międzybibliotecznej. Udostępnianie odbywa się na zasadach określonych przez
bibliotekę wypożyczającą.
3. Biblioteka Główna sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek
w przypadku gdy nie posiada ich żadna biblioteka w Trójmieście.
4. Realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się na podstawie
złożonego przez Użytkownika zamówienia, zawierającego pełen opis
bibliograficzny.
5. Koszty zamówienia międzybibliotecznego wynikające z cennika usług biblioteki
udostępniającej pokrywa czytelnik.
§ 5
KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH ZASOBÓW INFORMACJI
1. Komputery znajdujące się na terenie Akademii podłączone są do uczelnianej
sieci komputerowej i poprzez stronę internetową Biblioteki Głównej posiadają
aktywny dostęp do baz danych prenumerowanych lub dostępnych na prawach
licencji.
2. Uzyskanie indywidualnego, autoryzowanego dostępu do baz danych
z komputerów poza Akademiąoin jest możliwe za pośrednictwem Ośrodka
Informacji Naukowej na zasadach określonych przez umowy licencyjne zawarte
pomiędzy dostawcą bazy a Biblioteką Główną.
3. Wyznaczone stanowiska komputerowe w Czytelni umożliwiają zapisywanie
przez Użytkowników dokumentów zawartych w bazach danych na własnych
nośnikach elektronicznych, zgodnie z zasadami umów licencyjnych, przy czym:
1) zabronione jest:
a) tworzenie lokalnych archiwów, w tym pobieranie całych numerów
czasopism,
b) używanie oprogramowania do automatycznego wyszukiwania
i pobierania zawartości dostępnej w trybie on-line,
2) kopiowanie artykułów jest dopuszczalne wyłącznie do niekomercyjnych
celów naukowych, badawczych i edukacyjnych,
3) nieprzestrzeganie przepisów licencyjnych spowoduje zablokowanie
dostępu do serwisu oraz wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji
przewidzianych w umowach licencyjnych.
Zarządzenie Rektora AWFiS/56/2023 z dnia 12 czerwca 2023 – w sprawie
Regulaminu Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Zarządzenie w sprawie opłat za niedotrzymanie terminu zwrotu książek