10 paź 2022

Regaty o Puchar Rektora AWFiS

ZAWIADOMIENIE o Regatach o Puchar Rektora AWFiS
(NCŻ AWFiS, Gdańsk-Górki Zachodnie, 22 październik 2022 r.)

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE ZAŁOGI                                                                                          

1. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.  Biuro regat znajdować się będzie w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Gdańsku-
Górkach Zachodnich. Sala konferencyjna 209-211, II piętro. Regaty będą rozgrywane na rozlewisku Wisły Śmiałej lub wodach Zatoki Gdańskiej w dniu 22 października 2022 r.

2. PRZEPISY
Regaty odbędą się zgodnie z przepisami regatowymi określonymi przez Międzynarodową Federację Żeglarską – World Sailing.

3. KLASA REGAT
Regaty zostaną rozegrane w klasie turystyczno-szkoleniowej Balt 23 Armor, bez genakerów.

4. ZGŁOSZENIA, WARUNKI UCZESTNICTWA
Zgłoszenie wstępne do regat na załączonym formularzu należy przesłać na adres: piotr.ostrowski@awf.gda.pl , do wtorku 18 października. Ostateczne zgłoszenia należy dokonać w dniu regat od godziny 8.30 do 9.30 w biurze regat w Narodowym Centrum Żeglarstwa (sala konferencyjna 207-209, II piętro).
W regatach może wystartować maksymalnie 8 załóg. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Załoga reprezentująca dany wydział lub komórkę Uczelni może liczyć max. 5 osób, ze sternikiem włącznie. Wszyscy członkowie załóg powinni pracować lub studiować na AWFiS.

Sternicy – wytypowanie sternika na czas regat leży w gestii danej załogi, ew. trudności związane ze znalezieniem sternika należy zgłaszać bezpośrednio na adres piotr.ostrowski@awf.gda.pl.
Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat sternik jachtu powinien posiadać patent żeglarski.

5. PROGRAM REGAT

Program regat: Regaty odbędą się w dniu 22 października br (sobota) wg. następującego harmonogramu:

8.30 – 9.30 – zgłoszenia do regat

10.00 – odprawa załóg z organizatorem i sędzią regat

11.00 – planowany sygnał do pierwszego wyścigu, następne wyścigi wg sygnału Komisji Sędziowskiej,

16.00 – ceremonia zakończenia regat, dekoracje zwycięzców

Szczegółowy harmonogram zostanie zaprezentowany na odprawie w dniu regat.

Planowane jest rozegranie 3-5 wyścigów.

6. TRASA I FORMUŁA ROZGRYWANIA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasie trójkątnej.

7. PUNKTACJA 
Regaty zostaną przeprowadzone systemem małych punktów.
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu.
      a) W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigi, wszystkie wyniki jachtu w serii
wyścigów liczone będą do punktacji końcowej.
      b) W przypadku rozegrania 5 wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie
odrzucony.

8. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

9. NAGRODY
Dla pierwszej załogi zostanie wręczony Puchar Przechodni. Pozostali uczestnicy regat otrzymają dyplomy i nagrody okolicznościowe.

10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

11. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkich szczegółowych informacji można zasięgnąć u organizatora regat:
Piotr Ostrowski, mail: piotr.ostrowski@awf.gda.pl ,
Dominika HINCA, (58) 322-26-00.

W imieniu Rektora AWFiS serdecznie zapraszamy do udziału w regatach !

ZGŁOSZENIE DO REGAT (dok. Word należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura Regat w dniu 22.10.2022)