20 wrz 2022

Kwaterowanie w DS. w roku akademickim 2022/2023

Drodzy studenci, przedstawiamy Wam daty zakwaterowania w Domu Studenta AWFiS w bieżącym roku akademickim:

26.09.2022      poniedziałek    8:00 – 14:00

27.09.2022     wtorek              8:00 – 14:00

28.09.2022     środa                 8:00 – 14:00

29.09.2022      czwartek          8:00 – 14:00

30.09.2022      zamknięte

01.10.2022     sobota             NIE KWATERUJEMY / ZAMKNIĘTE

02.10.2022      niedziela         NIE KWATERUJEMY/ ZAMKNIĘTE

03.10.2022      poniedziałek    9:00 – 12:00

04.10.2022     wtorek              9:00 – 12:00

05.10.2022     środa                 9:00 – 12:00

06.10.2022      czwartek          9:00 – 12:00

07.10.2022      piątek              9:00 – 12:00

W momencie kwaterowania student powinien posiadać:

– potwierdzenie wpłaty kaucji na KONTO BANKOWE w wysokości 550 zł na rzecz Domu Studenta, nr konta 91 1030 1117 0000 0000 8899 5244, Tytuł: imię nazwisko, kaucja.

Wszelkie wpłaty za zakwaterowanie należy dokonywać wg wzoru:

imię i nazwisko studenta: Jan Kowalski

rok studiów: I rok

zakwaterowanie za miesiąc : październik

przedstawić dowód osobisty

Osoby, które nie posiadają własnej kołdry, poduszki oraz bielizny pościelowej przy kwaterunku zgłaszają chęć pobrania wyżej wymienionego wyposażenia.

Student, który nie zakwateruje się w DS. do dnia 7 października 2022, zostaje skreślony z listy mieszkańców.

Osoby, które nie uregulowały płatności z lat poprzednich NIE zostaną zakwaterowane.


Accommodation in the Student Dormitory in the academic year 2022/2023

Dear students, we present you the dates of your accommodation at the GUPES Student Dormitory for the current academic year:

26/09/2022 Monday 8:00 – 14:00

27/09/2022 Tuesday 8:00 – 14:00

28/09/2022 Wednesday 8:00 – 14:00

29/09/2022 Thursday 8:00 – 14:00

September 30, 2022 closed

01/10/2022 Saturday WE DO NOT ACCOMMODATE / CLOSED

02/10/2022 Sunday WE DO NOT ACCOMMODATE / CLOSED

03/10/2022 Monday 9:00 – 12:00

04/10/2022 Tuesday 9:00 – 12:00

05/10/2022 Wednesday 9:00 – 12:00

10/06/2022 Thursday 9:00 – 12:00

07/10/2022 Friday 9:00 – 12:00

At the time of accommodation, the student should have:

– confirmation of the deposit payment to the BANK ACCOUNT in the amount of PLN 550 for the Student Dormitory, account number 91 1030 1117 0000 0000 8899 5244, Title: first name and surname, deposit.

All payments for accommodation should be made according to the formula:

name and surname of the student: Jan Kowalski

year of study: 1st year

accommodation per month: October

– present an ID card

People who do not have their own duvet, pillow and bed linen at their accommodation, report the willingness to take the above-mentioned equipment.

A student who will not be accommodated in the SD until October 7, 2022, is removed from the list of residents.

People who have not settled payments from previous years will NOT be accommodated.