11 Sty 2021

Zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna w roku akademickim 2020/2021

Zimowa sesja zaliczeniowa (dotyczy wykładów i ćwiczeń) dla studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków, lat i stopni rozpoczyna się na ostatnich zajęciach w semestrze i kończy z dniem 5 lutego 2021 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów 1 i 4 roku JSM kierunku Fizjoterapia oraz 1 roku 1 stopnia kierunku Terapia Zajęciowa odbędzie się w terminie 1-11 lutego 2021 r. Sesja egzaminacyjna dla studentów 2 roku 1 stopnia kierunku Terapia Zajęciowa odbędzie się w terminie 1-10 lutego 2021 r. Na wszystkich pozostałych kierunkach i rocznikach sesja egzaminacyjna przeprowadzona zostanie w terminie 1-5 lutego 2021 r.

Zimowa poprawkowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna dla studentów 2 i 3 roku, 1 stopnia WF oraz 1 roku 2 stopnia WF kończy się z dniem 12 lutego 2021 r. Dla pozostałych studentów trwa do dnia 19 lutego 2021 r.

Zaliczenia i egzaminy praktyczne odbywać się będą w formie stacjonarnej, natomiast teoretyczne w formie zdalnej, według harmonogramu zawartego w załączniku nr 1 (plik poniżej).

Obrony prac licencjackich i magisterskich studentów którzy wznowili zajęcia w semestrze zimowym, prowadzone będą zgodnie z procedurą opisaną w Zarządzeniu Dziekana nr 27/2019-2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., w terminie: 01–19.02.2021 r. Warunkiem wyznaczenia terminu obrony jest posiadanie wpisanych w WU wszystkich ocen pozytywnych z całego cyklu kształcenia oraz złożenie w dziekanacie kompletnej dokumentacji.

Studentów studiów niestacjonarnych oraz posiadających status IOS obowiązuje rozliczenie roczne. W ramach sesji zimowej, studentom niestacjonarnym należy wyznaczyć dwa (z trzech) terminy zaliczeń oraz egzaminów do dnia 25 kwietnia 2021 r. Trzeci termin zaliczeń i egzaminów z zajęć prowadzonych w semestrze zimowym należy przeprowadzić w okresie 01-17.09.2021 r.

Ewentualne zmiany w terminarzu zaliczeń i egzaminów mogą zostać dokonane wyłącznie za zgodą Dziekana, po uzgodnieniu ze studentami oraz działem Planowania i Organizacji Studiów.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższego zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 18/2020-2021 Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej AWFiS z dnia 08.01.2021 r. w sprawie zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021