13 lis 2020

Tymczasowe zasady świadczenia pracy przez pracowników AWFiS w trakcie pandemii COVID-19

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z ZARZĄDZENIEM NR 138 / 2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: określenia tymczasowych zasad świadczenia pracy przez pracowników AWFiS w trakcie pandemii COVID-19.

[…] zarządza się, co następuje:

  1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników AWFiS w pracy.
  2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie przez pracowników AWFiS korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
    O ograniczeniu obowiązku świadczenia pracy przez pracownika AWFiS na terenie Uczelni każdorazowo decyduje bezpośredni przełożony pracownika, uwzględniając konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni.
  3. Bezpośredni przełożony może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, zwanej dalej „praca zdalną”, o ile pozwala na to charakter wykonywanych zadań.
    Bezpośredni przełożeni ustalają harmonogramy pracy pracowników AWFiS, mając na uwadze konieczność zapewnia ciągłości funkcjonowania Uczelni oraz rotacji pracowników świadczących pracę na jej terenie.
  4. W przypadku polecenia wykonywania pracy zdalnej, bezpośredni przełożony pracownika AWFiS jest zobowiązany do ustalenia zakresu pracy świadczonej zdalnie i nadzorowania jej wykonywania.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązywania do dnia 29 listopada 2020 r.