23 paź 2020

Zarządzenie Rektora z dn. 23/10/2020 – w sprawie wprowadzenia w AWFiS kształcenia w formie zdalnej

  1. W okresie od dnia 24 października 2020 r. do odwołania w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zajęcia na studiach (stacjonarnych i niestacjonarnych), studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (kształcenie w formie zdalnej), z zastrzeżeniem § 2.
  2. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie on-line w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć publikowanym na stronie internetowej AWFiS.

Niniejsze Zarządzenie nie zmienia Zarządzenia nr 4/2020-2021 Dziekana Wydziału Kultury Fizyczne AWFiS z dnia 16 października w sprawie realizacji obowiązkowych praktyk w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie jest dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej AWFiS