07 Paź 2020

KOLEJNA EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – WF dla nauczycieli

PODSTAWOWE INFORMACJE 

CEL – zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego jako drugiego przedmiotu w placówkach oświatowych

UCZESTNICY – nauczyciele innych przedmiotów – osoby legitymujące się dyplomem studiów wyższych (absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych posiadający tytuł inżyniera, licencjata lub magistra), posiadające przygotowanie pedagogiczne

CZAS TRWANIA – 3 semestry – ok. 400 godzin zajęć (sesje sobotnio – niedzielne)

CENA – 5.100 PLN

OPŁATY – 1.700 PLN/semestr (potwierdzenie opłaty uczestnicy przedstawiają najpóźniej w pierwszym dniu sesji na początku każdego semestru
opłaty za I semestr dokonuje się po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
opłaty za II semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach II semestru
opłaty za III semestr dokonuje się na minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w ramach III semestru

WYMOGI – złożenie kompletu dokumentów w skład którego wchodzą:

karta zgłoszenia (druk dostępny w zakładce „druki”)
kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe 
kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne 
kopia dowodu osobistego 
oświadczenie o niekaralności (druk dostępny w zakładce „druki”)
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w studiach (może to być także kopia aktualnych badań okresowych)
2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)
potwierdzenie opłat w wyznaczonych terminach

DATA ROZPOCZĘCIA – dokładny termin rozpoczęcia studiów jest ustalany z chwilą skompletowania grupy – potem każdy z kandydatów zawiadamiany jest drogą elektroniczną o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć – PLANOWANY PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2020 roku

FORMA ORGANIZACYJNA – wykłady, ćwiczenia teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, warsztaty metodyczne

FORMA ZALICZENIA – uczestnictwo we wszystkich zajęciach, – zaliczenia teoretyczne i praktyczne, – złożenie karty zaliczeniowej, – złożenie zaświadczenia potwierdzającego realizację praktyki, – złożenie pracy dyplomowej napisanej wg wzoru, – obrona pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie

MIEJSCE ZAJĘĆ – realizacja programu studiów podyplomowych odbywa się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ulicy Kazimierza Górskiego 1

DOKUMENT KOŃCOWY – po złożeniu karty zaliczeniowej, pracy dyplomowej i po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wychowania fizycznego wydane przez Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

WYKŁADOWCY – zajęcia w ramach studiów prowadzone są przez specjalistów najwyższej klasy – praktyków i teoretyków wychowania fizycznego i sportu oraz przez najwybitniejsze autorytety w poszczególnych dziedzinach nauki.

KONTAKT I INFORMACJE

mgr Agnieszka Podbielska 603 766 369
agnieszka.podbielska@awf.gda.pl
BIURO Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej – pokój 13 budynek główny uczelni
ul. Kazimierza Gorskiego 1
80-336 Gdańsk