06 Wrz 2020

Powołano Radę do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej

Wice-przewodniczącą w Radzie ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej została dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS.

Rada jest organem pomocniczym ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu, w skład którego wchodzą uznane osoby ze środowiska nauk o sporcie oraz wybitni trenerzy, mający duże doświadczenie w kształceniu kadr instruktorskich i trenerskich w sporcie.

Skład Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej na lata 2020-2022

 1. dr hab. Jolanta Żyśko, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – przewodnicząca
 2. dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku – wice-przewodnicząca
 3. Piotr Marek – Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – wice-przewodniczący
 4. dr Piotr Kunysz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – sekretarz
 5. dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF  – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 6. prof. dr hab. Janusz Iskra – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 7. dr Krzysztof Karpowicz – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 8. dr Bartłomiej Korpak 
 9. dr hab. Hubert Makaruk, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej
 10. Mikołaj Marciniak – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 11. dr Wacław Mirek – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 12. dr hab. Mariusz Ozimek, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Instytut Sportu
 13. Jacek Skubis – Polskie Stowarzyszenie Trenerów Judo
 14. dr Urszula Szczepanik – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu   
 15. Maciej Tauber – Instytut Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warszawski
 16. Marcin Brachfogel – Obserwator z ramienia Ministerstwa Sporu
 17. Piotr Majewski – Obserwator z ramienia Ministerstwa Sportu

Zadania Rady

 1. opiniowanie wniosków o ustanowienie kwalifikacji z obszaru sportu w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK);
 2. opiniowanie wniosków o ustanowienie instytucji certyfikującej dla danej kwalifikacji funkcjonującej w ramach ZSK w obszarze sportu;
 3. opracowywanie propozycji i opiniowanie kierunków kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej, w tym w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w sporcie;
 4. opiniowanie działań dostosowujących kształcenie kadr do standardów edukacyjnych w Unii Europejskiej, w tym w zakresie wdrażania Europejskich Ram Kwalifikacji;
 5. inicjowanie działań w zakresie doskonalenia systemu kształcenia kadr kultury fizycznej.

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji w obszarze sportu polega na stworzeniu „przez rynek dla rynku” nowego systemu certyfikowania i nadawania uprawnień zawodowych. To instytucje wywodzące się bezpośrednio  ze środowiska sportowego mają opracować dla tego środowiska nowe reguły rynku pracy w obszarze kształcenia trenerów i instruktorów. 

Założeniem systemu jest, aby wydawane dyplomy były powszechnienie uznawane za potwierdzenie odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jakimi powinien się legitymować instruktor lub trener, zarówno w sporcie powszechnym jak i wyczynowym.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w sporcie pozwoli na szybkie reagowanie na potrzeby rynku pracy i stworzy ogólnie dostępny i przejrzysty system zapewniający optymalne informacje o ofercie edukacji formalnej i pozaformalnej obejmującej także szkolenie i doskonalenie profesjonalnych kadr. Pozwoli też na stworzenie przejrzystego system rynku edukacyjnego w kraju oraz poprawi mobilność i konkurencyjność wykwalifikowanych kadr sportowych na europejskim rynku pracy.

Wdrożenie ram kwalifikacji w sporcie zostało wpisane do Strategii Rozwoju Sportu do 2020 r. – kierunek 3.5.1. Podniesienie kompetencji osób prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego oraz trenerów, instruktorów oraz animatorów sportu, jako główne narzędzie do dokształcania i podnoszenia poziomu instruktorów i trenerów zarówno w sporcie powszechnym jak i wyczynowym.

źródło: https://www.gov.pl/web/sport
Fot. Ministerstwo Sportu